Base description which applies to whole site

5.1 Inkomstenkader

Besluitvorming

Het inkomstenkader zorgt voor stabiliteit van de lastendruk voor huishoudens en bedrijven en helpt bij het beheersen van de overheidsfinanciën. De manier om dit te doen is het compenseren van beleidsaanpassingen met gevolgen voor de inkomsten van het Rijk. Dit voorjaar is een gedekt pakket afgesproken. De onderstaande tabel bevat een overzicht van de derving die aan de inkomstenkant is ontstaan sinds de Miljoenennota 2024. Deze is met name het gevolg van de stemmingen in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (FKIE) en het wetsvoorstel afschaffen salderingsregeling. Doordat de wetsvoorstellen zijn verworpen, blijven vrijstellingen in de energiebelasting en de salderingsregeling in stand. Dit zorgt voor minder inkomsten voor het Rijk en daarmee voor een derving. Voor de aangenomen amendementen en moties vanuit de Kamer uit het najaar van 2023, die samen met uitgavenmaatregelen een pakket vormen, is het kader gecorrigeerd. Hier is derhalve geen compensatie voor afgesproken.

Voor de derving is een technische invulling opgenomen als dekking (maatregel 3,4,6 en 7 in tabel 21). Een technische invulling betekent dat is afgesproken dat er een tweede wegingsmoment komt in augustus, waarbij de dekking kan worden vervangen door een andere dekkingsbron. Voorbeelden van alternatieve dekkingsbronnen waar richting augustus meer duidelijkheid over kan ontstaan zijn een aanpassing van de vrijstelling energiebelasting metallurgische en mineralogische procedés (op basis van de impactanalyse die nog wordt uitgevoerd), mogelijke overdekking uit andere trajecten of een aanpassing van de salderingsregeling. Indien er geen heroverweging plaatsvindt wordt de technische invulling uitgevoerd. De maatregelen die vallen onder de technische invulling zijn het verhogen van de hogere schijven binnen de energiebelasting en afschaffen van de vrijstelling voor duaal verbuik van kolen, als dekking voor de maatregelen in de industrie. Voor het behoud van de salderingsregeling wordt het aangrijpingspunt voor het toptarief minder verhoogd dan voorgenomen en de mkb-winstvrijstelling verminderd.

In het inkomstenkader zijn ook enkele koopkrachtreparaties opgenomen die volgen uit de Miljoenennota 2024, maatregelen die volgen uit de klimaatbesluitvorming van dit voorjaar en maatregelen met budgettaire gevolgen die in het Belastingplan opgenomen kunnen worden. Daarnaast is sprake van reguliere inkomstenmutaties, waaronder de budgettaire gevolgen van herijkingen en de doorwerking van de zorguitgaven via de premies.

In het kader van de klimaatbesluitvorming is afgesproken dat er binnen de motorrijtuigenbelasting een tariefkorting komt voor emissievrije personenauto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 loopt de tijdelijke korting af. De reeds bestaande tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting loopt per 1 januari 2026 af. Deze maatregel is bedoeld om de stagnatie van de ingroei van elektrische voertuigen in het wagenpark te voorkomen. Zonder tariefkorting zou de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto’s hoger zijn (als gevolg van het meergewicht door het accupakket) dan voor vergelijkbare benzineauto’s. In het kader van de klimaatbesluitvorming is daarnaast een verlaagd tarief voor waterstof in de energiebelasting afgesproken.

Onder de tabel 21 is per voorgenomen maatregel een korte toelichting te vinden. In augustus zal – naast het definitief sluiten van het inkomstenkader - ook de koopkrachtbesluitvorming plaatsvinden op basis van het meest actuele cijferbeeld.

Tabel 21 Inkomstenbesluitvorming voorjaar 2024

#

In mln./ – is saldoverslechterend/lastenverlichting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Struc.

