Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA), voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet) van 28 januari 2010, Stb. 87; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010 Stb. 760;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangend met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Staten-Generaal (IIA) (in € 1000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

136 724

2 454

 

2 657

0

 

6 552

0

           

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

10 433

10 433

79

994

994

0

55

55

0

2

Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

32 916

32 916

286

0

0

0

1 850

1 850

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

91 892

91 892

2 066

1 122

1 122

0

5 113

5 113

0

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1 483

1 483

23

58

58

0

4

4

0

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

483

483

0

– 470

– 470

0

Licence