Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
Begrotingsstaat (IV) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

428 129

33 354

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Waarborgfunctie

63 657

63 657

4 857

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

68 372

362 799

28 497

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

3

Nominaal en onvoorzien

1 673

1 673

 

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (x € 1 000)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (x € 1 000)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (x € 1 000)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (x € 1 000)
Licence