Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 4 maart 2010, Stb. 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 740;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Voor het jaar 2010 geldt dat in afwijking van artikel 19a, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 vanaf 14 oktober 2010 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 14 oktober, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 14 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2010

Begroting van Wonen, Wijken en Integratie

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2010

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting 2010

  

verplichtingen

uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3 618 899

3 717 348

485 786

+ 1 033 296

+ 69 763

– 13 397

– 141 405

– 149 128

– 101 481

           
 

Beleidsartikelen

3 621 800

3 701 185

485 572

+ 1 030 970

+ 56 437

– 13 397

– 145 456

– 159 274

– 101 481

01

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

328 326

443 693

3 638

+ 1 018 722

+ 50 760

+ 2 707

– 35 400

– 40 635

+ 11 200

02

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

62 800

79 095

15 091

+ 36 411

+ 39 729

+ 13 896

– 16 747

– 49 230

– 20 177

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 541 670

2 484 135

363 237

+ 110 750

+ 94 130

– 30 000

– 1 243

– 1 243

+ 1 000

04

Integratie niet-westerse immigranten

582 790

582 790

103 249

– 82 003

– 77 275

0

– 93 205

– 68 405

– 95 773

05

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

3 372

8 630

0

– 305

+ 1 698

0

+ 1 139

+ 239

0

06

Rijkshuisvesting en architectuur

102 842

102 842

357

– 52 605

– 52 605

0

0

0

+ 2 269

           
 

Niet Beleidsartikelen

– 2 901

16 163

214

+ 2 326

+ 13 326

0

+ 4 051

+ 10 146

0

95

Algemeen

3 242

17 741

214

+ 2 326

+ 13 388

0

+ 1 998

+ 8 088

0

96

Onverdeeld

– 6 143

– 1 578

0

0

– 62

0

+ 2 053

+ 2 058

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

 

Naam Baten-lasten dienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2010

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting 2010

  

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01

Rijksgebouwendienst

1 483 931

1 483 471

460

– 30 114

– 30 114

0

– 52 843

– 52 843

0

02

Huurcommissie

20 176

20 176

0

0

0

0

0

0

0

  

(1)

(2)

(3)

 

Naam Baten-lasten dienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2010

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting 2010

  

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

01

Rijksgebouwendienst

725 371

470 000

 

+ 162 788

+ 145 000

 

+ 620 324

+ 463 000

 

02

Huurcommissie

3 757

0

 

0

0

 

0

0

 
Licence