Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. ..;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economishe Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1 000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota)

Begroting 2012

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e  suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 372 754

12 932 600

 

126 352

– 349 567

               
 

Beleidsartikelen

 

4 934 084

12 917 056

 

94 245

– 352 803

11

Goed functionerende economie en markten

227 664

230 637

55 200

550

550

16 565

12

Een sterk Innovatievermogen

708 454

814 158

45 172

– 9 624

6 240

 

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1 975 977

243 578

105 811

399 979

60 936

241

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

360 586

1 337 643

12 249 911

1 797 933

– 6 220

– 370 000

15

Een sterk internationale concurrentiepositie

109 262

132 664

11 815

– 10 314

2 365

– 3 352

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

538 652

555 985

336 897

60 873

31 038

3 581

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

778 990

780 891

75

14 870

– 8 151

46

18

Natuur en Regio

409 901

838 528

112 175

4 983

7 487

116

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

438 670

15 544

32 107

32 107

3 236

40

Apparaat

464 071

447 458

15 544

15 102

15 102

3 236

41

Nominaal en Onvoorzien

– 8 788

– 8 788

 

17 005

17 005

 
Licence