          
 

Derving verwerpen wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

        

1a

Verwerping afbouwen vrijstelling energiebelasting (EB) metallurgische en mineralogische procedés

0

‒ 166

‒ 160

‒ 162

‒ 166

‒ 174

‒ 182

‒ 196

1b

Verwerpen afbouwen vrijstelling kolenbelasting duaal verbruik

0

0

0

‒ 84

‒ 84

‒ 84

‒ 46

‒ 5

2

Terugdraaien verhoging CO2-heffing glastuinbouw conform motie Grinwis

0

‒ 45

‒ 46

‒ 47

‒ 45

‒ 43

‒ 42

‒ 31

 

Technische invulling derving wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

        

3

Afschaffen vrijstelling kolenbelasting duaal en non-energetisch verbruik

0

0

0

84

84

84

46

5

4

Verhogen tarief 3e, 4e en 5e schijf EB aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030

0

211

209

198

187

188

227

227

          
 

Derving salderingsregeling

        

5

Verwerping afschaffing salderingsregeling

0

‒ 245

‒ 259

‒ 328

‒ 362

‒ 421

‒ 484

‒ 717

 

Technische invulling derving salderingsregeling

        

6

Verlaging aangrijpingspunt toptarief inkomstenbelasting met € 557

0

217

217

217

217

217

217

217

7

Verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03%

0

93

93

93

93

93

93

93

          
 

Maatregelen mobiliteit

        

8

Tariefkorting mrb personenauto’s

0

0

‒ 319

‒ 337

‒ 377

‒ 342

‒ 361

‒ 107

9

Aanpassen bpm voor plug-in hybride personenauto's naar aanleiding van nieuwe Europese testmethode CO2-uitstoot

0

‒ 15

‒ 2

61

124

124

124

124

10

Envelop grondslagerosie

0

0

0

112

202

242

271

271

11

Kadercorrectie: middelen SEPP 2025-2029

0

80

80

98

120

150

0

0

 

Pakket reparaties koopkracht

        

12

Aanpassing van de grens voor kwijtschelding van (o.a.) Rijksbelastingen

‒ 16

‒ 22

‒ 22

‒ 22

‒ 22

‒ 22

‒ 22

‒ 22

13

Maatregelen eenverdienersproblematiek

0

0

0

0

‒ 34

‒ 30

‒ 25

0

14

Terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting

0

46

47

47

46

43

40

25

 

Overig inkomstenkader

        

15

Zorgpremie ontwikkeling n.a.v. Zvw-uitgaven

0

‒ 167

235

249

245

259

259

259

16

Doorwerking zorgpremies op zorgtoeslag

0

33

‒ 46

‒ 49

‒ 49

‒ 51

‒ 51

‒ 51

17

Compensatie zorgpremies via TES (voor nominale premie en werknemersdeel IAB)

0

80

‒ 112

‒ 119

‒ 117

‒ 123

‒ 123

‒ 123

18

Compensatie zorgpremies via AOF (voor werkgeversdeel IAB)

0

54

‒ 76

‒ 81

‒ 80

‒ 84

‒ 84

‒ 84

19

Herijking: Beperken tabelcorrectiefactor IB

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 4

20

Herijking: Overige maatregelen BOR/DSR

1

2

38

38

33

26

27

28

21

Uitstel pensioen bedrag ineens

‒ 12

0

0

0

0

0

0

0

22

Maatregelen pakket BES-eilanden 2025

2

3

4

4

4

4

4

4

23

Stroomlijnen fiscale definities voertuigen met kentekenregister in de belasting voor personenauto's en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb)

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

24

Eindheffing bestelauto corrigeren voor inflatie

0

4

4

4

4

4

4

4

25

Invoeren aftrekherziening btw op onroerende investeringsdiensten (kortdurende verhuurconstructies)

0

0

98

98

98

98

98

98

26

Vaststellen belastingvrije som en aanpassen schijventarief IB Caribisch Nederland

0

‒ 3

‒ 6

‒ 9

‒ 12

‒ 15

‒ 15

‒ 15

27

Aanpassen kwijtscheldingswinstmaatregel i.v.m. samenloop met verliesverrekeningsmaatregel

0

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

28

Tegenvaller front-loading ETS1

0

0

0

‒ 81

‒ 84

‒ 87

‒ 90

0

29

Verlaagd energiebelastingtarief waterstof

0

0

‒ 2

‒ 3

‒ 3

‒ 4

‒ 5

‒ 5

30

Tariefverhoging van de 4e en 5e schijf aardgas als dekking verlaagd tarief waterstof

0

0

2

3

3

4

5

5

31

Verlaging budgetreserve Vamil

‒ 75

0

0

0

0

0

0

0

32

Verhoging budgetreserve MIA

75

0

0

0

0

0

0

0

33

Verhogen tarief eerste schijf (TES) ter dekking van hogere huurtoeslag

0

66

66

66

66

66

66

66

34

Kadercorrectiev voor verhogen tarief eerste schijf (TES) ter dekking van hogere huurtoeslag

