Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 31 januari 2013, Stb. 2013, nr. 61, laatstelijk gewijzigd bij wet van 11 september 2013, Stb. 2013, nr. 396;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..., Stb ...

Begroting 2013

De Koning (I)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39.933

nihil

         
 

Niet-beleidsartikelen

39.933

39.933

nihil

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

7.277

7.277

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.995

26.995

nihil

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.661

5.661

nihil

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

222

418

         
 

Niet-beleidsartikelen

222

222

418

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

180

180

2

Functionele uitgaven van de Koning

30

30

293

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

12

12

125

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

221

         
 

Niet-beleidsartikelen

221

221

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

2

Functionele uitgaven van de Koning

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

221

221

Licence