Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, nr. 53, laatstelijk gewijzigd bij wet van 13 september 2012, Stb. 2012, nr. 468;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Ministerie van Algemene zaken (III)

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

56 835

4 373

         
 

Beleidsartikelen

56 835

56 835

4 373

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

56 835

56 835

4 373

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1 391

1 000

         
 

Beleidsartikelen

1 391

1 391

1 000

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

1 391

1 391

1 000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

– 3 269

1 032

         
 

Beleidsartikelen

– 3 269

– 3 269

1 032

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

– 3 269

– 3 269

1 032

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Kabinet der Koningin (III)

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2 372

2 372

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Kabinet de Koningin

2 372

2 372

2 372

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

24

24

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Kabinet de Koningin

24

24

24

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

26

26

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Kabinet de Koningin

26

26

26

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III)

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1 064

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 064

1 064

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

11

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

11

11

Licence