Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb 183; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........

Begroting 2012

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1.000

   

-1-

-2-

-3-

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4.809.317

665.607

 

123.443

61.124

 

114.436

103.877

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

22.668

22.668

21.965

5.317

5.317

0

5.528

5.528

0

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

200.328

200.328

1.191

2.689

2.689

493

– 536

– 536

0

3

Woningmarkt

2.844.460

2.786.655

556.140

2.346

2.821

0

27.270

27.270

8.760

4

Woonomgeving en bouw

44.351

44.033

91

7.001

6.706

4.200

– 1.732

– 1.792

0

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

245.633

251.633

32.425

5.687

5.507

0

– 17.045

– 17.045

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125.170

125.170

500

– 2.660

– 2.660

11.151

22.102

22.102

10.839

7

Arbeidszaken overheid

47.192

47.192

820

– 1.775

– 1.775

0

2.857

2.857

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

28.964

28.964

2.550

8.444

8.444

– 2.118

5.421

5.421

2.415

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58.053

58.053

2.626

1.297

1.297

0

1.902

1.902

1.200

10

Vreemdelingen

793.065

793.065

467

– 43.824

– 43.824

0

– 2.345

– 2.345

0

11

Centraal apparaat

309.905

305.445

32.232

84.623

84.623

46.098

65.402

65.402

80.663

12

Algemeen

2.272

14.084

0

– 176

– 176

0

1.344

1.344

0

13

Nominaal en onvoorzien

35.427

32.027

0

– 18.926

– 15.526

0

– 15.672

– 15.672

0

14

VUT-fonds

100.000

100.000

14.600

70.000

70.000

1.300

20.000

20.000

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

-5-

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.047.196

830.608

 

5.028.293

701.141

 

– 18.903

– 129.467

                   

 

Beleidsartikelen

               

1

Openbaar bestuur en democratie

33.513

33.513

21.965

31.897

25.209

24.694

– 1.616

– 8.304

2.729

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

202.481

202.481

1.684

200.112

198.945

3.170

– 2.369

– 3.536

1.486

3

Woningmarkt

2.874.076

2.816.746

564.900

2.817.288

2.857.598

468.840

– 56.788

40.852

– 96.060

4

Woonomgeving en bouw

49.620

48.947

4.291

49.886

46.141

3.792

266

– 2.807

– 499

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

234.275

240.095

32.425

222.546

238.496

3.578

– 11.729

– 1.599

– 28.847

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

144.612

144.612

22.490

193.538

145.866

21.569

48.926

1.254

– 921

7

Arbeidszaken overheid

48.274

48.274

820

38.068

44.797

2.485

– 10.206

– 3.477

1.665

8

Kwaliteit Rijksdienst

42.829

42.829

2.847

53.218

54.736

3.496

10.389

11.907

649

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

61.252

61.252

3.826

60.414

60.414

504

– 838

– 838

– 3.322

10

Vreemdelingen

746.896

746.896

467

944.427

739.537

14.768

197.531

– 7.359

14.301

11

Centraal apparaat

459.930

455.470

158.993

422.040

411.850

138.353

– 37.890

– 43.620

– 20.640

12

Algemeen

3.440

15.252

0

2.466

14.704

0

– 974

– 548

0

13

Nominaal en onvoorzien

829

829

0

0

0

0

– 829

– 829

0

14

VUT-fonds

190.000

190.000

15.900

190.000

190.000

15.892

0

0

– 8

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ..........

Begroting 2012

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+of–)

(+=tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

           

Totale baten

99.220

– 10.000

 

89.220

106.257

17.037

Totale lasten

99.220

– 10.000

 

89.220

97.633

8.413

Saldo van baten en lasten

0

   

0

8.624

8.624

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

 

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 500

0

 

– 500

– 14.018

– 13.518

             

Doc-Direkt

           

Totale baten

25.354

6.241

 

31.595

25.569

– 6.026

Totale lasten

25.104

6.295

 

31.399

30.960

– 439

Saldo van baten en lasten

250

   

250

– 5.391

– 5.641

             

Totale kapitaalontvangsten

400

179

 

579

5.676

5.097

Totale kapitaaluitgaven

– 614

690

 

76

– 3.732

– 3.808

             

Centrale Archiefselectiedienst

           

Totale baten

       

934

934

Totale lasten

       

3.705

3.705

Saldo van baten en lasten

       

– 2.771

– 2.771

             

Totale kapitaalontvangsten

       

0

0

Totale kapitaaluitgaven

       

0

0

             

Logius

           

Totale baten

71.912

17.700

 

89.612

82.000

– 7.612

Totale lasten

70.158

17.700

 

87.858

76.099

– 11.759

Saldo van baten en lasten

1.754

   

1.754

5.901

4.147

             

Totale kapitaalontvangsten

6.880

0

 

6.880

9.072

2.192

Totale kapitaaluitgaven

– 8.531

0

 

– 8.531

– 6.277

2.254

             

P-Direkt

           

Totale baten

71.530

   

71.530

74.813

3.283

Totale lasten

70.053

   

70.053

70.424

371

Saldo van baten en lasten

1.477

   

1.477

4.389

2.912

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

 

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 11.800

0

 

– 11.800

– 11.637

163

             

De Werkmaatschappij

           

Totale baten

96.540

28.870

 

125.410

113.700

– 11.710

Totale lasten

96.345

28.718

 

125.063

119.180

– 5.883

Saldo van baten en lasten

195

152

 

347

– 5.480

– 5.827

             

Totale kapitaalontvangsten

4.000

   

4.000

10.449

6.449

Totale kapitaaluitgaven

– 6.622

   

– 6.622

– 1.732

4.890

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

100.624

   

100.624

104.965

4.341

Totale lasten

100.624

   

100.624

101.814

1.190

Saldo van baten en lasten

0

   

0

3.151

3.151

             

Totale kapitaalontvangsten

38.064

   

38.064

18.933

– 19.131

Totale kapitaaluitgaven

– 42.920

   

– 42.920

– 22.289

20.631

             

Immigratie en Naturalisatiedienst

           

Totale baten

352.988

   

352.988

364.463

11.475

Totale lasten

345.988

   

345.988

363.989

18.001

Saldo van baten en lasten

7.000

   

7.000

474

– 6.526

             

Totale kapitaalontvangsten

10.200

   

10.200

18.478

8.278

Totale kapitaaluitgaven

– 35.290

   

– 35.290

– 38.033

– 2.743

             

Rijksgebouwendienst

           

Totale baten

1.450.671

   

1.450.671

1.455.562

4.891

Totale lasten

1.448.817

   

1.448.817

1.477.383

28.566

Saldo van baten en lasten

1.854

   

1.854

– 21.821

– 23.675

             

Totale kapitaalontvangsten

612.627

   

612.627

428.602

– 184.025

Totale kapitaaluitgaven

– 1.004.637

   

– 1.004.637

– 900.715

103.922

             

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

20.232

   

20.232

16.569

– 3.663

Totale lasten

20.232

   

20.232

19.053

– 1.179

Saldo van baten en lasten

0

   

0

– 2.484

– 2.484

             

Totale kapitaalontvangsten

1.372

   

1.372

0

– 1.372

Totale kapitaaluitgaven

– 2.744

   

– 2.744

– 564

2.180

Licence