Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, nr. 53, respectievelijk 13 september 2012, Stb. 2012, nr. 468, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 2013, nr. 60;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister-president,minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

56.835

4.373

 

1.391

1.000

– 3.269

 

1.032

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

56.835

56.835

4.373

1.391

1.391

1.000

– 3.269

– 3.269

1.032

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

   

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

54.957

6.405

 

52.795

6.509

 

– 2.162

104

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

54.957

54.957

6.405

53.225

52.795

6.509

– 1.732

– 2.162

104

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Kabinet der Koningin

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.372

2.372

 

24

24

 

26

26

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet der Koningin

2.372

2.372

2.372

24

24

24

26

26

26

 

   

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2.422

2.422

 

2.385

2.385

 

– 37

– 37

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet der Koningin

2.422

2.422

2.422

2.385

2.385

2.385

– 37

– 37

– 37

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1.064

0

 

0

0

 

11

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Ttoezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.064

1.064

0

0

0

0

11

11

0

   

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1.075

0

 

938

0

 

– 137

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.075

1.075

0

938

938

0

– 137

– 137

0

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag

Totale baten

41.051

   

41.051

33.058

– 7.993

Totale lasten

41.051

   

41.051

31.546

– 9.505

Saldo van baten en lasten

0

   

0

1.512

1.512

             

Totale kapitaalontvangsten

   

 

Totale kapitaaluitgaven

 

Licence