Base description which applies to whole site
 • Vorige
 • Volgende

Voorstel van Wet

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

 • a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2013 per definitie doorgeboekt naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2013 (slotwet) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2013

 

6.234,5

6.234,5

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

6.300,5

6.300,5

Stand 2e suppletoire begroting 2013

 

6.282,6

6.278,3

         

– mutaties Slotwet:

     
         

1.

Voordelig/nadelig saldo 2013

alle

– 38,4

– 46,4

2.

Desaldering

13

1,3

1,3

3.

Overboekingen van HXII

13/18/19

3,2

3,2

4.

Diversen

13

0,0

 
 

Afronding

 

– 0,1

– 0,1

Realisatie 2013

 

6.248,6

6.236,3

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 8 mln., dat bestaat uit € 38,4 mln. lagere uitgaven en € 46,4 mln. aan lagere ontvangsten.

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2013 (Kamerstukken II, 2013/2014, 33 805 A) opgenomen nadelig saldo van € 4,3 mln., bedraagt het uiteindelijke totale nadelig saldo van het fonds over 2013 € 12,3 mln.

Het saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten uit een voorschot op de TEN-T subsidie voor de Zuidas.

Ad 3. De bijstelling van de raming met bijna € 3,2 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):

 • 1. vanuit het budget corporate organisatie ontwikkeling wordt de RWS gecompenseerd voor de zogeheten 1% regeling (ca. € 0,9 mln.);

 • 2. een overboeking naar ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en railmap (ca. € 1,3 mln.) en

 • 3. het Actieplan groei op het spoor (ca. € 1 mln.) ten behoeve van de dekking van reeds aangegane betalingsverplichtingen in 2013 met doorwerking naar 2014 (zoals reeds aangekondigd bij de tweede suppletoire begroting over 2013, samenhangende met de Najaarsnota2013, Kamerstukken II, 2013/2014, 33 805 A).

Ad 4. Eind 2012 heeft ProRail een lening van ca. € 32 mln. afgelost. Dit heeft ProRail voorgefinancierd uit eigen (kas)middelen. In 2013 zou ca. € 32 mln. uit de begroting van IenM aan ProRail betaald worden in verband met deze aflossing. Dit bedrag is begroot op artikel 13.07.

ProRail heeft aangegeven dat de productie in 2013 voorspoediger is verlopen dan eerder werd verwacht, onder meer doordat er weinig aangevraagde treinvrije perioden zijn komen te vervallen en door gunstig weer. Hierdoor konden werkzaamheden naar voren worden gehaald. Er wordt daarom nu ca. € 32 mln. vanuit 13.07 overgeheveld naar 13.02. Met deze middelen wordt het naar voren gehaalde onderhoud gefinancierd. De compensatie van de aflossing van de lening aan ProRail wordt uitgesteld tot voorlopig 2015.

12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

2.634.014

4.292.546

1.853.636

– 155.423

1.698.213

Uitgaven

2.728.863

2.574.830

2.469.364

12.487

2.481.851

12.01 Verkeersmanagement

22.072

20.573

21.794

0

21.794

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

22.072

20.573

21.794

0

21.794

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

413.384

553.875

544.259

95

544.354

12.02.01 Beheer en onderhoud

339.249

463.978

456.912

1

456.913

12.02.02 Servicepakket B&O

0

508

0

0

0

12.02.04 Vervanging

74.135

89.389

87.347

94

87.441

12.03 Aanleg

1.451.135

1.227.632

1.070.044

– 4.141

1.065.903

12.03.01 Realisatie

1.042.578

1.191.811

1.060.539

– 95

1.060.444

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

408.557

35.821

9.505

– 4.046

5.459

12.04 GIV/PPS

420.256

337.604

396.423

16.533

412.956

12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit

0

0

0

0

0

12.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit

0

0

0

0

0

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

422.016

435.146

436.844

0

436.844

12.06.01 Apparaatskosten RWS

367.678

380.683

381.576

0

381.576

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

54.338

54.463

55.268

0

55.268

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

12.09 Ontvangsten

262.105

127.451

173.148

– 22.261

150.887

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

2

4

159

159

 

Kleine projecten / Afronding projecten

33

38

157

157

nvt

nvt

1

Programma 130 km

5

8

57

57

   

2

Programma aansluitingen

1

1

99

99

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

1

1

36

36

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

96

98

1.581

1.581

2016

2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

4

4

48

48

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

112

112

2.152

2.152

2024

2024

 

A9 Badhoevedorp

15

13

332

332

2017

2017

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

21

20

1.219

1.219

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

46

47

224

224

2013

2013

 

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

45

44

586

586

2014

2014

 

A4 Delft – Schiedam

143

140

661

661

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

10

10

     

N61 Hoek-Schoondijke

32

20

118

118

2014

2014

3

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

65

61

275

275

2015

2015

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

2

2

11

11

2014

2014

 

Projecten Limburg

             

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

3

3

170

170

2011/2013

2011/2013

 

A2 Passage Maastricht

192

180

675

675

2016

2016

4

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

0

110

110

2010/2015

2010/2015

 

A67 Aanpak toerit Someren

0

0

6

6

     

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

48

47

276

276

2015

2015

 

N35 Combiplan Nijverdal

44

52

316

316

2014

2014

5

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

63

72

193

193

2014

2014

6

N33 Assen – Zuidbroek

0

0

0

0

     

