Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010 Stb. 86.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangend met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) (in €1000)

  

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of – ) 1e suppletore begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvang-

sten

 

TOTAAL

 

108 190

3 229

 

6 695

458

        

1

Raad van State

56 349

56 349

1 904

2 977

2 977

– 52

2

Algemene Rekenkamer

30 268

30 268

1 217

614

614

0

3

De Nationale ombudsman

13 758

13 758

39

930

930

450

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3 474

3 474

29

469

469

0

5

Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

2 807

2 807

40

370

370

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1 534

1 534

0

198

198

60

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

1 137

0

Licence