Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 74, laatstelijk gewijzigd bij wet van ....... Stb. ....;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ...., Stb...

Begroting 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

   

(2)

   

(3)

   

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

31 066 016

1 847 508

 

967 670

56 689

 

– 104 389

191 261

 

Beleidsartikelen

                 

41

Inkomensbeleid

772

822

0

– 212

– 212

0

– 416

– 416

0

42

Arbeidsparticipatie

1 235

1 123

0

– 838

– 838

0

629

629

0

43

Arbeidsverhoudingen

4 189

4 189

21 878

– 1 765

– 1 765

– 1 062

– 686

– 686

3 000

44

Gezond en veilig werken

18 057

18 057

9 962

– 805

– 805

– 851

– 3 511

– 3 511

0

45

Pensioenbeleid

820

820

0

1 823

1 823

0

– 2 194

– 2 194

0

46

Inkomensbescherming met activering

6 935 504

6 936 031

0

399 218

481 557

0

743 021

117 290

73 463

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

1 466 003

1 466 065

270 860

18 970

19 091

411

– 57 758

– 57 758

26 053

48

Sociale werkvoorziening

2 404 122

2 404 122

0

– 2 390

– 3 125

0

16 232

232

0

49

Overige inkomensbescherming

632 673

632 673

0

18 771

18 771

0

77 092

77 092

16 373

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

5 512 933

5 512 933

142 272

32 891

32 891

0

33 171

33 171

70 369

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

10 788 746

10 788 746

0

410 865

410 865

0

361

361

37

52

Kinderopvang

2 954 658

2 961 078

1 399 036

– 9 840

– 9 840

47 141

– 191 964

– 191 964

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

236 391

236 391

3 500

17 300

17 300

8 450

– 4 400

– 4 400

1 906

97

Aflopende regelingen

2 633

2 633

0

0

0

0

477

477

0

98

Algemeen

38 468

38 481

0

– 2 873

– 2 259

2 600

– 6 644

– 6 644

60

99

Nominaal en onvoorzien

61 852

61 852

0

4 216

4 216

0

– 66 068

– 66 068

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ...., Stb...

Begroting 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1 000

 

(1)

   

(2)

   

(3)

   
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

21 796

21 796

0

– 1 004

– 1 004

0

208

998

– 790

Inspectie Werk en Inkomen

10 130

10 130

0

– 75

520

– 595

630

– 245

875

Totaal

31 926

31 926

0

– 1 079

– 484

– 595

838

753

85

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

250

 

0

700

 

0

0

 

0

Inspectie Werk en Inkomen

2 520

 

0

2 200

 

0

0

 

0

Totaal

2 770

 

0

2 900

 

0

0

 

0

Licence