0

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

35

Verhogen AWf-premie ter dekking van de Wpc-uitgaven

0

0

0

96

96

96

96

96

36

Kadercorrectie: verhogen AWf-premie ter dekking van de Wpc-uitgaven

0

0

0

‒ 96

‒ 96

‒ 96

‒ 96

‒ 96

 

Totaal

‒ 29

152

‒ 32

‒ 24

18

47

‒ 124

‒ 5

Toelichting maatregelen

1a & 1b. Verwerpen van het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Dit levert een derving op van 201 miljoen euro structureel en incidenteel 1,3 miljard euro t/m 2030. De wet is weggestemd vanwege de effecten van het afschaffen van de vrijstelling voor metallurgisch en mineralogische procedés. De kritiek leek niet (of in veel mindere mate) toe te zien op de andere twee voorstellen: het afschaffen van de vrijstelling in de kolenbelasting en de ophoging van het tarief van de CO2 minimumprijs.

2. Terugdraaien verhoging CO2-heffing glastuinbouw conform motie Grinwis

Conform het amendement van het lid Grinwis wordt het verlaagd tarief voor de glastuinbouw binnen de energiebelasting langzamer afgebouwd. Deze derving is binnen het amendement gedekt door verhoging van het tarief van de CO2-heffing. In de toelichting is aangegeven dat hiermee tegelijkertijd de eerder aangekondigde verhoging van de CO2-heffing wordt teruggedraaid, die was opgenomen als dekking in een nota van wijziging over de inputvrijstelling warmte-kracht-koppelingen (wkk’s).

3. Afschaffen vrijstelling kolenbelasting duaal verbruik

Er wordt opnieuw voorgesteld om de vrijstelling voor duaal en non-energetisch verbruik kolen per 2027 af te schaffen. Het afschaffen van deze vrijstelling was onderdeel van het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit, dat is verworpen door de Eerste Kamer.

4. Verhogen tarief 3e, 4e en 5e schijf EB aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030

Met deze maatregel worden de tarieven in de derde, vierde en vijfde schijf voor aardgas in de energiebelasting per 2025 verhoogd met 22,4%. Om ook tot een structurele dekking te komen worden de tarieven in 2030 met een extra 2,7% verhoogd.

5. Verwerping afschaffing salderingsregeling

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te schaffen verworpen. De budgettaire derving loopt op van 245 miljoen euro in 2025 tot 717 miljoen euro structureel (vanaf 2031).

6. Verlaging aangrijpingspunt toptarief

In 2025 wordt het aangrijpingspunt verlaagd met 557 euro ten opzichte van het basispad. In het basispad wordt het aangrijpingspunt toptarief tot en met 2031 jaarlijks met ongeveer 1.000 à 1.100 euro verhoogd, als gevolg van eerdere besluiten. Dit zijn verhogingen bovenop de jaarlijkse indexatie van de schijfgrens. Per saldo blijft er een beleidsmatige verhoging over.

7. Verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03%

Door het Belastingplan 2024 zou de MKB-winstvrijstelling per 1 januari 2025 op 12,7% worden gesteld. Met deze maatregel wordt de MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting met ingang van 2025 verder verlaagd van 12,7% naar 12,03%.

8. Tariefkorting mrb personenauto’s

Met de maatregel wordt er een nieuwe tijdelijke tariefkorting binnen de motorrijtuigenbelasting ingevoerd voor emissievrije personenauto’s van 40% tussen 2026 en 2028, 35% in 2029 en 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting. Alle andere emissievrije voertuigen, zoals de EV-bestelauto’s en EV-autobussen, zijn vanaf 2026 uitgezonderd van deze mrb-korting (deze voertuigen ontvangen nu wel dezelfde korting als personenauto’s).

9. Aanpassen bpm voor plug-in hybride personenauto's naar aanleiding van nieuwe Europese testmethode CO2-uitstoot

In de bpm geldt een aparte tarieftabel voor plug-in hybride aangedreven personenauto’s (hierna: PHEV’s). Deze tabel is strenger dan de reguliere tabel omdat het verschil tussen de geteste en werkelijke CO2-uitstoot bij een PHEV veel groter is dan bij reguliere brandstofauto’s.

De Europese testmethode voor de CO2-uitstoot van PHEV wordt in twee stappen verbeterd per 2025 en per 2027. Hiermee vervalt de ratio voor een aprte bpm-tabel voor PHEV. Per 2025 vervalt daarom de aparte bpm-tabel en wordt PHEV ondergebracht in de reguliere bpm-tabel.

