Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA), voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van ...., Stb..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ...., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de Staten-Generaal voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gewijzigde begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013

(Bedragen x € 1.000)

art.

omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

135.894

135.894

2.954

4.699

4.699

2.200

1.187

1.187

11

 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

11.434

11.434

79

108

108

0

1.939

1.939

11

2

Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.915

31.915

86

0

0

0

295

295

0

3

Wetgeving/controle EK

93.784

93.784

2.766

1.124

1.124

2.200

15

15

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.561

1.561

23

– 46

– 46

0

14

14

0

10

Nominaal en onvoorzien

– 2.800

– 2.800

0

3.513

3.513

0

– 1.076

– 1.076

0

Licence