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

2

2

107

107

     

Meer veilig 2

27

27

27

27

     

Meer veilig 3

0

0

40

40

     

Verzorgingsplaatsen

4

4

25

25

     

Afrondingen

– 2

           

Totaal uitvoeringsprogramma

1.004

1.000

9.670

9.670

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

56

61

       

7

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

1.060

1.061

9.670

9.670

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

1.060

1.061

9.670

9.670

     

Overprogrammering (–)

0

0

         
 • 1. Ten laste van het budget bestemd voor de Kleine projecten/afronding projecten zijn ten opzichte van de Najaarsnota minder uitgaven verricht door een vertraging op het project Ramspol-Ens en het niet geheel uitkeren van de incentive maatregel risicofonds. Verder zijn in verband met de afronding van de projecten Koedijk de Stolpen en Everdingen Deil Zaltbommel minder uitgaven verricht.

 • 2. De eerdere begrotingsreeks voor het project Programma 130 km. was gebaseerd op een indicatieve planning en kende de nodige onzekerheden. Inmiddels is er voor de uitrol van de maatregelen voor verkeersveiligheid (AKOE) een gedetailleerde financiële planning beschikbaar. Deze heeft geleid tot bijstelling van het benodigde kasritme.

 • 3. Bij Najaarsnota 2013 is het budget bij dit project verlaagd in verband met het opschorten van betalingen als gevolg van problemen met de opdrachtnemer (planningsproblemen en tekortkomingen). In december zijn deze problemen echter alsnog opgelost, waardoor er weer een titel was om de facturen te betalen.

 • 4. Het project Passage Maastricht verloopt sneller dan gepland, waardoor de uitgaven analoog daaraan zijn toegenomen.

 • 5. De definitieve afrekeningen van betaalposten voor het project N35 Combiplan Nijverdal zijn opgeschoven zowel in relatie tot ProRail als in relatie tot de opdrachtnemer, omdat de verantwoordingen met betrekking tot deze afrekeningen niet in 2013 zijn opgesteld. Daarnaast is een deel van de post onvoorzien niet benut en wordt deze via het voordelig saldo doorgeschoven naar 2014.

 • 6. Met name bij het gedeelte Leeuwarden Zuid is een lichte vertraging opgelopen, die naar verwachting in 2014 zal worden ingehaald.

 • 7. Het programma Beter Benutten is pas gestart. Voor een aantal projecten heeft de besluitvorming over de uitvoering langer geduurd dan eerder aangenomen. Dit heeft geleid tot een vertraging in de start van de realisatie van de projecten: Optimaliseren knooppunt Rottepolderplein, Verbeteren robuustheid Schipholtunnel, Slim Verkeersmanagement regio Arnhem, Benuttingsmaatregelen Oudenrijn en de Verbindingsboog A1-A30. Voor een belangrijk deel zal deze latere start in 2014 worden ingelopen in lijn met de ambitie van het programma Beter Benutten.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

De per saldo lagere uitgavenrealisatie van € 4 mln. is met name toe te schrijven aan het project A7 Zuidelijke ringweg Groningen (fase 2).

Voor dit project was een overgang naar realisatie voorzien (partieel uitvoeringsbesluit), deze zal naar huidige inzicht begin 2014 plaatsvinden.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 329

– 329

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

465

465

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

252

252

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

 

Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet

243

243

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

1.039

1.039

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Zuidas

640

640

2028

2028

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

332

332

2028

2028

 

N23 Alkmaar – Zwolle

36

36

2015

2015

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.120

1.120

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

163

163

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

261

261

2018

2018

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

699

699

2022–2024

2022–2024

 

A27 Houten – Hooipolder

721

721

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

25

25

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

710

710

2021

2021

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12 Ede – Grijsoord

110

110

2016–2018

2016–2018

 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

529

529

2019

2019

 

N18 Varsseveld – Enschede

316

316

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

551

551

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

0

0

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15

301

301

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

60

60

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

223

223

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

440

440

     

A4-A44 Rijnlandroute

555

555

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

45

45

     

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

254

254

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

40

40

     

Bestemd

2.617

2.617

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

13.220

13.220

     

Begroting IF 12.03.02

13.220

13.220

     

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

48

53

1.225

1.225

1

A10 Tweede Coentunnel

212

200

2.196

2.196

2013–2014

2013–2014

2

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

40

36

1.496

1.496

     

A12 Lunetten – Veenendaal

68

65

627

627

2013

2013

 

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

26

24

2.031

2.031

2015

2015

 

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

0

288

288

2005

2005

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

146

146

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

13

12

315

315

     

Totaal

413

396

8.324

8.324

     
 • 1. Zowel bij de tunnel de Noord als bij de Wijkertunnel is minder betaald dan bij de Najaarsnota was voorzien. De aflossing van deze tunnels is gebaseerd op een afgesproken bedrag per voertuigpassage. Het aantal voertuigpassages in 2013 blijkt uiteindelijk lager te zijn dan eerder geraamd.

 • 2. Ten laste van het budget op het project A10 2e Coentunnel en Westrandweg is vorig jaar € 12 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota was geraamd. Deze hogere uitgaven zijn het gevolg van de indexering van het contract Westrandweg en een aantal wijzigingscontracten. Specifiek is er sprake van een versnelde oplevering van een deelcontract. Door de versnelde oplevering werd een contractueel betalingsmoment eerder behaald en is in 2013 tot betaling overgegaan.

