Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 88, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ..... 2010, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Immigratie en Asiel,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ... ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

  

(2)

  

(3)

  

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6 193 690

5 883 208

530 143

 

138 290

– 158 513

 

47 030

33 040

           
 

Beleidsartikelen

         

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

35 663

37 027

0

14 014

14 014

0

6 579

6 579

0

23

Veiligheidsregio’s en Politie

5 494 823

5 178 470

750

67 491

67 491

0

– 27 365

– 27 365

123

25

Veiligheid en Bestuur

58 358

58 358

445

– 10 584

– 10 584

800

– 3 297

– 3 297

0

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

176 429

176 429

974

9 770

9 770

350

1 834

1 834

1 243

29

IOOV

5 231

5 231

0

47

47

0

57

57

0

31

Bestuur en Democratie

86 507

91 014

202 865

– 14 245

– 14 245

– 150

10 308

10 308

12 156

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

90 302

90 302

0

710

710

0

10 266

10 266

11 341

35

Arbeidszaken overheid

60 838

60 838

820

– 1 079

– 1 079

0

– 715

– 715

0

37

Kwaliteit Rijksdienst

109 920

109 920

267

19 362

19 362

5 643

1 799

1 799

3 315

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

39

Algemeen

98 357

98 357

0

30 694

30 694

19 566

– 3 477

– 3 477

4 862

41

Nominaal en onvoorzien

– 22 738

– 22 738

0

22 110

22 110

0

1 031

1 031

0

43

Vutfonds

0

0

324 022

0

0

– 184 722

50 010

50 010

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

 

(5)

  

(6)=(4)–(5)

  

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

6 068 528

404 670

 

6 055 524

413 035

 

– 13 005

8 365

           
 

Beleidsartikelen

         

21

Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

56 256

57 620

0

71 812

56 559

134

15 556

– 1 061

134

23

Veiligheidsregio’s en Politie

5 534 949

5 218 596

873

5 447 566

5 223 324

4 767

– 87 383

4 728

3 894

25

Veiligheid en Bestuur

44 477

44 477

1 245

54 414

40 625

1 773

9 937

– 3 852

528

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

188 033

188 033

2 567

185 307

190 979

3 207

– 2 726

2 946

640

29

IOOV

5 335

5 335

0

5 538

5 540

0

203

205

0

31

Bestuur en Democratie

82 570

87 077

214 871

122 482

85 847

217 869

39 912

– 1 230

2 998

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

101 278

101 278

11 341

138 544

102 420

10 557

37 266

1 142

– 784

35

Arbeidszaken overheid

59 044

59 044

820

56 931

57 256

1 224

– 2 113

– 1 788

404

37

Kwaliteit Rijksdienst

131 081

131 081

9 225

139 012

126 165

10 472

7 931

– 4 916

1 247

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

39

Algemeen

125 574

125 574

24 428

121 171

116 799

23 692

– 4 403

– 8 775

– 736

41

Nominaal en onvoorzien

403

403

0

0

0

0

– 403

– 403

0

43

Vutfonds

50 010

50 010

139 300

50 010

50 010

139 340

0

0

40

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten slotwet behorende bij de Wet van ... ...

Begroting 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1 000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Korps landelijke politiediensten

      

Totale baten

573 014

 

0

573 014

610 474

37 460

Totale lasten

573 014

 

0

573 014

609 523

36 509

Saldo van baten en lasten

    

951

951

       

Totale kapitaalontvangsten

6 000

 

0

6 000

7 820

1 820

Totale kapitaaluitgaven

52 097

 

0

52 097

42 584

– 9 513

       

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

      

Totale baten

98 934

 

0

98 934

108 247

9 313

Totale lasten

98 934

 

0

98 934

98 363

– 571

Totaal restitutie afnemers

    

9 884

 

Saldo van baten en lasten

      
       

Totale kapitaalontvangsten

0

 

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

13 143

 

0

13 143

22 465

9 322

       

Centraal Archief Selectiedienst

      

Totale baten

8 591

 

0

8 591

10 551

1 960

Totale lasten

8 591

 

0

8 591

10 739

2 148

Saldo van baten en lasten

    

– 188

– 188

       

Totale kapitaalontvangsten

700

 

0

700

819

119

Totale kapitaaluitgaven

914

 

0

914

1 327

413

       

P-Direkt

      

Totale baten

69 878

 

0

69 878

76 837

6 959

Totale lasten

69 051

 

0

69 051

76 788

7 737

Saldo van baten en lasten

827

  

827

49

– 778

       

Totale kapitaalontvangsten

0

 

0

0

12 000

12 000

Totale kapitaaluitgaven

8 621

 

0

8 621

23 501

14 880

       

Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

      

Totale baten

20 670

 

0

20 670

16 384

4 483

Totale lasten

20 673

 

0

20 673

17 149

– 3 524

Saldo van baten en lasten

– 3

  

– 3

– 765

– 486

       

Totale kapitaalontvangsten

0

 

0

0

4

4

Totale kapitaaluitgaven

93

 

0

93

17

– 76

       

Werkmaatschappij

      

Totale baten

133 714

– 55 300

0

78 414

130 312

51 898

Totale lasten

132 037

– 56 369

0

75 668

131 028

55 360

Saldo van baten en lasten

1 677

1 069

 

2 746

– 716

– 3 462

       

Totale kapitaalontvangsten

250

0

0

250

0

– 250

Totale kapitaaluitgaven

600

743

0

1 343

2 138

795

       

Logius

      

Totale baten

0

65 755

0

65 755

58 853

– 6 902

Totale lasten

0

65 755

0

65 755

59 132

– 6 623

Saldo van baten en lasten

    

– 279

– 279

       

Totale kapitaalontvangsten

0

1 248

0

1 248

1 251

3

Totale kapitaaluitgaven

0

1 248

0

1 248

1 919

671

       

4FM

      

Totale baten

0

 

52 157

52 157

46 229

– 5 928

Totale lasten

0

 

51 839

51 839

44 419

– 7 420

Saldo van baten en lasten

  

318

318

1 810

1 492

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

20 687

20 687

15 687

– 5 000

Totale kapitaaluitgaven

0

0

23 097

23 097

17 928

– 5 169

Licence