10. Resterende envelop grondslagerosie

Het pakket inkomstenmaatregelen uit de miljoenennota 2024 had structurele overdekking. Deze is destijds structureel gereserveerd in een ‘Envelop grondslagerosie’. Deze envelop was voorzien voor dekking van eventuele verdere grondslagerosie in het mobiliteitsdomein.

11 Kadercorrectie: middelen SEPP 2025-2029Dit betreft de middelen die begroot waren voor het verlenging van de aanschafsubsidie tweedehands EV van 2025 t/m 2029. Er wordt een kadercorrectie toegepast om deze uitgavenmiddelen in te zetten als dekking van de tariefkorting in de mrb.

12. Aanpassing van de grens voor kwijtschelding van (o.a.) Rijksbelastingen

Onder een bepaalde betaalcapaciteit kunnen (een deel van) belasting- en toeslagschulden worden kwijtgescholden. De doorwerking van de verhoging van de huurtoeslag betekent dat deze berekende betaalcapaciteit toeneemt en er minder toeslag- en belastingschulden worden kwijtgescholden. Hierdoor wordt het beoogde effect van inkomensondersteuning via een verhoging van de huurtoeslag voor een deel van de burgers niet bereikt. Dit raakt met name burgers met een inkomen net boven het sociaal minimum, hierbij gaat het onder meer om ouderen met een klein pensioen. Bij de besluitvorming in augustus 2023 is hier geen rekening mee gehouden. Deze maatregel verhoogt de inkomensgrens, om dit effect te mitigeren. De raming van de budgettaire gevolgen is zeer onzeker. Er zijn gegevens uitgevraagd bij de Belastingdienst on de raming nauwkeuriger te maken.

13. Maatregelen eenverdienersproblematiek

Door een onbedoelde en complexe samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid is er een groep alleenverdienende huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een lager besteedbaar inkomen heeft dan een paar in de bijstand. Om dit op te lossen wordt gewerkt aan de herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting voor een beperkte groep per 2028. In de augustusbesluitvorming in 2023 is voor deze oplossing 41 miljoen euro in 2028 en 193 miljoen euro cumulatief (€ 0 in 2036) gereserveerd.

Bij de nadere uitwerking blijkt dat naar verwachting sprake is van een aanvullende dekkingsopgave om de gehele problematiek te kunnen oplossen. Bij de oorspronkelijk beoogde vormgeving zijn er nog steeds alleenverdienende huishoudens die na het ontvangen van toeslagen significant minder overhouden dan een bijstandspaar. De oorspronkelijk methodiek blijkt het probleem alleen vóór toeslagen op te lossen. De groep die wordt geholpen met de maatregel wordt in deze nadere uitwerking dus uitgebreid ten opzichte van de maatregel zoals eerder ingeboekt, en het voorstel is om ook hen tegemoet te komen.

14. Terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting

Bij de behandeling van de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) conform het amendement van der Lee bij het Belastingplan 2024 is besloten om de doorwerking van deze verhoging op de arbeidskorting terug te draaien.

15 t/m 18. Doorwerking zorgpremies

Compenserende lastenverlichting voor de hogere zorgpremies als gevolg van hogere Zvw-uitgaven. Compensatie gaat via het tarief eerste schijf (TES) en de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfond (AOF).

19. Herijking: Beperken tabelcorrectiefactor IB

Herijking naar aanleiding van de certificering van de raming.

20. Herijking: Overige maatregelen BOR/DSR

De vormgeving van een aantal maatregelen in de BOR uit de Voorjaarsnota 2023 is verder uitgewerkt. Ook is er sprake van nieuwe inzichten op basis van informatie van de Belastingdienst. Dit leidt tot een herijking van de raming ten opzichte van de Miljoenennota.

21. Uitstel pensioenbedrag ineens

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. Het is onhaalbaar geworden om het 1 juli 2024 te laten ingaan. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren.

22. Maatregelen pakket BES-eilanden 2025

In 2022 is besloten over een pakket met maatregelen voor de BES. Vanwege de latere invoeringsdatum van juist die maatregelen die een budgettaire impact hebben, worden deze maatregelen nu pas verwerkt in het pakket Belastingplan 2025 en wordt de budgettaire opbrengst ook nu verwerkt.

23. Stroomlijnen fiscale definities voertuigen met kentekenregister in de belasting voor personenauto's en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb)

De autobelastingen (bpm, mrb) hanteren voertuigdefinities die afwijken van de officiële registratie in het kentekenregister. Met deze maatregel wordt vanaf 2025 de officiële voertuigregistraties gevolgd.

