Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 2010, nr. 47, laatstelijk gewijzigd bij wet van 30 september 2010, Stb. 2010, 733;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2010

De Koning (I)

Bedragen x € 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

39 643

nihil

     
 

Niet-beleidsartikelen

39 643

39 643

nihil

01

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7 102

7 102

nihil

02

Functionele uitgaven van de Koning

26 818

26 818

nihil

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5 723

5 723

nihil

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

– 163

     
 

Niet-beleidsartikelen

– 163

–163

01

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

02

Functionele uitgaven van de Koning

–163

–163

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

 

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

19

116

     
 

Niet-beleidsartikelen

19

19

116

01

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

02

Functionele uitgaven van de Koning

116

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

19

19

Licence