Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010, zoals deze is vastgesteld bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010, van 28 januari 2010, Stb. 68, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 750;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Infrastructuur en Milieu,

mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van , Stb. .

Begroting 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9 732 128

71 912

 

– 47 880

22 506

 

– 240 669

– 4 552

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Integraal waterbeleid

68 310

70 564

570

1 124

5 849

0

297

– 4 532

0

32

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

49 605

49 680

4 100

246

246

242

6 643

8 064

0

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's

64 889

63 508

0

– 746

– 2 070

0

4 060

4 984

0

34

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

64 090

69 611

98

2 260

2 260

0

1 753

32 403

0

35

Mainports en logistiek

58 899

60 417

5 681

9 036

1 838

0

4 397

9 658

80

36

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

90 137

115 391

39 353

5 678

4 599

0

742

– 39 692

0

37

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

42 897

43 633

0

1 947

1 947

0

1 797

325

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

39

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

8 837 286

9 044 744

 

– 79 620

– 77 620

 

– 324 994

– 266 329

 

40

Nominaal en onvoorzien

– 14 526

– 14 526

 

– 1 715

– 1 715

 

16 241

16 241

 

41

Ondersteunen functioneren I&M

207 310

229 106

22 110

14 932

16 786

22 264

9 628

– 1 791

– 4 632

Licence