Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 2 februari 2012, Stb. 184; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........

Begroting 2012

Koninkrijksrelaties (IV)

Bedragen x € 1.000

   

-1

-2

-3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

428.129

33.354

 

11.430

45.300

 

– 2.015

13.310

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

63.657

63.657

4.857

– 225

– 225

0

– 2.515

– 2.515

0

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

68.372

362.799

28.497

11.907

11.907

45.300

1.921

1.921

13.310

3

Nominaal en onvoorzien

1.673

1.673

0

– 252

– 252

0

– 1.421

– 1.421

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5

(6)=(5)-(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

437.544

91.964

 

431.657

110.302

 

– 5.887

18.338

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

60.917

60.917

4.857

51.896

57.818

4.497

– 9.021

– 3.099

– 360

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

82.200

376.627

87.107

64.066

373.839

105.805

– 18.134

– 2.788

18.698

3

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence