Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 18 januari 2010, Stb. 107, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 739.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Voor het jaar 2010 geldt dat in afwijking van artikel 19a, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 vanaf 14 oktober 2010 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Jeugd en Gezin.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 14 oktober, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mede namens

De minister van Veiligheid en Justitie

en

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .... .... , Stb. ....

Begroting 2010

Begroting Jeugd en Gezin (XVII)

Bedragen x € 1 000

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

6 178 593

6 509 890

14 947

162 122

174 339

167 595

41 272

–9 392

3 914

6 381 987

6 674 837

186 456

              
 

Beleidsartikelen

6 169 232

6 500 529

14 947

171 175

183 392

167 595

36 215

–14 449

3 914

6 376 622

6 669 472

186 456

1

Gezin en Inkomen

4 292 764

4 292 764

272

104 000

104 000

167 000

26 272

26 272

3 900

4 423 036

4 423 036

171 172

2

Gezond opgroeien

74 584

399 642

1 977

–17 670

–17 670

0

15 964

–6 235

14

72 878

375 737

1 991

3

Zorg en bescherming

1 801 884

1 808 123

12 698

84 845

97 062

595

–6 021

–34 486

0

1 880 708

1 870 699

13 293

              
 

Niet–beleidsartikelen

9 361

9 361

0

–9 053

–9 053

0

5 057

5 057

0

5 365

5 365

0

98

Algemeen

308

308

0

0

0

0

5 057

5 057

0

5 365

5 365

0

99

Nominaal en onvoorzien

9 053

9 053

0

–9 053

–9 053

0

0

0

0

0

0

0

Licence