24. Eindheffing bestelauto corrigeren voor inflatie

De belastingdruk voor privégebruik van de bestelauto van de zaak, die afwisselend door meerdere werknemers wordt gebruikt is geminimaliseerd, omdat het tarief sinds de introductie (2006) niet meer is geactualiseerd. Deze maatregel corrigeert het forfait voor inflatie. 

25. Invoeren aftrekherziening btw op onroerende investeringsdiensten (kortdurende verhuurconstructies)

In de praktijk wordt een belastingbesparende structuur met kortdurende verhuur ingezet om ongewenste en oneigenlijke aftrek van btw te genereren. Om deze constructie tegen te gaan, wordt een aftrekherziening op bepaalde onroerende investeringsdiensten voorgesteld. De internetconsultatie voor deze wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden van 5 maart tot en met 2 april 2024. Als vervolg op deze consultatie is op 12 april 2024 een stakeholderbijeenkomst gehouden in Den Haag. De inzichten die zijn verkregen uit zowel de internetconsultatie als de stakeholderbijeenkomst kunnen, indien nodig, leiden tot aanpassingen van de wet- en regelgeving. Eventuele wijzigingen kunnen leiden tot een (tijdelijk) lagere opbrengst.

26. Vaststellen belastingvrije som en aanpassen schijventarief Caribisch Nederland

De in de Tweede Kamer aangenomen motie Grinwis c.s. waarin het kabinet wordt opgeroepen om in Caribisch Nederland een systematiek te implementeren waardoor een wml-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd dient in uitvoering te worden gebracht. Hiertoe zal wetgeving worden voorbereid.

27.  Aanpassen kwijtscheldingswinstmaatregel i.v.m. samenloop met verliesverrekeningsmaatregel

Door een aanpassing in de kwijtscheldingswinstmaatregel, wordt een fiscale belemmering bij de sanering van verlieslijdende vennootschapsbelastingplichtige lichamen weggenomen. Dit is in overeenstemming met de doelstelling van de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie onderhands akkoord. Momenteel is er overleg met de Belastingdienst over de precieze invulling van deze maatregel en zal de raming van de budgettaire gevolgen mogelijk worden aangepast.

28. Tegenvaller front-loading ETS1

In het kader van RePowerEU is besloten om rechten te ‘frontloaden’ als financieringsmiddel voor de EU. Dit jaar zijn er extra rechten geveild (door de EU, door niet relevant voor onze inkomsten), en die worden in mindering gebracht van de veilingvolumes van lidstaten in 2027, 2028, 2029 en 2030.

29 t/m 30. Verlaagd energiebelastingtarief waterstof

In het voorjaarspakket Klimaat ’23 is overeengekomen om een apart tarief voor waterstof te hanteren in de energiebelasting. Aan de verbruikszijde is een apart tarief voor waterstof gewenst, omdat waterstofverbruik nu hetzelfde wordt belast als aardgasverbruik.

De budgettaire derving bedraagt naar verwachting 1,8 miljoen euro in 2026 en loopt op naar 4,9 miljoen euro in 2030. Dit wordt gedekt via een (zeer beperkte) tariefverhoging van de 4e en 5e schijf aardgas.

31 t/m 32. Schuif in budgetreserve Vamil naar MIA

Door overuitputting van de MIA in 2022 en 2023 is de opgebouwde meerjarige budgetreserve van de MIA (ultimo 2022 nog 68 miljoen euro) nagenoeg uitgeput. Dit betekent dat er geen ruimte meer is bij een eventuele overuitputting in 2024 of 2025. Dit is onwenselijk vanuit het oogpunt van budgettaire beheersbaarheid.

Door beperkte maar herhaalde onderuitputting van het Vamil budget is de opgebouwde meerjarige budgetreserve van de Vamil ultimo 2023 gestegen naar circa 106 miljoen euro.

Hiermee wordt de budgetverhouding MIA-Vamil weer in balans gebracht naar een omvang van de budgetreserve van respectievelijk 73 miljoen euro en 33 miljoen euro. Dit voorkomt dat ondernemers onverhoopt geen gebruik meer van de MIA kunnen maken als gevolg van een verhoogd risico op vroegtijdige sluiting van de regeling.

33 t/m 34. Verhogen tarief eerste schijf (TES) ter dekking van hogere huurtoeslag en kadercorrectie

De koopkrachtcijfers van een aantal huishoudtypen in 2024 zijn in augustus te hoog ingeschat. In de kamerbrief van 8 maart is aangekondigd dat hier een reparatie voor komt.

