Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2012, zoals deze zijn vastgesteld bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2012, Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2012

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1 000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 707 821

11 407 738

1 350 552

– 36 040

– 36 040

– 125 544

41 029

41 029

– 15 823

                     
 

Totaal beleidsartikelen

11 406 243

11 106 160

1 348 479

– 49 900

– 49 900

– 125 278

79 023

79 023

– 16 313

                     

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 569 535

1 569 535

302 882

– 60 798

– 60 798

– 46 000

64 516

64 516

0

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

3 087 921

3 086 921

1 042 047

43 354

43 354

– 81 721

– 3 544

– 3 544

– 21 300

14

Jeugd

889 779

889 779

2 800

– 38 324

– 38 324

2 443

8 234

8 234

687

21

Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

55 406

55 406

0

15 168

15 168

0

6 854

6 854

0

23

Veiligheidsregio's en politie

5 764 420

5 466 020

750

– 7 527

– 7 527

0

6 162

6 162

4 300

25

Veiligheid en bestuur

34 599

33 916

0

– 1 989

– 1 989

0

– 3 202

– 3 202

0

29

Inspectie openbare orde en veiligheid

4 583

4 583

0

216

216

0

3

3

0

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

301 578

301 578

2 073

13 860

13 860

– 266

– 37 994

– 37 994

490

                     

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

268 022

268 022

2 073

1 496

1 496

– 266

4 854

4 854

490

92

Nominaal en onvoorzien

30 482

30 482

0

12 365

12 365

0

– 42 847

– 42 847

0

93

Geheim

3 074

3 074

0

– 1

– 1

0

– 1

– 1

0

Licence