Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Diergezondheidfonds (F), alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 54, respectievelijk ........, Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet(ten) van ........, Stb. ..., respectievelijk .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010,

Diergezondheidsfonds

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichting-en

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van

welzijnsproblemen

8 700

8 700

8 700

55 172

55 172

47 000

 

Sub-totaal

8 700

8 700

8 700

55 172

55 172

47 000

 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2009

     

8 172

 

Sub-totaal

   

8 172

8 172

 
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2010

      
 

Totaal

8 700

8 700

8 700

8 172

8 172

47 000

Licence