Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 68;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2010 als volgt te luiden:

  • 5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

  • 6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

    • de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

    • de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

    • de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

    • de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van , Stb. .

Begroting 2010

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 732 128

71 912

 

– 47 880

22 506

        
 

Beleidsartikelen

      

31

Integraal waterbeleid

68 310

70 564

570

1 124

5 849

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

49 605

49 680

4 100

246

246

242

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

64 889

63 508

0

– 746

– 2 070

0

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

64 090

69 611

98

2 260

2 260

0

35

Mainports en logistiek

58 899

60 417

5 681

9 036

1 838

0

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

90 137

115 391

39 353

5 678

4 599

0

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

42 897

43 633

0

1 947

1 947

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 837 286

9 044 744

 

– 79 620

– 77 620

 

40

Nominaal en onvoorzien

– 14 526

– 14 526

 

– 1 715

– 1 715

 

41

Ondersteunen functioneren VenW

207 310

229 106

22 110

14 932

16 786

22 264

Licence