Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 87;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat Slotwet Koninkrijksrelaties (IV)

  

(1)

  

(2)

  

(3)

  

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

323 382

16 095

 

529 371

194 221

 

1 017 077

790 035

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Waarborgfunctie

60 097

60 097

4 857

0

0

0

– 1 503

– 1 503

0

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

252 100

261 941

11 238

530 240

530 240

194 221

2 910 451

1 019 055

790 035

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

3

Nominaal en onvoorzien

1 344

1 344

0

– 869

– 869

0

– 475

– 475

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

  

Realisatie

  

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1 869 830

1 000 351

 

1 743 997

1 172 992

 

– 125 833

172 641

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Waarborgfunctie

58 594

58 594

4 857

57 228

55 957

10 025

– 1 366

– 2 637

5 168

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

3 692 791

1 811 236

995 494

3 593 418

1 688 040

1 162 967

– 99 373

– 123 196

167 473

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

3

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence