Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 183; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2012, Stb. 580;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)

behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2012

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 809 317

665 607

 

123 443

61 124

 

114 436

103 877

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

22 668

22 668

21 965

5 317

5 317

0

5 528

5 528

0

2

Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst

200 328

200 328

1 191

2 689

2 689

493

– 536

– 536

0

3

Woningmarkt

2 844 460

2 786 655

556 140

2 346

2 821

0

27 270

27 270

8 760

4

Woonomgeving en bouw

44 351

44 033

91

7 001

6 706

4 200

– 1 732

– 1 792

0

5

Integratie en maatschapelijke Samenhang

245 633

251 633

32 425

5 687

5 507

0

– 17 045

– 17 045

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125 170

125 170

500

– 2 660

– 2 660

11 151

22 102

22 102

10 839

7

Arbeidszaken overheid

47 192

47 192

820

– 1 775

– 1 775

0

2 857

2 857

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

28 964

28 964

2 550

8 444

8 444

– 2 118

5 421

5 421

2 415

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 053

58 053

2 626

1 297

1 297

0

1 902

1 902

1 200

10

Vreemdelingen

793 065

793 065

467

– 43 824

– 43 824

0

– 2 345

– 2 345

0

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

309 905

305 445

32 232

84 623

84 623

46 098

65 402

65 402

80 663

12

Algemeen

2 272

14 084

0

– 176

– 176

0

1 344

1 344

0

13

Nominaal en onvoorzien

35 427

32 027

0

– 18 926

– 15 526

0

– 15 672

– 15 672

0

14

VUT-fonds

100 000

100 000

14 600

70 000

70 000

1 300

20 000

20 000

0

Licence