Verplichtingen

In 2009 heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks was technisch opgenomen in artikelonderdeel 12.02 (Beheer, Onderhoud en Vervanging), maar niet voor BenO en Vervanging bedoeld. In de Miljoenennota 2014 is de afbetalingsreeks overgeboekt naar artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten). Thans volgt een correctie van de hiermee verband houdende betalingsverplichtingen.

Bij het groot variabel onderhoud zijn niet alle verwachte verplichtingen vastgelegd. Het gaat hier voornamelijk om de verplichtingen ten behoeve van stalen kunstwerken.

Ook op het realisatie programma zijn minder verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota is geraamd. Dit speelt bij meerdere projecten, te noemen: A4 Delft-Schiedam, A2 Passage Maastricht, Schiphol-Amsterdam-Almere, Programma Aansluitingen, A28 Utrecht-Amersfoort, Geluidsanering en Beter Benutten. De oorzaken zijn divers, zoals overeenkomsten die niet meer in 2013 gesloten konden worden. De onderhandelingen inzake deze overeenkomsten krijgen een vervolg in 2014.

Ten laste van het hoofdproduct Verkenningen en planuitwerkingen zijn eveneens minder betalingsverplichtingen vastgelegd wat met name veroorzaakt wordt doordat de reeks verplichtingen bij het project N18 Varsseveld – Enschede niet aansloot bij de actuele planning van het project. Dit wordt bij Voorjaarsnota 2014 hersteld. Verder was voor het project A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase een overgang naar realisatie voorzien (partieel uitvoeringsbesluit); deze zal naar huidige inzichten begin 2014 plaatsvinden.

Bij de Geïntegreerde contract vormen zijn ook niet alle verwachte verplichtingen gerealiseerd. De reden hiervoor is dat onder andere als gevolg van moeizame onderhandelingen met de opdrachtnemer niet alle voorgenomen overeenkomsten voor de projecten Schiphol-Amsterdam-Almere en Maasvlakte Vaanplein in 2013 konden worden afgesloten. Deze overeenkomsten zullen nu begin 2014 worden vastgelegd.

Ontvangsten

Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota werd nog verwacht dat er ca. € 46 mln. hogere ontvangsten zouden worden gerealiseerd. Uiteindelijk blijkt hiervan ca. € 22 mln. niet te zijn ontvangen, hetgeen een saldering is van hogere en lagere ontvangsten.

De lager ontvangsten doen zich met name voor op de volgende projecten:

 • A2 Holendrecht-Oudenrijn: hier is een ontvangst van € 3 mln. niet in 2013 ontvangen. Daarnaast is voor het restant (€ 4 mln.) een meningsverschil met de gemeente Utrecht ontstaan. Verwacht wordt dat dit lopende 2014 wordt opgelost;

 • A4 Dinteloord-Bergen op Zoom: In verband met het later openstellen van de weg zijn de bijdragen van derden opgeschort;

 • A4 Delft-Schiedam: met de provincie Zuid Holland is een meningsverschil ontstaan over het verschil tussen het aanbestedingsresultaat en de bijdragen van de provincie in het project. Hierdoor weigert de provincie vooralsnog te betalen;

 • Venlo: de in de begroting geraamde ontvangst van € 3 mln. is niet meer in 2013 gerealiseerd. Thans wordt verwacht dat deze begin 2014 zal plaatsvinden.

De hogere ontvangsten komen voor op de projecten:

 • N35 Combiplan Nijverdal: extra ontvangsten van de regio ten behoeve van aanvullende werken;

 • Meerenakkerweg: dit betreft een ontvangst die in 2015 gepland stond, maar door de gemeente Eindhoven reeds in 2013 is betaald;

 • Niet geraamde ontvangsten voor de afronding van de projecten A12 Lunetten-Veenendaal, A2 Randweg Eindhoven, A50 Ewijk-Valburg, A73 Venlo-Maasbracht en de N62.

13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

1.562.567

3.479.875

2.822.143

– 94.452

2.727.691

Uitgaven

2.197.753

2.367.705

2.391.363

– 7.071

2.384.292

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.324.516

1.319.905

1.313.804

33.007

1.346.811

13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging

1.324.516

1.319.905

1.313.804

33.007

1.346.811

13.03 Aanleg

706.311

859.187

892.359

– 6.169

886.190

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

595.685

696.928

804.168

– 2.481

801.687

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

51.061

64.992

65.194

– 365

64.829

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

56.931

95.964

27.300

– 8.940

18.360

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

2.634

1.303

– 4.303

5.617

1.314

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

148.776

140.193

136.803

– 2.128

134.675

13.07 Rente en aflossing

18.150

48.397

48.397

– 31.781

16.616

13.08 Investeringsruimte

0

23

0

0

0

13.09 Ontvangsten

60.000

172.581

216.441

– 14.399

202.042

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Eind 2012 heeft ProRail een lening van ca. € 32 mln. afgelost. Dit heeft ProRail voorgefinancierd uit eigen (kas)middelen. In 2013 zou ca. € 32 mln. uit de begroting van IenM aan ProRail betaald worden in verband met deze aflossing. Dit bedrag is begroot op artikel 13.07.

