Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 18 april 2013, Stb. 164; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 1;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb ...

Begroting 2013

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5.151.201

12.823.952

 

– 161.097

4.387.696

 

207.328

709.613

                     
 

Beleidsartikelen

 

4.722.558

12.808.925

 

– 165.327

4.387.696

 

216.577

697.104

11

Goed functionerende economie en markten

218.334

220.068

52.265

– 2.447

– 2.457

3.804.146

2.530

1.477

– 9.308

12

Een sterk innovatievermogen

607.730

795.764

45.782

138.224

22.337

1.871

147.418

77.186

36.916

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.591.009

379.101

92.599

9.455

– 32.510

– 31.752

56.854

119.663

8.770

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.014.164

1.330.815

12.212.911

1.456.259

– 23.542

600.000

25.888

– 47.331

648.386

15

Een sterke internationale concurrentiepositie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

650.762

529.610

291.579

55.659

55.343

4.950

54.937

90.919

41.118

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

777.779

776.575

75

21.160

21.047

0

67.712

16.342

3.085

18

Natuur en Regio

452.969

690.625

113.714

199.167

– 205.545

8.481

– 298.195

– 41.679

– 31.863

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

428.643

15.027

 

4.230

0

 

– 9.249

12.509

40

Apparaat

398.788

398.870

15.027

19.587

19.587

0

5.167

5.167

12.509

41

Nominaal en Onvoorzien

29.773

29.773

0

– 15.357

– 15.357

0

– 14.416

– 14.416

0

Wijziging van de begrotingsstaat agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

(Bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap NL

215.960

215.960

0

8.549

8.549

0

14.503

14.503

0

Agentschap Telecom

32.807

32.753

54

0

– 1.000

1.000

– 1.107

– 773

– 334

Dienst ICT Uitvoering

135.984

135.984

0

24.716

24.716

0

4.615

4.615

0

Dienst Landelijk Gebied

95.230

92.730

2.500

3.943

3.943

0

11.173

13.673

– 2.500

Dienst Regelingen

144.641

144.641

0

17.442

17.442

0

13.825

13.825

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

227.943

227.943

0

26.693

26.693

0

11.935

11.106

829

Totaal

852.565

850.011

2.554

81.343

80.343

1.000

54.944

56.949

– 2.005

(Bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap NL

2.440

0

0

0

0

0

Agentschap Telecom

3.686

469

– 1.500

0

95

– 469

Dienst ICT Uitvoering

20.774

10.387

0

0

0

0

Dienst Landelijk Gebied

3.645

2.140

0

0

– 73

12.860

Dienst Regelingen

21.734

8.500

0

0

– 3.659

1.300

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

22.140

11.010

3.550

4.068

0

18.000

Totaal

74.419

32.506

2.050

4.068

– 3.637

31.961

Licence