Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 4 maart 2010, Stb. 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ...., Stb...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

  • 1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c tot en met f van dat artikellid.

  • 2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan de in de beleidsagenda vermelde beleidsprioriteiten.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat Slotwet behorende bij de Wet van .., Stb.

Begroting 2010

Begroting van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII)

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting 2010

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 717 348

485 786

 

+ 69 763

– 13 397

 

– 149 128

– 101 481

           
 

Beleidsartikelen

 

3 701 185

485 572

 

+ 56 437

– 13 397

 

– 159 274

– 101 481

01

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

328 326

443 693

3 638

+ 1 018 722

+ 50 760

+ 2 707

– 35 400

– 40 635

+ 11 200

02

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

62 800

79 095

15 091

+ 36 411

+ 39 729

+ 13 896

– 16 747

– 49 230

– 20 177

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 541 670

2 484 135

363 237

+ 110 750

+ 94 130

– 30 000

– 1 243

– 1 243

+ 1 000

04

Integratie niet-westerse migranten

582 790

582 790

103 249

– 82 003

– 77 275

0

– 93 205

– 68 405

– 95 773

05

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

3 372

8 630

0

– 305

+ 1 698

0

+ 1 139

+ 239

0

06

Rijkshuisvesting

102 842

102 842

357

– 52 605

– 52 605

0

0

0

+ 2 269

           
 

Niet Beleidsartikelen

 

16 163

214

 

+ 13 326

0

 

+ 10 146

0

95

Algemeen

3 242

17 741

214

+ 2 326

+ 13 388

0

+ 1 998

+ 8 088

0

96

Onverdeeld

– 6 143

– 1 578

0

0

– 62

0

+ 2 053

+ 2 058

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Totaal geraamd 2010

Realisatie 2010

Slotwetmutaties 2010 (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 637 983

370 908

 

3 832 860

560 610

 

+ 194 877

+ 189 702

           
 

Beleidsartikelen

 

3 598 348

370 694

 

3 791 482

560 119

 

+ 193 134

+ 189 425

01

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

1 311 648

453 818

17 545

1 322 496

490 441

70 421

+ 10 848

+ 36 623

+ 52 876

02

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

82 464

69 594

8 810

71 095

67 947

5 014

– 11 369

– 1 647

– 3 796

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 651 177

2 577 022

334 237

2 802 006

2 733 600

447 739

+ 150 829

+ 156 578

+ 113 502

04

Integratie niet-westerse migranten

407 582

437 110

7 476

399 930

424 447

22 064

– 7 652

– 12 663

+ 14 588

05

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

4 206

10 567

0

4 794

9 929

0

+ 588

– 638

0

06

Rijkshuisvesting

50 237

50 237

2 626

65 118

65 118

14 881

+ 14 881

+ 14 881

+ 12 255

           
 

Niet Beleidsartikelen

 

39 635

214

 

41 378

491

 

+ 1 743

+ 277

95

Algemeen

7 566

39 217

214

6 514

41 378

491

– 1 052

+ 2 161

+ 277

96

Onverdeeld

– 4 090

418

0

0

0

0

+ 4 090

– 418

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van .., Stb.

Begroting 2010

Bedragen x € 1 000

  

(1)

(2)

(3)

 

Naam Baten-lasten dienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting 2010

  

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01

Rijksgebouwendienst

1 483 931

1 483 471

460

– 30 114

– 30 114

0

– 52 843

– 52 843

0

02

Dienst van de Huurcommissie

20 176

20 176

0

0

0

0

0

0

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Naam Baten-lasten dienst

Totaal geraamd 2010

Realisatie 2010

Slotwetmutaties 2010 (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01

Rijksgebouwendienst

1 400 974

1 400 514

460

1 465 557

1 463 223

2 334

64 583

62 709

1 874

02

Dienst van de Huurcommissie

20 176

20 176

0

22 637

23 231

– 594

2 461

3 055

– 594

  

(1)

(2)

(3)

 

Naam Baten-lasten dienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2010

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting 2010

  

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

01

Rijksgebouwendienst

725 371

470 000

+ 162 788

+ 145 000

+ 620 324

+ 463 000

02

Dienst van de Huurcommissie

3 757

0

0

0

0

0

  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Naam Baten-lasten dienst

Totaal geraamd 2010

Realisatie 2010

Slotwetmutaties 2010 (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

01

Rijksgebouwendienst

1 508 483

1 078 000

1 302 687

877 923

– 205 796

– 200 077

02

Dienst van de Huurcommissie

3 757

0

2 201

0

– 1 556

0

Licence