Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten(en) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012
Departementale begrotingsstaat (XIII) behorende bij de Wet van .......... 2012, Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bedragen (x € 1 000)
 

(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

5 372 754

12 932 600

         
 

Beleidsartikelen

 

4 933 444

12 917 056

11

Goed functionerende economie en markten

229 064

232 037

55 200

12

Een sterk innovatievermogen

708 454

814 158

45 172

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1 974 577

242 178

105 811

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

360 586

1 337 643

12 249 911

15

Een sterke internationale concurrentiepositie

109 262

132 664

11 815

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

538 652

555 985

336 897

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

778 990

780 891

75

18

Natuur en regio

409 261

837 888

112 175

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

439 310

15 544

40

Apparaat

464 711

448 098

15 544

41

Nominaal en Onvoorzien

– 8 788

– 8 788

 
Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .......... 2012, Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bedragen (x € 1 000)

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Dienst ICT Uitvoering

111 296

111 296

0

Dienst Regelingen

135 501

135 501

0

Dienst Landelijk Gebied

105 946

108 946

– 3 000

Agentschap NL

246 589

246 589

0

Agentschap Telecom

31 955

31 955

0

Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

232 545

232 545

0

Totaal

863 832

866 832

– 3 000

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst ICT Uitvoering

17 176

8 588

Dienst Regelingen

22 485

8 500

Dienst Landelijk Gebied

4 431

2 315

Agentschap NL

2 440

1 150

Agentschap Telecom

3 592

0

Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

22 107

11 681

Totaal

72 231

32 234

Licence