ProRail heeft aangegeven dat de productie in 2013 voorspoediger is verlopen dan eerder werd verwacht, onder meer doordat er weinig aangevraagde treinvrije perioden zijn komen te vervallen en door gunstig weer. Hierdoor konden werkzaamheden naar voren worden gehaald. Er wordt daarom nu ca. € 32 mln. vanuit 13.07 overgeheveld naar 13.02. Met deze middelen wordt het naar voren gehaalde onderhoud gefinancierd. De compensatie van de aflossing van de lening aan ProRail wordt uitgesteld tot voorlopig 2015.

13.03 Aanleg

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

2

6

39

39

2012/2013/2014

2012/2013/2014

1

Geluidsanering Spoorwegen

0

1

626

626

divers

divers

2

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

8

8

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

49

49

278

278

2012/2015

2012/2015

 

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

0

2

2

2014

2014

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

6

6

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

12

12

397

397

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

15

15

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

0

0

29

29

divers

divers

 

Ontsnippering

9

9

84

84

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

55

49

589

589

divers

divers

3

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

77

77

319

319

divers

divers

 

Reistijdverbetering

8

8

12

12

2013

2013

 

Toegankelijkheid stations

46

46

503

503

divers

divers

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

117

117

840

840

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

8

9

38

38

2014/2015/ 2016

2014/2015/2016

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

0

0

35

35

2013/2018

2013/2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

24

24

185

185

divers

divers

 

Projecten Utrecht

             

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

57

57

956

956

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

52

57

346

346

2016

2016

4

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

4

4

37

37

2013/2015

2013/2015

 

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

33

33

117

117

2014

2014

 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

36

36

275

275

2013

2013

 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

92

87

538

538

2015/2017

2015/2017

5

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

6

9

56

56

2016/2017

2016/2017

6

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

2

2

108

108

2011/2014

2011/2014

 

Sporen in Arnhem

11

11

299

299

2011

2011

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

8

8

234

234

2020

2019

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Hanzelijn

54

54

1.020

1.020

2012

2012

 

Regionale lijnen Gelderland

2

2

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

3

5

5

     

Sporendriehoek Noord-Nederland

3

4

194

194

divers

divers

7

Totaal ProRail projecten

800

804

8.540

8.540

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

   

29

29

n.v.t.

n.v.t.

 

Intensivering Spoor in steden (I)

2

1

246

246

     

Spoorzone Ede

   

42

42

     

Totaal overige (niet ProRail) Projecten

2

1

317

317

     

afronding

 

– 1

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

802

804

8.857

8.857

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

802

804

8.857

8.857

     

Overprogrammering (–)

0

0

         
 • 1. De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar worden grotendeels op de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 16) verantwoord. De in dit wetsvoorstel opgenomen lagere realisatie is veroorzaakt doordat de bij Najaarsnota verwerkte overboeking naar HXII ter dekking van de overige uitgaven ten behoeve van de pilot te hoog bleek. Niet alle verplichtingen hebben uiteindelijk geleid tot kasuitgaven in 2013 waardoor bij slotwet een bedrag is teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

 • 2. Bij het opstellen van de Najaarsnota was het de verwachting dat eind 2013 de subsidiebeschikking zou worden verleend voor het deelproject geluidmaatregelen Gilze-Rijen. Deze aanvraag is pas medio december door ProRail ingediend bij IenM. Zowel de afgifte van de subsidiebeschikking als de hiermee samenhangende uitgaven zijn daardoor verschoven naar begin 2014.

 • 3. De werkzaamheden voor het deelproject Enschede zijn sneller uitgevoerd dan voorzien waardoor facturatie van de kosten door de aannemer ook eerder heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aanvullend voorschot in december 2013.

 • 4. De financiële afwikkeling met huurders van de commerciële ruimten duurt langer dan vooraf aangenomen. Het eerder door ProRail aangevraagde voorschot voor uitgaven in het 4e kwartaal 2013 is om die reden in december neerwaarts bijgesteld.

 • 5. Eind 2013 is de aanvullende subsidiebeschikking verleend waardoor het mogelijk werd een aanvullend voorschot te verlenen ter dekking van de gerealiseerde uitgaven.

 • 6. Bij het opstellen van het voorschot voor het 4e kwartaal 2013 was door ProRail geen rekening gehouden met een nog te realiseren grondopbrengst, maar is echter wel in het 4e kwartaal gerealiseerd. Het eerder door ProRail aangevraagde voorschot ter dekking van de uitgaven in 4e kwartaal 2013 is om die reden in december naar beneden bijgesteld.

 • 7. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutatie ten opzichte van de stand Najaarsnota kent meerdere oorzaken. Het was de verwachting dat in het laatste kwartaal over 2013 nog een subsidiebeschikking zou worden verleend voor de deelprojecten «Wolvega onderdoorgang den Noort» en «Optimalisatie brugbediening van Harinxmakanaal». Afgifte van deze subsidiebeschikkingen is echter verschoven naar het 1e kwartaal 2014 waardoor ook de geplande uitgaven zijn verschoven naar 2014. Voor het deelproject «Zwolle-Transfer Rijtijdverkorting» bleek het mogelijk om, gelet op de voorspoedig verlopen werkzaamheden, een aanvullend voorschot te verstrekken. Per saldo hebben bovenstaande oorzaken geleid tot een kleine onderbesteding.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

0

0

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

16

16

170

170

2013e.v.