De huurtoeslag wordt met 66 miljoen euro verhoogd. In 2024 wordt dit gedekt aan de uitgavenkant (hiervoor zal een kadercorrectie worden toegepast). Vanaf 2025 wordt dit gedekt via een verhoging van het tarief eerste schijf (TES). Ook hiervoor wordt het kader gecorrigeerd.

NB: Op verschillende domeinen is aanpassing van het tarief eerste schijf (TES) noodzakekijk (ook bij onder andere de compensatie zorgpremies nu en bij besluitvorming in augustus). In de aanloop naar de besluitvorming in augustus worden deze TES-reeksen bij elkaar opgeteld en wordt de parameterwijziging voor het tarief vastgesteld die het totaal dekt. Dit is niet mogelijk voor elke reeks afzonderlijk omdat een aanpassing kleiner dan 0,01%-punt niet mogelijk is.

35 t/m 36. Verhogen AWf-premie ter dekking van de Wpc-uitgaven

De crisisuitgaven van de Wet personeelsbehoud bij crisis (Wpc) worden gedekt door middel van een premieverhoging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Er wordt een kadercorrectie toegepast binnen het inkomstenkader om de dekking via de AWf-premie mogelijk te maken. De begrotingsregels bieden hier de mogelijkheid toe, omdat het een hervorming betreft.

Kadercorrectie: verwerking amendementen en moties najaar 2023

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in 2023 en de behandeling van de verschillende begrotingen en het belastingplan, is een groot aantal amendementen en moties aangenomen. Deze hebben impact op het inkomstenkader. Aangezien deze moties en amendementen samen met een aantal aanpassingen aan de uitgavenkant, optellen tot een totaalpakket (met dekking), wordt hiervoor eenmalig het inkomstenkader gecorrigeerd. Aan de uitgavenkant worden de plafonds verhoogd met het totaal van de uitgavenmaatregelen uit dit pakket.

Tabel 22 Kadercorrectie pakket moties en amendementen najaar 2023

#

In mln./ – is saldoverslechterend/lastenverlichting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Struc.

1

Aanpassing afbouw IACK

0

‒ 66

‒ 181

‒ 242

‒ 203

‒ 145

‒ 80

0

2

Afbouw verlaagd tarief walstroom

0

1

1

2

3

4

8

15

3

Terugsluis afbouw verlaagd tarief walstroom

0

‒ 1

‒ 1

‒ 2

‒ 3

‒ 4

‒ 8

‒ 15

4

Afschaffen buitenlandse partiële belastingplicht

0

6

10

20

20

20

20

20

5

Afschaffen inkoopfaciliteit dividendbelasting

0

814

814

814

814

814

814

814

6

Extra verhogen tabaksaccijns

27

46

46

46

46

46

46

46

7

Verhogen kansspelbelasting met 1%

26

26

26

26

26

26

26

26

8

Minder verhogen alcoholaccijns

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

‒ 23

9

Minder verhogen bieraccijns

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

10

Minder verhogen wijnaccijns

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

11

Verlengen verlaagd tarief brandstofaccijnzen

‒ 1.252

0

0

0

0

0

0

0

12

Verhogen mkb-winstvrijstelling 2024

‒ 85

0

0

0

0

0

0

0

13

Terugdraaien afschaffen giftenaftrek Vpb

‒ 11

‒ 11

‒ 11

‒ 11

‒ 11

‒ 11

‒ 11

‒ 11

14

Verhogen CO2 heffing glastuinbouw

0

64

64

63

63

62

60

57

15

Ingroeipad afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw

0

‒ 81

‒ 83

‒ 92

‒ 93

‒ 95

‒ 93

3

16

Ingroeipad WKK's

0

‒ 19

‒ 28

‒ 32

‒ 31

‒ 28

0

0

17

Invoeren regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (kappers)

