Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 2010, 164;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Gegeven,

De minister van Financiën,

Wijziging van de suppletore begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ... Stb.

Begroting 2010

BTW-compensatiefonds

(x € 1000)

Art.

Omschrijving

(1)

 

(2)

 
  

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

  

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

1

BTW-compensatiefonds

2 670 403

2 670 403

– 21 500

– 21 500

Licence