2013e.v.

 

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

4

4

154

154

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

44

44

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

4

4

divers

divers

 

Totaal ProRail Projecten

65

65

557

557

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

65

65

557

557

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

65

65

557

557

     

Overprogrammering (–)

0

0

         

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

152

152

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Adam Zuidas station (NSP)

235

235

2026

2026

 

Adam Zuidas WTC/4-sp

119

119

2026

2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

2014–2018

2014–2018

 

Traject Oost (Conv.DMB)

   

gereed

gereed

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

25

25

2014–2017

2014–2017

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

29

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

92

92

div.

div.

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.334

1.334

div.

div.

 

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Programma overwegen

200

200

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

638

638

2021

2021

 

Bestemd

2.174

2.174

     

Projecten in voorbereding

         

Projecten Nationaal

         

– ERTMS

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

5.076

5.076

     

Begroting (IF 13.03.04)

5.076

5.076

     

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

In de Miljoenen- en Najaarsnota is de raming bij dit hoofdproject met in totaal ca. € 5,6 mln. neerwaarts bijgesteld voornamelijk omdat er van werd uitgegaan dat er geen planstudies meer in 2013 zouden worden opgestart en omdat een eerdere planning te ambitieus bleek te zijn. Door die bijstellingen is een negatief budget ontstaan wat in dit wetsvoorstel wordt gecorrigeerd en verder wordt bijgesteld in verband met in de begroting geraamde betalingen voor de projecten Aslastencluster III en de Calandbrug, waarvan de budgetten ten onrechte waren afgeboekt.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

11

11

nvt

nvt

 

Europese ERTMS verbindingen

6

6

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

5

5

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2019

2019

 

Bestemd

6

6

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

202

202

     

Begroting (IF 13.03.05)

202

202

     

13.07 Rente en aflossing

Eind 2012 heeft ProRail een lening van ca. € 32 mln. afgelost. Dit heeft ProRail voorgefinancierd uit eigen (kas)middelen. In 2013 zou ca. € 32 mln. uit de begroting van IenM aan ProRail betaald worden in verband met deze aflossing. Dit bedrag is begroot op artikel 13.07.

ProRail heeft aangegeven dat de productie in 2013 voorspoediger is verlopen dan eerder werd verwacht, onder meer doordat er weinig aangevraagde treinvrije perioden zijn komen te vervallen en door gunstig weer. Hierdoor konden werkzaamheden naar voren worden gehaald. Er wordt daarom nu ca. € 32 mln. vanuit 13.07 overgeheveld naar 13.02. Met deze middelen wordt het naar voren gehaalde onderhoud gefinancierd. De compensatie van de aflossing van de lening aan ProRail wordt uitgesteld tot voorlopig 2015.

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie is met name zichtbaar op het project Toegankelijkheid stations. De verwachting is thans dat hiervoor begin 2014 de betalingsverplichting zal worden vastgelegd.

Ontvangsten

De lagere ontvangst bestaat enerzijds uit niet in de begroting geraamde inkomsten uit een voorschot op de TEN-T subsidie voor de Zuidas en anderzijds uit lagere bijdragen van derden in aanlegprojecten (decentrale lijnen). Het kasritme van die bijdragen zullen in de begrotingsvoorbereiding 2015 worden aangepast naar de jaren 2014 tot en met 2019.

14 Regionale, lokale infrastructuur

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

231.724

334.816

863.098

– 260.419

602.679

Uitgaven

135.983

131.498

246.312

– 30.634

215.678

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

60.771

61.310

87.175

– 28.511

58.664

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

8.135

13.389

0

0

0

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

52.636

47.921

87.176

– 28.512

58.664

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

– 1

1

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

30.257

26.603

46.374

– 1.189

45.185

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

44.955

43.585

112.763

– 934

111.829

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

29.049

26.654

3.509

– 77

3.432

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

253

109.254

– 857

108.397

14.03.03 RSP – ZZL: REP

15.906

16.678

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

600

600

– 600

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

268

268

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

76

76

2020

2020

 

Bestemd

32

32

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

376

376

     

Begroting (IF 14.01.02)

376

376

     

Overprogrammering (–)

0

0

     

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

0

0

300

300

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

7

9

113

113

2019–2021

2019–2021

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

0

0

203

203

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)

6

5

890

890

2006–2016

2006–2016

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

             

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

0

28

110

110

2018

2018

1

N201

14

14

178

178

2014

2014

 

Noord/Zuidlijn

28

28

1.182

1.182

2017

2017

 

Projecten Oost-Nederland

             

Nijmegen 2e stadsbrug

3

3

71

71

2013

2013

 

Afronding

             

Programma

58

87

3.047

3.047

     

Begroting (IF 14.01.03)

58

87

3.047

3.047

     

Overprogrammering (–)

0

0

         
 • 1. De betaling van de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het project Tram Uithof was eind 2013 voorzien. Deze zal echter begin januari 2014 betaalbaar worden gesteld.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2013

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

         

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

3

4

542

546

 

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

108

109

537

537

 

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

130

130

 

Afronding

1

       

Programma

112

113

1.209

1.213

 

Begroting (IF 14.03)

112

113

1.209

1.213

 

Overprogrammering (–)

0

0

     

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt doordat de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord pas in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland.