‒ 1

‒ 1

0

0

0

0

0

0

18

Aanpassingen energiebelasting: gevolgen voor meeropbrengst energiebelasting

0

39

33

25

10

‒ 6

‒ 45

‒ 32

19

Standaard aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen in de BOR

0

0

0

1

1

1

1

1

20

Beperken tabelcorrectiefactor

97

97

97

97

97

97

97

97

21

Verhogen belastingvermindering energiebelasting

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

22

Verhogen en indexeren maximale onbelaste uurvergoeding vrijwilligersregeling

‒ 1

‒ 1

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

‒ 2

23

Verhogen hoge tarief box 2 van 31% naar 33%

125

125

125

125

125

125

125

125

24

Verhogen tarief box 3 naar 36%

324

324

324

324

324

324

324

324

25

Verhoging bankenbelasting 2024

150

150

150

150

150

150

150

150

26

Verhoging hoge AOF-tarief met 0,05%

100

100

100

100

100

100

100

100

27

Verlagen gewichtsgrens naar 4000 kilogram

1

1

1

1

1

1

1

1

28

Verlagen maximumbedrag excessief lenen uit de eigen vennnootschap van € 700.000 naar € 500.000

13

13

13

13

13

13

13

13

29

Verlagen vrijstelling groen beleggen

0

28

28

28

28

28

28

28

30

Verlagen vrijstellingspercentage BOR

‒ 15

‒ 4

‒ 5

‒ 5

‒ 6

‒ 6

‒ 8

‒ 19

31

Verruiming verwateringsregeling BOR en DSR

‒ 19

‒ 18

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

32

Versoberen 30%-regeling

0

3

43

98

166

194

194

194

 

Kadercorrectie voor pakket maatregelen kamer najaar 2023

794

‒ 1362

‒ 1270

‒ 1253

‒ 1344

‒ 1414

‒ 1466

‒ 1641

1. Aanpassing afbouw IACK

Stapsgewijs afbouwen inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en uitstellen afschaffing tot 2027. Amendement van het lid Grinwis op het belastingplan. Dit is een wijziging t.o.v. het afbouwen van de IACK volgens het BP2023, waarbij de IACK vanaf 2025 afgeschaft zou worden voor nieuwe ouders.

2. Afbouw verlaagd tarief walstroom

Afbouw over een periode van 10 jaar van het verlaag tarief walstroom binnen de energiebelasting. Amendement van het lid Omtzigt op het belastingplan.

3. Terugsluis afbouw verlaagd tarief walstroom

Het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting elektriciteit wordt verlaagd vanuit de opbrengst van de afbouw van het verlaagd tarief walstroom. Amendement van het lid Omtzigt op het belastingplan.

4. Afschaffen buitenlandse partiële belastingplicht

Voor belastingplichtigen die gebruik maken van de 30%-regeling vervalt  per 2025 de vrijstelling voor box 2- en box 3-inkomsten uit het buitenland. Er is overgangsrecht tot 2027. Amendement van het lid Omtzigt op het belastingplan.

5. Afschaffen inkoopfaciliteit dividendbelasting

De inkoopfaciliteit voor beursfondsen binnen de dividendbelasting wordt afgeschaft. Amendement van het lid van der Lee op het belastingplan. Dit is dekking voor het verhogen van minimumloon.

6. Extra verhogen tabaksaccijns

Verhoging van de tabaksaccijns bovenop de verhoging in het basispad. Amendement van de leden Stoffer en Erkens op het belastingplan.

7. Verhogen van de kansspelbelasting met 1%

Het tarief in de kansspelbelasting wordt verhoogd van 29,5% naar 30,5%. Amendement van de leden Stoffer en Erkens op het belastingplan.

8. Minder verhogen alcoholaccijns

De verhoging van de alcoholaccijns uit het basispad wordt verminderd. Amendement van de leden Stoffer en Erkens op het belastingplan.

9. Minder verhogen bieraccijns

De verhoging van de alcoholaccijns uit het basispad wordt verminderd. Amendement van de leden Stoffer en Erkens op het belastingplan.

10. Minder verhogen wijnaccijns

De verhoging van de alcoholaccijns uit het basispad wordt verminderd. Amendement van de leden Stoffer en Erkens op het belastingplan.

11. Verlengen verlaagd tarief brandstofaccijnzen

De tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen wordt met een jaar verlengd. Amendement van het lid Erkens.

12. Verhogen mkb-winstvrijstelling 2024

Een incidentele verhoging van de mkb-winstvrijstelling naar 13,31%. Amendement van de leden Erkens en Alkaya.

13. Terugdraaien afschaffen giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

De voorgenomen afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt teruggedraaid. Amendement van het lid Grinwis op het belastingplan.

