Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010 Stb. 70, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 77;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Slotwet)Suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. .... Begroting 2010InfrastructuurfondsBedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8 629 523

8 629 523

 

393 399

393 399

 

– 240 056

– 30 525

           

11

Hoofdwatersystemen

809 659

1 045 470

52 349

5 288

26 959

14 205

– 20 491

– 252 991

– 22 827

12

Hoofdwegennet

2 482 746

2 909 261

153 119

0

– 474 792

– 42 311

2 773 995

804 830

73 682

13

Spoorwegen

2 823 197

2 975 622

125 000

– 562

712 049

117 036

– 431 040

– 1 045 450

– 224 261

14

Regionale, lokale infrastructuur

107 616

275 193

0

– 42 475

136 562

0

266 583

– 144 475

 

15

Hoofdvaarwegennet

1 049 573

908 542

41 895

62 454

– 110 261

15 514

– 105 947

45 454

3 232

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

315 501

364 641

209

– 57 734

– 7 927

4 832

– 39 106

– 186 269

– 841

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

59 183

97 762

0

– 322

107 075

0

196 305

– 40 464

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

50 815

53 032

34 966

0

3 734

372 025

593 533

579 309

589 063

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

8 221 985

  

– 87 902

  

– 448 573

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8 782 866

8 992 397

 

8 782 699

9 137 457

 

– 167

145 060

           

11

Hoofdwatersystemen

794 456

819 438

43 727

719 027

805 124

60 067

– 75 429

– 14 314

16 340

12

Hoofdwegennet

5 256 741

3 239 299

184 490

5 072 103

3 269 934

217 125

– 184 638

30 635

32 635

13

Spoorwegen

2 391 595

2 642 221

17 775

2 538 710

2 645 273

15 848

147 115

3 052

– 1 927

14

Regionale, lokale infrastructuur

331 724

267 280

0

98 661

266 337

0

– 233 063

– 943

0

15

Hoofdvaarwegennet

1 006 080

843 735

60 641

963 376

848 903

49 647

– 42 704

5 168

– 10 994

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

218 661

170 445

4 200

189 945

194 395

2 607

– 28 716

23 950

– 1 593

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

255 166

164 373

0

41 807

119 502

5 286

– 213 359

– 44 871

5 286

18

Overige uitgaven en ontvangsten

644 348

636 075

996 054

37 159

633 231

996 289

– 607 189

– 2 844

235

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

7 685 510

  

7 790 588

  

105 078

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond

Licence