Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA Nationale Schuld: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

45.486

33.610

46.626

50.854

51.308

0

       

Overboekingen met andere begrotingen

0

0

    

Overboekingen met andere begrotingen

0

0

    
       

Plafondcorrecties

  

‒ 380

‒ 272

‒ 280

‒ 384

Rente vlottende schuld

  

290

381

447

326

Rentelasten kasbeheer

  

‒ 218

‒ 140

‒ 99

‒ 103

Rente vaste schuld

  

‒ 452

‒ 513

‒ 628

‒ 607

       

Extrapolatie

     

45.463

Extrapolatie

     

45.463

       

Technisch

‒ 58

‒ 480

    

Rente vlottende schuld

274

250

    

Rentelasten kasbeheer

‒ 77

‒ 291

    

Rente vaste schuld

‒ 255

‒ 439

    
       

Niet-plafondrelevant

‒ 512

‒ 765

1.820

‒ 531

‒ 405

‒ 57

Verstrekte leningen

500

500

500

500

500

500

Rente derivaten

22

     

Aflossing vaste schuld

‒ 49

 

2.495

 

‒ 1

 

Rentelasten kasbeheer

‒ 985

‒ 1.265

‒ 1.175

‒ 1.031

‒ 904

‒ 557

       

Stand Voorjaarsnota

44.917

32.365

48.066

50.051

50.623

45.022

IXA Nationale Schuld: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

66.693

68.514

88.610

79.867

86.227

0

       

Plafondcorrecties

  

‒ 6

3

13

50

Rentebaten kasbeheer

  

‒ 6

3

13

50

       

Extrapolatie

     

78.616

Extrapolatie

     

78.616

       

Technisch

‒ 18

‒ 13

    

Rentebaten kasbeheer

‒ 18

‒ 13

    
       

Niet-plafondrelevant

14.646

9.804

8.143

2.745

2.570

4.502

Mutatie vlottende schuld

24.140

     

Mutatie in rekening courant en deposito

1.816

‒ 1.148

453

2.246

4.002

4.254

Aflossingen op leningen

‒ 19

7

35

54

76

97

Uitgifte vaste schuld

‒ 11.283

10.939

7.647

453

‒ 1.498

136

Overig niet-plafondrelevant

‒ 8

6

8

‒ 8

‒ 10

15

       

Stand Voorjaarsnota

81.321

78.305

96.747

82.615

88.811

83.169

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een overboeking van 0,4 miljoen euro in 2024 en 2025 vanuit Financiën voor een nieuw Treasury Management Systeem.

Plafondcorrecties

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld valt per saldo hoger uit als gevolg van een verwachte toename van de vlottende schuld. Dit is het gevolg van de bijgestelde raming van het kastekort in toekomstige begrotingsjaren.

Rentelasten kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer is lager dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie en de nieuwe rentestanden in de Centraal Economisch Plan (CEP)-raming van het Centraal Planbureau (CPB).

Rente vaste schuld

De rentelasten vaste schuld vallen naar verwachting lager uit dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024. Dit komt met name doordat er ten opzichte van ontwerpbegroting 2024 gerekend wordt met lagere rentepercentages zoals die door het CPB zijn geraamd in het CEP.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van de Nationale Schuld.

Technisch

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld valt per saldo hoger uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente. De korte rente is door het CPB lager geraamd in de CEP dan de rente waarmee in de ontwerpbegroting 2024 rekening is gehouden. Echter doordat de omvang van de kortlopende schuld is toegenomen, ontstaat een tegenvaller van 274 miljoen euro in 2024.

Rentelasten kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer is lager dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB.

Rente vaste schuld

De rentelasten vaste schuld vallen naar verwachting lager uit dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024 met name als gevolg van het financieringsplan 2024. Hierin is bepaald dat er voor de financiering van de staatsschuld een lager beroep op de kapitaalmarkt (vaste schuld) zal worden gedaan. Daarnaast is er gerekend met lagere rentepercentages zoals die door het CPB zijn geraamd in het CEP. Hierdoor ontstaat per saldo een meevaller van 255 miljoen euro in 2024.

Niet-plafondrelevant

Verstrekte leningen

Naar verwachting worden er meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming is daardoor structureel met 500 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Rente derivaten

De raming van de rentelasten op de langlopende derivaten is met 22 miljoen euro naar boven bijgesteld voor 2024 als gevolg van de gewijzigde rentepercentages zoals die door het CPB zijn geraamd in de CEP.

Aflossing vaste schuld

Door een vervroegde aflossing van een obligatie in 2023 zal in het lopende jaar minder afgelost worden. In 2026 neemt de aflossing van de vaste schuld met circa 2,5 miljard euro toe als gevolg van de uitgifte van leningen met een aflosdatum in 2026.

Rentelasten kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer daalt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 als gevolg van de nieuwe raming sociale fondsen.

Ontvangsten

Plafondcorrecties

Rentebaten kasbeheer

De raming van de rentebaten kasbeheer is bijgesteld als gevolg van het bijwerken van de realisatie van verstrekte leningen en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van de Nationale Schuld.

Technisch

Rentebaten kasbeheer

De raming van de rentebaten kasbeheer is lager dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie van verstrekte leningen en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB.

Niet-plafondrelevant

Mutatie vlottende schuld

De vlottende schuld stijgt in 2024 met circa 24,1 miljard euro. Dit is het gevolg van een hogere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar is toegenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

Mutatie in rekening courant en deposito

Uit de actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen meer middelen storten in de schatkist. Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s stijgt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024.

Aflossingen op leningen

Op basis van actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen, die door de agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, in 2024 per saldo lager en vanaf 2025 hoger uitvallen dan eerder geraamd.

Uitgifte vaste schuld

De raming van de uitgifte vaste schuld is voor het lopende jaar met circa 11,3 miljard euro naar beneden bijgesteld als gevolg van het financieringsplan 2024. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse staat voor 2024 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen. De raming voor 2025 en verder is hoger dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2024 als gevolg van het verwachte kastekort.

Overig niet-plafondrelevant

Deze post bestaat uit diverse niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence