Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 59, respectievelijk 13 september 2012, Stb. 488, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 54;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6 (Slotwet)

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, mede namens De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2012

Economische Zaken

Bedragen in € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

5.372.754

12.932.600

 

126.352

– 349.567

 

– 175.932

234.577

                     

Beleidsartikelen

 

4.934.084

12.917.056

 

94.245

– 352.803

 

– 191.102

233.631

11

Goedfunctionerende economie en markten

227.664

230.637

55.200

550

550

16.565

– 4.843

6.780

6.122

12

Een sterk innovatievermogen

708.454

814.158

45.172

– 9.624

6.240

 

7.123

– 10.775

10.162

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.975.977

243.578

105.811

399.979

60.936

241

81.848

64.343

– 9.375

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

360.586

1.337.643

12.249.911

1.797.933

– 6.220

– 370.000

151.256

– 183.480

295.511

15

Een sterke internationale concurrentiepositie

109.262

132.664

11.815

– 10.314

2.365

– 3.352

– 56.935

– 15.943

 

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

538.652

555.985

336.897

60.873

31.038

3.581

178.185

33.015

– 42.654

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

778.990

780.891

75

14.870

– 8.151

46

7.704

6.564

4.968

18

Natuur en regio

409.901

838.528

112.175

4.983

7.487

116

3.168

– 91.606

– 31.103

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

438.670

15.544

 

32.107

3.236

 

15.170

946

40

Apparaat

464.071

447.458

15.544

15.102

15.102

3.236

5.847

23.387

946

41

Nominaal en Onvoorzien

– 8.788

– 8.788

17.005

17.005

 

– 8.217

– 8.217

 
   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

5.323.174

12.817.610

4.853.753

12.543.579

– 469.421

– 274.031

                     
 

Beleidsartikelen

 

4.837.227

12.797.884

4.368.703

12.521.563

– 468.524

– 276.321

11

Goedfunctionerende economie en markten

223.371

237.967

77.887

228.384

233.701

82.679

5.013

– 4.266

4.792

12

Een sterk innovatievermogen

705.953

809.623

55.334

655.501

745.806

70.495

– 50.452

– 63.817

15.161

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.457.804

368.857

96.677

977.386

312.203

41.762

– 1.480.418

– 56.654

– 54.915

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.309.775

1.147.943

12.175.422

2.289.462

1.085.460

11.960.294

– 20.313

– 62.483

– 215.128

15

Een sterke internationale concurrentiepositie

42.013

119.086

8.463

34.622

109.355

4.852

– 7.391

– 9.731

– 3.611

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

777.710

620.038

297.824

696.112

613.752

302.615

– 81.598

– 6.286

4.791

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

801.564

779.304

5.089

805.094

788.384

5.154

3.530

9.080

65

18

Natuur en regio

418.052

754.409

81.188

397.332

480.042

53.712

– 20.720

– 274.367

– 27.476

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

485.947

19.726

485.050

22.016

– 897

2.290

40

Apparaat

485.020

485.947

19.726

485.269

485.050

22.016

249

– 897

2.290

41

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2012

Baten-lastendiensten

Bedragen in € 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)=(4)–(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Dienst ICT Uitvoering

         

Totale baten

111.296

5.302

116.598

137.684

21.086

Totale lasten

111.296

5.302

116.598

139.541

22.943

Saldo van baten en lasten

0

0

0

– 1.857

– 1.857

           

Totale kapitaaluitgaven

17.176

0

17.176

26.238

9.062

Totale kapitaalontvangsten

8.588

0

8.588

18.200

9.612

           

Dienst Regelingen

         

Totale baten

133.501

29.521

163.022

161.328

– 1.694

Totale lasten

133.501

29.055

162.556

161.338

– 1.218

Saldo van baten en lasten

0

466

466

– 10

– 476

           

Totale kapitaaluitgaven

22.485

2.323

24.808

24.528

– 280

Totale kapitaalontvangsten

8.500

0

8.500

8.159

– 341

           

Dienst Landelijk Gebied

         

Totale baten

105.946

6.421

112.367

110.660

– 1.707

Totale lasten

108.946

3.421

112.367

110.104

– 2.263

Saldo van baten en lasten

– 3.000

3.000

0

556

556

         

0

Totale kapitaaluitgaven

4.431

869

5.300

5.531

231

Totale kapitaalontvangsten

2.315

– 2.315

0

130

130

           

Agentschap Nederland

         

Totale baten

246.589

10.097

256.686

247.303

– 9.383

Totale lasten

246.589

9.847

256.436

243.632

– 12.804

Saldo van baten en lasten

0

250

250

3.671

3.421

           

Totale kapitaaluitgaven

2.440

– 1.180

1.260

3.079

1.819

Totale kapitaalontvangsten

1.150

– 1.150

0

5.044

5.044

           

Agentschap Telecom

         

Totale baten

31.955

– 467

31.488

33.455

1.967

Totale lasten

31.955

– 569

31.386

30.901

– 485

Saldo van baten en lasten

0

102

102

2.554

2.452

           

Totale kapitaaluitgaven

3.592

– 1.534

2.058

1.836

– 222

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

           

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

         

Totale baten

232.545

32.577

265.122

290.643

25.521

Totale lasten

232.545

36.497

269.042

290.704

21.662

Saldo van baten en lasten

0

– 3.920

– 3.920

– 61

3.859

           

Totale kapitaaluitgaven

22.107

0

22.107

27.803

5.696

Totale kapitaalontvangsten

11.681

0

11.681

18.199

6.518

Licence