Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;

  • Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  • JeugdzorgPlus-instelling Almata;

  • JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst;

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Departementale begrotingsstaat (XVI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(bedragen x € 1 000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17 474 327

17 564 976

45 839

         
 

Beleidsartikelen

17 263 614

17 358 513

35 136

41

Volksgezondheid

618 733

630 570

9 710

42

Gezondheidszorg

8 139 946

8 163 594

22 926

43

Langdurige zorg

6 366 932

6 391 860

0

44

Maatschappelijke ondersteuning

209 355

212 152

0

45

Jeugd

1 482 355

1 488 585

1 630

46

Sport en bewegen

104 122

128 976

870

47

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

342 171

342 776

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

210 713

206 463

10 703

97

Algemeen

27 122

33 122

0

98

Apparaatsuitgaven

227 923

228 503

5 703

99

Nominaal en onvoorzien

– 44 332

– 55 162

5 000

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2012
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– 6 000

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

– 2 630

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

– 6 886

0

JeugdzorgPlus-instelling Almata

– 850

0

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst

– 112

0

Totaal

– 16 478

0

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

41 905

41 905

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

37 480

37 480

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

392 109

392 109

0

JeugdzorgPlus-instelling Almata

29 482

29 482

0

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst

10 094

10 094

0

Totaal

511 070

511 070

0

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (bedragen x € 1 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
Licence