Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 2010, nr. 48;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2010 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister-President

Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen in EUR 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

71 992

3 527

     
 

Beleidsartikelen

 

71 992

3 527

01

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

71 992

71 992

3 527

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

03

Nominaal en onvoorzien

 

Omschrijving

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

3 118

     
 

Beleidsartikelen

 

3 118

01

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

3 118

3 118

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

03

Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Kabinet der Koningin (III)

Bedragen in EUR 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

2 391

2 391

     

01

Kabinet der Koningin

2 391

2 391

2 391

 

Omschrijving

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

– 4

     

01

Kabinet der Koningin

– 4

– 4

Licence