Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012
Begrotingsstaat inzake het Infrastructuurfonds behorende bij de Wet van .......... 2012, Stb. ...
Begroting 2012
Infrastructuurfonds
Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

11

Hoofdwatersystemen

588 136

617 781

16 632

12

Hoofdwegennet

2 451 568

2 457 595

232 114

13

Spoorwegen

2 032 613

2 445 684

93 136

14

Regionaal, lokale infrastructuur

215 471

329 348

 

15

Hoofdvaarwegennet

1 015 926

843 656

68 687

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

674 428

861 154

80 193

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

10 000

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

403 504

421 460

119 603

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

7 376 313

 

TOTAAL

 

7 986 678

7 986 678

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2012 (in mln. €) (€ 7 987 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2012 (in mln. €) (€ 7 987 mln.)

Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2012 (excl. IF en BDU en in mln. €) (€ 610 mln.)

Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2012 (excl. IF en BDU en in mln. €) (€ 610 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2012 naar soort (€ 7 987 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2012 naar soort (€ 7 987 mln.)
Licence