Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 57;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van , Stb. .

Begroting 2012

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 986 678

7 986 678

 

55 982

55 982

               

11

Hoofdwatersystemen

588 136

617 781

16 632

– 24 460

177 292

88 028

12

Hoofdwegennet

2 446 818

2 452 845

232 114

– 9 665

– 122 475

18 753

13

Spoorwegen

2 032 613

2 445 684

93 136

0

27 367

– 21 184

14

Regionaal, lokale infrastructuur

215 471

329 348

0

0

– 105 260

0

15

Hoofdvaarwegennet

1 020 676

848 406

68 687

54 645

– 12 374

16 531

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

674 428

861 154

80 193

74 567

30 597

– 1 064

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

10 000

0

0

46 296

– 1 590

18

Overige uitgaven en ontvangsten

403 504

421 460

119 603

0

14 539

103 076

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

7 376 313

   

– 146 568

Licence