Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van ........, Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ........, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat vanJeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mede namens

De Minister van Veiligheid en Justitie

en

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ....... ...., Stb. ...

Begroting 2010

Jeugd en Gezin (XVII)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

  

(2)

  

(3)

  

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

1e suppletore begroting

  

2e suppletore begroting

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6 178 593

6 509 890

14 947

162 122

174 339

167 595

41 272

– 9 392

3 914

           
 

Beleidsartikelen

6 169 232

6 500 529

14 947

171 175

183 392

167 595

36 215

– 14 449

3 914

01

Gezin en inkomen

4 292 764

4 292 964

272

104 000

104 000

167 000

26 272

26 272

3 900

02

Gezond opgroeien

74 584

399 642

1 977

– 17670

– 17670

0

15 964

– 6 235

14

03

Zorg en Bescherming

1 801 884

1 808 123

12 698

84 845

97 062

595

– 6 021

– 34 486

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

9 361

9 361

0

– 9 053

– 9 053

0

5 057

5 057

0

98

Nominaal en onvoorzien

308

308

0

0

0

0

5 057

5 057

0

99

Algemeen

9 053

9 053

0

– 9 053

– 9 053

0

0

0

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

  

(5)

  

(6)= (5)–(4)

  

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

  

Realisatie

  

Slotwetmutaties:(+ of –)

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6 381 987

6 674 837

186 456

6 480 889

6 730 288

239 745

98 902

55 451

53 289

           
 

Beleidsartikelen

6 376 622

6 669 472

186 456

6 475 532

6 724 931

239 745

98 910

55 459

53 289

01

Gezin en inkomen

4 423 036

4 423 036

171 172

4 506 386

4 506 386

218 492

83 350

83 350

47 320

02

Gezond opgroeien

72 878

375 737

1 991

80 510

375 574

1 869

7 632

– 163

– 122

03

Zorg en Bescherming

1 880 708

1 870 699

13 293

1 888 636

1 842 971

19 384

7 928

– 27 728

6 091

           
 

Niet-beleidsartikelen

5 365

5 365

0

5 357

5 357

0

– 8

– 8

0

98

Algemeen

5 365

5 365

0

5 357

5 357

0

– 8

– 8

0

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence