Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 57, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 492, respectievelijk de wet van 28 januari 2013, Stb. 63.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van, Stb..

Begroting 2012

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7.986.678

7.986.678

 

55.982

55.982

 

– 424.483

– 260.671

                     

11

Hoofdwatersystemen

588.136

617.781

16.632

– 24.460

177.292

88.028

133.823

– 188.089

– 72.564

12

Hoofdwegennet

2.446.818

2.452.845

232.114

– 9.665

– 122.475

18.753

1.204.612

320.264

– 96.430

13

Spoorwegen

2.032.613

2.445.684

93.136

0

27.367

– 21.184

659.767

– 266.787

18.777

14

Regionaal, lokale infrastructuur

215.471

329.348

0

0

– 105.260

0

– 42.946

– 1.553

 

15

Hoofdvaarwegennet

1.020.676

848.406

68.687

54.645

– 12.374

16.531

– 193.474

4.677

– 38.334

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

674.428

861.154

80.193

74.567

30.597

– 1.064

– 80.916

– 135.792

67.279

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

10.000

0

0

46.296

– 1.590

0

– 13.934

1.590

18

Overige uitgaven en ontvangsten

403.504

421.460

119.603

0

14.539

103.076

– 125.083

– 143.269

– 119.496

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

7.376.313

   

– 146.568

   

– 21.493

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7.618.177

7.781.989

 

7.599.216

7.746.532

 

– 18.961

– 35.457

                     

11

Hoofdwatersystemen

697.499

606.984

32.096

518.280

583.270

39.174

– 179.219

– 23.714

7.078

12

Hoofdwegennet

3.641.765

2.650.634

154.437

4.219.392

2.659.773

165.700

577.627

9.139

11.263

13

Spoorwegen

2.692.380

2.206.264

90.729

2.050.436

2.185.220

72.526

– 641.944

– 21.044

– 18.203

14

Regionaal, lokale infrastructuur

172.525

222.535

0

65.062

238.852

0

– 107.463

16.317

0

15

Hoofdvaarwegennet

881.847

840.709

46.884

679.932

823.026

51.704

– 201.915

– 17.683

4.820

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

668.079

755.959

146.408

747.263

790.697

149.309

79.184

34.738

2.901

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

42.362

0

10.446

25.766

1.901

10.446

– 16.596

1.901

18

Overige uitgaven en ontvangsten

278.421

292.730

103.183

291.863

292.612

103.188

13.442

– 118

5

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

7.208.252

   

7.163.030

   

– 45.222

Licence