Ontvangsten

Rijkswaterstaat verricht bij het project N201 in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden in het kader van dynamisch verkeersmanagement. De kosten hiervoor worden doorbelast aan de provincie en waren begroot als ontvangst in 2013. Naar verwachting zal dit nu echter in 2014 binnenkomen.

15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

893.076

1.114.418

850.664

– 32.392

818.272

Uitgaven

844.120

899.272

864.477

– 46

864.431

15.01 Verkeersmanagement

12.770

13.498

13.722

0

13.722

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

12.770

13.498

13.722

0

13.722

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

298.884

302.912

298.511

6.056

304.567

15.02.01 Beheer en onderhoud

180.453

157.971

186.350

– 2.382

183.968

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

15.02.04 Vervanging

118.431

144.941

112.161

8.438

120.599

15.03 Aanleg

284.743

331.210

296.887

– 6.102

290.785

15.03.01 Realisatie

267.323

319.039

292.876

– 5.452

287.424

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

12.171

4.011

– 650

3.361

15.05 Verk. en planuitw. voor tracébesluit

0

0

0

0

0

15.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

15.05.02 Planuitw.programma voor tracébesluit

0

0

0

0

0

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

247.723

251.652

255.357

0

255.357

15.06.01 Apparaatskosten RWS

235.672

238.759

242.391

0

242.391

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12.051

12.893

12.966

0

12.966

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

15.09 Ontvangsten

30.036

39.210

20.942

– 10.089

10.853

15.02 Beheer en onderhoud

De hogere uitgavenrealisatie op het hoofdproduct Vervanging is veroorzaakt bij het project project Modernisering ObjectenBediening Zeeland (MOBZ). In tegenstelling tot de verwachting is hier een geschil met de aannemer alsnog in 2013 opgelost.

15.03 Aanleg

15.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

0

1

81

81

2009–2015

2009–2015

1

Dynamisch verkeersmanagement

22

31

91

91

2014

2014

2

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

1

2

5

5

2014

2014

3

Walradarsystemen

1

1

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

2

1

12

12

   

4

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

2

2

14

14

2015

2015

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2015

2015

 

Walradar Noordzeekanaal

4

3

26

26

2014

2014

 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

0

0

17

17

2016

2016

 

Projecten Zuidvleugel

             

Verbreding Maasgeul

0

0

2

2

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

7

6

79

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel

130

131

452

452

2015

2015

 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

0

0

54

54

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

82

80

648

648

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

7

2

53

53

2016

2016

5

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

26

26

282

282

2017

2017

 

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

2

2

4

4

2013

2013

 

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

1

2

6

6

divers

divers

6

Kleine projecten

0

0

92

92

nvt

nvt

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

2

2

         

Afronding

– 2

1

         

Programma

287

293

1.965

1.965

     

Begroting (IF 15.03.01)

287

293

         

Overprogrammering (–)

0

0

         
 • 1. Door lagere vaststellingen van een aantal subsidiebeschikkingen uit de 1e en 2e tranche zijn minder uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd.

 • 2. Als gevolg van de latere oplevering door de leverancier en de onderhandelingen over het onderdeel Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart (VOS) uit het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) zijn de betalingen uitgesteld. De oplevering van de acceptatie- en productieomgeving is vertraVerder is door de latere oplevering van het IDVV project VOS DataServices en de directe gevolgen hiervan voor IDOS (Informatiediensten op Schepen) de realisatie van IDOS 2 doorgeschoven naar 2014.

  agd en wordt uitgesteld naar 2014.

 • 3. Door lagere vaststellingen van de subsidiebeschikkingen zijn minder uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd.

 • 4. Het Beter Benutten project Zuid Willemsvaart Wilhelminakanaal is iets sneller verlopen dan gepland.

 • 5. De tussen RWS en de opdrachtnemer spelende issues met betrekking tot de vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis), waaronder het uitblijven van een uitvoeringsplanning, zijn eerder opgelost dan voorzien. Hierdoor is ca. € 5 mln. meer betaald dan waarop bij Najaarsnota was gerekend.

 • 6. De vertraagde start van de uitbreiding van de ligplaats bij de plofsluis heeft tot lagere uitgaven geleid.

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 21

– 21

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

594

594

2019

2019

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

174

174

nnb

nnb

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

155

155

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

32

32

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2017

2017

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

3

3

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

29

29

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019=2021

2019=2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

72

72

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

67

67

nvt

nvt

 

Bestemd

343

343

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

   

2015

2015

 

Projecten Noord-Nederland

         

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

   

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Oost-Nederland

         

– IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

Overige projecten

         

– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Gesignaleerde risico's

         

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

     

Programma

2.303

2.303

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.303

2.303

     

Verplichtingen

Op het hoofdproduct Basispakket B&O Hoofdvaarwegen is een neerwaartse bijstelling van ca. € 25 mln. op de verplichtingenraming aangebracht. Het betreft hier de agentschapbijdrage van IenM aan Rijkswaterstaat, die een 1:1 relatie heeft met de uitgaven.

