Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 65, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 779,

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten- lastendiensten Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ....., Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36 542 246

2 047 894

 

486 582

159 547

 

– 107 505

18 046

           
 

Beleidsartikelen

 

36 353 386

2 046 370

 

477 141

159 547

 

– 118 295

18 046

01

Primair onderwijs

9 459 204

9 460 420

5 936

52 585

52 585

2 000

– 46 835

– 46 835

36 977

03

Voortgezet onderwijs

6 838 245

6 869 680

62 144

101 685

101 685

1 616

– 11 314

– 10 114

– 4 269

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 435 522

3 598 050

7 404

79 808

– 6 121

4 599

– 75 017

– 78 097

4 200

05

Technocentra

9 998

9 998

9 632

– 7

– 7

– 40

0

0

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2 426 775

2 397 538

4 492

278 755

108 660

– 2 000

42 494

– 12 151

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 890 901

3 809 083

16 402

63 345

28 450

1 270

– 21 149

– 14 400

– 4 154

08

Internationaal onderwijsbeleid

22 734

26 317

99

– 796

3 078

0

– 5 429

– 5 429

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

291 353

291 353

0

2 596

3 171

4 000

– 13 616

– 13 616

– 2 000

11

Studiefinanciering

3 934 192

3 934 192

540 200

– 188 692

– 188 692

13 026

64 264

64 264

47 310

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

126 298

126 298

9 400

7 164

7 164

0

– 12 044

– 12 044

0

13

Lesgelden

5 951

5 951

192 600

679

679

7 234

0

0

– 6 018

14

Cultuur

611 712

951 738

24 276

14 230

19 083

1 264

5 347

5 835

860

15

Media

904 583

905 329

246 252

– 1 489

– 1 360

1 268

– 2 190

– 2 190

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1 197 221

1 239 302

179 797

– 6 001

32 823

30 310

9 888

– 56 345

– 33 860

24

Kinderopvang

2 707 939

2 707 939

747 736

317 347

317 347

95 000

64 703

64 703

– 21 000

25

Emancipatie

16 213 1

20 198 1

0

– 1 404

– 1 404

0

3 327

– 1 876

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

 

188 860

1 524

 

9 441

0

 

10 790

0

17

Nominaal en onvoorzien

– 4 307

– 4 307

957

– 2 887

– 2 887

0

7 194

7 194

0

18

Ministerie algemeen

123 992 1

123 992 1

567

10 041

10 041

0

3 240

3 240

0

19

Inspecties

61 925

61 925

0

1 795

1 795

0

796

796

0

20

Adviesraden

7 250

7 250

0

492

492

0

– 440

– 440

0

1

In staatsblad 65 staan bij artikel 18 en 25 bij de verplichtingen en uitgaven verkeerde standen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitwerking van amendement 32123 VIII, nr. 48 hierin niet is verwerkt. Voor artikel 18 dient de verplichtingenstand en de uitgavenstand 123.992 te zijn. Bij artikel 25 is de verplichtingenstand 16.213 en voor de uitgavenstand 20.198.

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36 921 323

2 225 487

 

37 172 706

2 550 902

 

251 383

325 415

           
 

Beleidsartikelen

 

36 712 232

2 223 963

 

36 964 635

2 548 688

 

252 403

324 725

01

Primair onderwijs

9 464 954

9 466 170

44 913

9 460 186

9 471 237

45 002

– 4 768

5 067

89

03

Voortgezet onderwijs

6 928 616

6 961 251

59 491

6 964 926

6 958 031

62 450

36 310

– 3 220

2 959

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 440 313

3 513 832

16 203

3 385 269

3 502 523

15 190

– 55 044

– 11 309

– 1 013

05

Technocentra

9 991

9 991

9 592

9 992

9 992

9 590

1

1

– 2

06

Hoger beroepsonderwijs

2 748 024

2 494 047

2 492

2 804 787

2 495 166

3 462

56 763

1 119

970

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 933 097

3 823 133

13 518

4 009 600

3 822 986

13 877

76 503

– 147

359

08

Internationaal onderwijsbeleid

16 509

23 966

99

57 293

23 813

183

40 784

– 153

84

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

280 333

280 908

2 000

252 435

265 898

4 688

– 27 898

– 15 010

2 688

11

Studiefinanciering

3 809 764

3 809 764

600 536

3 790 873

3 790 873

629 024

– 18 891

– 18 891

28 488

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

121 418

121 418

9 400

119 358

119 358

14 188

– 2 060

– 2 060

4 788

13

Lesgelden

6 630

6 630

193 816

7 204

7 204

202 553

574

574

8 737

14

Cultuur

631 289

976 656

26 400

1 130 082

991 219

36 217

498 793

14 563

9 817

15

Media

900 904

901 779

247 520

894 942

901 765

228 224

– 5 962

– 14

– 19 296

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1 201 108

1 215 780

176 247

927 239

1 235 025

176 117

– 273 869

19 245

– 130

24

Kinderopvang

3 089 989

3 089 989

821 736

3 328 333

3 352 816

1 106 094

238 344

262 827

284 358

25

Emancipatie

18 136

16 918

0

18 347

16 729

1 829

211

– 189

1 829

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

209 091

1 524

 

208 071

2 214

 

– 1 020

690

17

Nominaal en onvoorzien

0

0

957

0

0

0

0

0

– 957

18

Ministerie algemeen

137 273

137 273

567

134 679

134 679

1 414

– 2 594

– 2 594

847

19

Inspecties

64 516

64 516

0

66 406

66 406

800

1 890

1 890

800

20

Adviesraden

7 302

7 302

0

6 986

6 986

0

– 316

– 316

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten slotwet behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2010

Baten-lastendiensten DUO en NA

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

1.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

      
 

Totale baten

201 164

0

0

201 164

254 849

53 685

 

Totale lasten

201 164

0

0

201 164

256 433

55 269

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1 584

– 1 584

        
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

 

0

 

Totale kapitaaluitgaven

1 180

0

0

1 180

10 633

9 453

        

2.

Nationaal Archief (NA)

      
 

Totale baten

19 706

0

0

19 706

28 457

8 751

 

Totale lasten

19 706

0

0

19 706

29 440

9 734

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 983

– 983

        
 

Totale kapitaalontvangsten

2 250

0

0

2 250

148

– 2 102

 

Totale kapitaaluitgaven

3 531

0

0

3 531

3 677

146

Licence