Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 162;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 28 januari 2010, Stb. 162

Begroting 2010

Fonds economische structuurversterking

Bedragen in € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutatie (+ of -) 1e suppletore begroting

  

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

 

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

    

11

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

1 286 571

 

– 35 764

 

12

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

472 841

 

241 772

 

13

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

494 374

 

102 680

 

14

Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

269 269

 

256 539

 

15

Projecten in voorbereiding

615 584

 

139 451

 
      
 

Sub-totaal uitgaven

3 138 639

 

704 678

 
      
 

Ontvangsten van het fonds

    

21

Ontvangsten uit aardgasbaten

 

3 138 639

 

704 678

      
 

Sub-totaal ontvangsten

 

3 138 639

 

704 678

      
 

Saldi

    

31

Voordelig eindsaldo/beginsaldo

0

0

  
      
 

Totaaltelling

3 138 639

3 138 639

704 678

704 678

Licence