Voorts zijn bij de projecten QuickWins Binnenhavens, Wilhelminakanaal Tilburg en Dynamisch Verkeersmanagement minder verplichtingen aangegaan dan eerder verwacht als gevolg van onderhandelingen met de opdrachtnemer.

Anderzijds zijn bij de projecten Impuls groot onderhoud en renovatie ondermeer voor de Volkeraksluizen en baggeren eerder verplichtingen vastgelegd dan voorzien.

Ontvangsten

Bij de projecten Maasroute, Maas Berlicum en Walradar Noordzee kanaal is een gedeelte van de in 2013 geplande bijdragen van derden vertraagd. De verwachting is dat deze in 2014 zullen worden ontvangen.

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

35.060

40.139

60.583

– 46.424

14.159

Uitgaven

54.157

50.435

20.452

– 5.691

14.761

17.01 Westerscheldetunnel

0

4.804

285

– 102

183

17.02 Betuweroute

4.699

9.545

6.545

– 501

6.044

17.03 Hoge snelheidslijn

0

8.294

6.426

– 2.081

4.345

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

8.294

6.426

– 2.081

4.345

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

49.458

27.792

7.196

– 3.007

4.189

17.09 Ontvangsten

3.000

1.099

99

2.247

2.346

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

1

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

4

6

113

113

pm

pm

1

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

0

72

72

pm

pm

 

Afrondingsverschillen

– 1

           

Programma

4

7

1.152

1.152

     

Begroting (IF 17.06)

4

7

         
 • 1. Door lagere uitgaven voor nadeelcompensatie is niet het volledige beschikbare budget in 2013 besteed.

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het niet aangaan van verplichtingen voor Realisatie HSL-Zuid. Dit verplichtingenbudget is niet meer nodig.

Voor een kleiner deel betreft dit betalingsverplichtingen voor het Project Mainport Rotterdam die in tegenstelling tot de verwachting niet in 2013 zijn vastgelegd.

Ontvangsten

De hogere inkomsten betreffen hogere incidentele ontvangsten in verband met enkele BTW verrekeningen uit eerdere jaren en opbrengsten uit de grondverkoop als onderdeel van het project HSL-Zuid.

Anderzijds is in de begroting voor PMR natuurcompensatie een ontvangstenraming van € 2 mln. opgenomen. Deze raming is niet gerealiseerd en schuift nu via het voordelig saldo door naar 2014 en zal in dat jaar worden gecorrigeerd.

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

270.419

268.760

282.542

– 6.018

276.524

Uitgaven

273.614

276.738

290.602

– 3.036

287.566

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

3.196

2.314

2.314

– 1.519

795

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

2.374

2.869

– 2.026

843

18.05 Railinfrabeheer

0

1

1

– 1

0

18.06 Externe veiligheid

0

1.013

113

– 9

104

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

264

264

– 264

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

126

126

– 126

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

270.376

270.772

285.041

783

285.824

18.08.01 Apparaatskosten RWS

216.693

215.220

217.559

866

218.425

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

53.683

55.552

67.482

– 83

67.399

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

147.317

147.317

2

147.319

18.03 Intermodaal vervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

0

0

5

5

2014

2014

 

RSC Maasvlakte

1

2

8

8

   

1

Programma

1

2

13

13

     

Begroting (IF 18.03)

1

2

         

Overprogrammering (–)

0

0

         
 • 1. Met name de uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidie.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

Door vertraging in de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer zijn voor met name projecten Zuidvleugel en projecten in het kader van het programma RRAAM de kas- en verplichtingenbudgetten niet geheel besteed.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.

In het afgelopen jaar zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt, waardoor geen uitgaven zijn verricht.

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget staat voor een deel in relatie tot de mutaties op de uitgaven. Voor een ander deel wordt dit veroorzaakt doordat voorgenomen betalingsverplichtingen door vertraging in de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer voor met name projecten Zuidvleugel en projecten in het kader van het programma RRAAM de verplichtingenbudgetten niet geheel zijn besteed.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ontvangsten

5.879.349

5.812.220

5.719.716

3.155

5.722.871

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.879.349

5.812.220

5.719.716

3.155

5.722.871

19.09 Ten laste van begroting IenM

De bijstelling van de inkomstenraming met bijna € 3,2 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van HXII (IenM):

 • vanuit het budget corporate organisatie ontwikkeling wordt de RWS gecompenseerd voor de 1% regeling (ca. € 0,9 mln.);

 • een overboeking naar ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en railmap (ca. € 1,3 mln.) en het Actieplan groei op het spoor (ca. € 1 mln.) ten behoeve van de dekking van reeds aangegane betalingsverplichtingen in 2013 met doorwerking naar 2014 (zoals reeds aangekondigd bij de tweede suppletoire begroting over 2013, samenhangende met de Najaarsnota).

