Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet(ten) van 28 januari 2011, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ......, Stb. ......;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota)

Begroting 2012

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Bedragen x € 1 000

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17 474 327

17 564 976

45 839

332 146

348 204

50 423

               
 

Beleidsartikelen

17 263 614

17 358 513

35 136

241 616

257 702

48 815

41

Volksgezondheid

618 733

630 570

9 710

13 001

13 404

1 193

42

Gezondheidszorg

8 139 946

8 163 594

22 926

293 069

294 294

22 285

43

Langdurige zorg

6 366 932

6 391 860

0

– 15 065

– 15 037

3 358

44

Maatschappelijke ondersteuning

209 355

212 152

0

– 922

– 922

1 883

45

Jeugdzorg

1 482 355

1 488 585

1 630

– 5 266

– 3 936

18 325

46

Sport

104 122

128 976

870

– 49 398

– 36 998

870

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WOII

342 171

342 776

0

6 197

6 897

901

               
 

Niet-beleidsartikelen

210 713

206 463

10 703

90 530

90 502

1 608

97

Algemeen

27 122

33 122

0

22 774

22 774

0

98

Apparaatskosten

227 923

228 503

5 703

14 464

14 436

1 608

99

Nominaal en onvoorzien

– 44 332

– 55 162

5 000

53 292

53 292

0

Licence