Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 36;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

30.389.943

1.785.034

 

166.177

69.697

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Arbeidsmarkt

24.182

24.272

37.755

– 5.631

– 5.615

 

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

9.219.036

9.219.668

127.483

30.988

31.050

– 53.700

3

Arbeidsongeschiktheid

472

472

0

128

128

 

4

Jonggehandicapten

2.606.167

2.606.167

0

2.375

2.375

 

5

Werkloosheid

5.122

5.122

0

3.861

3.861

 

6

Ziekte en zwangerschap

5.164

5.164

0

228

228

 

7

Kinderopvang

2.710.458

2.710.970

1.427.015

– 192.935

– 192.935

6.000

8

Oudedagsvoorziening

978.574

988.574

0

312.086

302.086

 

9

Nabestaanden

937

937

0

153

153

 

10

Tegemoetkoming ouders

4.276.554

4.276.554

154.180

37.239

37.239

– 2.603

11

Uitvoeringskosten

432.859

432.859

0

47.799

47.799

 

12

Rijksbijdragen

9.553.531

9.553.531

0

1.701

1.701

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

166.387

172.387

27.566

– 66.188

– 67.188

120.000

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

248.640

248.640

11.035

9.682

9.821

 

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

 

98

Algemeen

67.118

67.028

0

– 1.800

– 2.017

 

99

Nominaal en onvoorzien

77.598

77.598

0

– 2.509

– 2.509

 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2013

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

18.260

18.260

0

3.703

3.703

0

Inspectie Werk en Inkomen

10.005

10.005

0

0

0

0

Totaal

28.265

28.265

0

3.703

3.703

0

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

250

 

0

1.050

 

0

Inspectie Werk en Inkomen

0

 

0

0

 

0

Totaal

250

 

0

1.050

 

0

Licence