14. Verhoging van de CO2-heffing glastuinbouw

Verhoging van het tarief van de CO2-heffing als dekking voor het ingroeipad van het verlaagd tarief glastuinbouw (maatregel 15 uit tabel 22). Hiermee is tegelijkertijd de verhoging van de CO2-heffing als dekking voor de nota van wijziging over het ingroeipad WKK’s (maatregel 16 uit tabel 22) teruggedraaid (dit resulteert in de derving van maatregel 2 uit tabel 21). Amendement van het lid Grinwis op het belastingplan.

15. Ingroeipad afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw

Het ingroeipad voor het afschaffen van het verlaagd tarief is verlengd. Het loopt hiermee tot 2035. Hierdoor zijn ook de percentages vanaf 2025 gewijzigd. Amendement van het lid Grinwis op het belastingplan.

16. Ingroeipad WKK’s

Er wordt een extra vrijstelling geïntroduceerd voor gasinzet voor elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik.

17. Invoeren regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (kappers)

Amendement waarmee tijdelijk (2024-2025) de fiscale ruimte voor pensioenopbouw voor 18-20-jarigen wordt verruimd, om te voorkomen dat franchiseloze regelingen zoals die van de kappers fiscaal bovenmatig worden. Amendement van het lid van Dijk op het belastingplan.

18. Aanpassingen energiebelasting: gevolgen voor meeropbrengst energiebelasting

De inputvrijstelling is aangepast door een extra vrijstelling te introduceren voor de gasinzet voor eigen gebruikte elektriciteit. Hierdoor daalt de meeropbrengst. Het ingroeipad voor het verlaagd tarief is verlengd. Dit raakt door gedragseffecten ook de meeropbrengst.

19. Standaard aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen in de BOR

Standaard aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen in de BOR.

20. Beperken tabelcorrectiefactor

Tabelcorrectiefactor voor 97,1% toepassen.

21. Verhogen belastingvermindering energiebelasting

Verhogen van de belastingvermindering in de energiebelasting. Amendement van de leden van Dijk en Erkens op het belastingplan.

22. Verhogen en indexeren maximale onbelaste uurvergoeding vrijwilligersregeling

De maximale onbelaste uurvergoeding voor onder de 21 in 2024 vastgesteld op € 3,25 en voor 21 jaar en ouder op € 5,50 (€ 5 + indexatie). Vanaf 2025 worden beide bedragen jaarlijks geïndexeerd.

23. Verhogen hoge tarief box 2 van 31% naar 33%

Verhoging van het tarief in box 2. Amendement van het lid van der Lee op het belastingplan. Dit is dekking voor het verhogen van minimumloon.

24. Verhogen tarief box 3 naar 36%

Verhoging van het tarief in box 3. Amendement van het lid van der Lee op het belastingplan. Dit is dekking voor het verhogen van minimumloon.

25. Verhoging bankenbelasting

Verhoging van de bankenbelasting. Amendement van het lid van der Lee op het belastingplan. Dit is dekking voor het verhogen van minimumloon.

26. Verhoging hoge AOF-tarief met 0,05%

Hangt samen met maatregel 21. Het is ingezet als dekking voor de verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting. Het hoge tarief van de AOF komt mede hierdoor uit op 7,54% in 2024.

27. Verlagen gewichtsgrens vliegbelasting naar 4000 kilogram

De gewichtsgrens wordt aangepast. Amendement van het lid Omtzigt op het belastingplan.

28. Verlagen maximumbedrag excessief lenen uit de eigen vennnootschap

Het maximumbedrag wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Amendement van het lid Grinwis op het belastingplan.

29. Verlagen vrijstelling groen beleggen

Verlagen van de vrijstelling naar € 30.000 per 2025. Amendement van de leden van Dijk en Erkens op het belastingplan. Dit is dekking voor maatregelen 30 en 31.

30. Verlagen vrijstellingspercentage BOR

Verlagen vrijstellingspercentage BOR naar 70% boven €1,5 mln. ondernemingsvermogen. Amendement van de leden van Dijk en Erkens op het belastingplan.

31. Verruiming verwateringsregeling BOR en DSR

De verwateringsregeling binnen de BOR en DSR ab wordt verruimd waardoor kleine verwaterde belangen in oude familiebedrijven voortaan voor de BOR en DSR ab kwalificeren. Amendement van de leden van Dijk en Erkens op het belastingplan.

32. Versoberen 30%-regeling

Voor de eerste 20 maanden geldt een percentage van 30%, voor de maanden 21 tot en met 40 een lager percentage van 20%, en voor de maanden 41 tot en met 60 een percentage van 10%. Amendement van het lid Omtzigt op het belastingplan. Dit is dekking voor het verhogen van minimumloon.

Licence