Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR);

  • Doc-Direkt;

  • Logius;

  • P-Direkt;

  • De Werkmaatschappij (DWM);

  • FMHaaglanden;

  • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND);

  • Rijksgebouwendienst (RGD);

  • Dienst van de Huurcommissie;

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012
Departementale begrotingsstaat (VII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 809 317

665 607

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

22 818

22 818

21 965

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

200 328

200 328

1 191

3

Woningmarkt

2 844 460

2 786 655

556 140

4

Woonomgeving en bouw

44 351

44 033

91

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

245 233

251 233

32 425

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125 170

125 170

500

7

Arbeidszaken overheid

47 192

47 192

820

8

Kwaliteit Rijksdienst

28 964

28 964

2 550

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 053

58 053

2 626

10

Vreemdelingen

793 065

793 065

467

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

309 905

305 445

32 232

12

Algemeen

2 272

14 084

0

13

Nominaal en onvoorzien

35 677

32 277

0

14

VUT-fonds

100 000

100 000

14 600

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)

Naam baten-lastendiensten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

99 220

99 220

0

Doc-Direkt

25 354

25 104

250

Logius

71 912

70 158

1 754

P-Direkt

71 530

70 053

1 477

De Werkmaatschappij

96 540

96 345

195

FMHaaglanden

100 624

100 624

0

Immigratie en Naturalisatiedienst

352 988

345 988

7 000

Rijksgebouwendienst

1 450 671

1 448 817

1 854

Dienst van de Huurcommissie

20 232

20 232

0

Totaal

2 289 071

2 276 541

12 530

Naam baten-lastendiensten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

– 500

0

Doc-Direkt

– 614

400

Logius

– 8 531

6 880

P-Direkt

– 11 800

0

De Werkmaatschappij

– 6 622

4 000

FMHaaglanden

– 42 920

38 064

Immigratie en Naturalisatiedienst

– 35 290

10 200

Rijksgebouwendienst

– 1 004 637

612 627

Dienst van de Huurcommissie

– 2 744

1 372

Totaal

– 1 113 658

673 543

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (x € mln.)

 Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (x € mln.)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (x € mln.)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (x € mln.)
Licence