Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 64;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

9.985.497

176.056

 

21.646

1.096

               
 

Beleidsartikelen

           

11

Waterkwantiteit

45.755

40.946

470

4.443

4.524

– 420

12

Waterkwaliteit

48.085

100.756

0

47.877

3.785

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

157.114

147.634

934

– 29.945

– 10.086

969

14

Wegen en verkeersveiligheid

40.180

40.405

6.782

– 4.319

– 8

0

15

Openbaar vervoer

6.362

8.316

0

528

528

0

16

Spoor

9.473

38.049

0

298

298

0

17

Luchtvaart

14.958

23.341

42.751

848

548

0

18

Scheepvaart en havens

6.113

6.464

0

327

426

97

19

Klimaat

29.252

92.943

120.000

– 343

5.828

0

20

Lucht en geluid

25.259

78.823

0

– 579

– 880

0

21

Duurzaamheid

19.754

44.601

0

– 1.730

– 4.326

0

22

Externe veiligheid en risico's

12.122

17.233

0

385

– 858

450

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

47.046

46.310

0

– 4.337

– 4.337

0

24

Handhaving en toezicht

136.654

136.654

0

– 1.337

– 1.337

0

25

Brede doeluitkering

1.746.573

1.870.605

0

67.952

168.146

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.761.720

6.761.720

0

– 7.211

– 7.211

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

97

Algemeen departement

21.203

23.429

2.685

146

375

0

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

349.429

350.087

2.434

9.066

9.217

0

99

Nominaal en onvoorzien

157.181

157.181

– 142.986

– 142.986

Licence