Bijlage I.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

22.072

18.733

20.539

20.412

19.700

19.700

19.701

19.700

19.701

19.701

19.701

22.290

22.290

22.290

22.290

22.290

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 1.499

– 313

– 658

– 531

180

180

181

180

227

227

227

– 2.363

– 2.363

– 2.363

– 2.363

– 2.363

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

20.573

18.420

19.881

19.881

19.880

19.880

19.882

19.880

19.928

19.928

19.928

19.927

19.927

19.927

19.927

19.927

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1.221

769

793

377

377

377

377

377

373

347

333

320

293

294

291

376

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.794

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.794

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.794

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

413.384

494.537

350.416

361.701

475.925

472.235

468.503

471.333

438.022

523.691

523.692

522.636

522.638

522.636

522.636

534.812

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

140.491

136.224

218.946

109.831

31.085

16.861

29.516

26.579

– 20.075

– 105.846

– 105.846

– 99.752

– 68.452

– 68.452

– 68.452

– 76.290

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

553.875

630.761

569.362

471.532

507.010

489.096

498.019

497.912

417.947

417.845

417.846

422.884

454.186

454.184

454.184

458.522

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 9.091

– 6.006

– 3.282

– 15.663

– 14.065

– 5.952

– 8.503

– 8.509

– 10.083

– 10.067

– 10.114

– 1.274

– 846

– 844

– 852

– 491

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

544.784

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

544.259

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Saldo 2013

Intertemporeel

95

95

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

544.354

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.451.135

1.595.469

895.245

1.858.548

1.405.260

1.223.702

1.861.594

2.239.198

1.193.710

1.239.224

822.631

675.887

205.970

148.541

146.211

123.543

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 223.503

– 245.662

– 268.520

– 932.007

– 175.732

– 3.129

– 61.106

239.152

– 996

355.225

508.273

537.093

845.867

838.514

11.026

– 39.823

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.227.632

1.349.807

626.725

926.541

1.229.528

1.220.573

1.800.488

2.478.350

1.192.714

1.594.449

1.330.904

1.212.980

1.051.837

987.055

157.237

83.720

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 81.678

– 148.460

7.328

– 447.231

– 251.148

– 85.472

1.000

– 183.007

49.834

84.479

122.171

94.300

94.301

37.053

418.332

– 1.491

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.145.954

1.201.347

634.053

479.310

978.380

1.135.101

1.801.488

2.295.343

1.242.548

1.678.928

1.453.075

1.307.279

1.146.138

1.024.108

575.569

82.229

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 75.910

34.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.070.044

1.236.071

634.053

479.310

978.380

1.135.101

1.801.488

2.295.343

1.242.548

1.678.928

1.453.075

1.307.279

1.146.138

1.024.108

575.569

82.229

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 4.141

– 4.141

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 4.141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.065.903

1.236.071

634.053

479.310

978.380

1.135.101

1.801.488

2.295.343

1.242.548

1.678.928

1.453.075

1.307.279

1.146.138

1.024.108

575.569

82.229

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

420.256

566.737

508.980

251.390

188.606

176.441

177.205

178.213

174.459

150.938

208.977

172.637

172.231

169.899

111.513

111.513

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 82.652

– 13.671

– 27.382

149.400

– 5.021

8.690

8.677

8.638

6.949

10.026

– 37.474

60.919

– 6.528

– 6.528

– 7.634

– 22.025

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

337.604

553.066

481.598

400.790

183.585

185.131

185.882

186.851

181.408

160.964

171.503

233.556

165.703

163.371

103.879

89.488

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

45.048

37.324

74.703

58.062

277.232

73.744

73.757

73.690

73.700

72.705

67.374

70.179

69.125

69.125

68.138

81.779

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

382.652

590.390

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

13.771

8.293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

396.423

598.683

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Saldo 2013

Intertemporeel

16.533

16.533

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

16.533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

412.956

598.683

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

422.016

396.659

382.425

379.372

376.644

374.218

373.970

373.898

374.570

374.570

374.570

375.204

375.204

375.204

375.204

375.204

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

13.130

9.114

6.015

3.812

1.464

1.449

1.447

1.447

1.644

2.052

2.277

2.485

2.920

2.909

2.948

1.584

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

435.146

405.773

388.440

383.184

378.108

375.667

375.417

375.345

376.214

376.622

376.847

377.689

378.124

378.113

378.152

376.788

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1.698

1.362

1.337

1.086

1.225

1.223

1.223

1.223

1.225

1.225

1.225

1.235

1.235

1.235

1.235

1.235

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

436.844

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

436.844

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

436.844

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.208

1.037.381

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.208

1.037.381

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 37.766

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

– 398.009

7.443

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 37.766

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

37.766

– 37.629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

– 80.361

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

– 80.361

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN

   

2.728.863

3.072.135

2.157.605

2.871.423

2.466.135

2.266.296

2.900.973

3.282.342

2.200.462

2.308.124

1.949.571

1.768.654

1.298.333

1.238.570

1.177.854

1.167.362

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HWN

   

2.574.830

2.957.827

2.086.006

2.201.928

2.318.111

2.290.347

2.879.688

3.558.338

2.188.211

2.569.808

2.317.028

2.267.036

2.069.777

2.002.650

1.959.587

2.065.826

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HWN

   

2.494.262

2.800.084

2.128.842

1.756.603

2.291.915

2.241.331

2.916.274

3.427.133

2.331.692

2.707.003

2.487.667

2.431.671

2.238.103

2.112.909

2.048.722

2.154.677

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 HWN

   

2.469.364

2.805.472

2.128.842

1.756.603

2.291.915

2.241.331

2.916.274

3.427.133

2.331.692

2.707.003

2.487.667

2.431.671

2.238.103

2.112.909

2.048.722

2.154.677

 

Realisatie 2013 HWN

   

2.481.851

2.805.472

2.128.842

1.756.603

2.291.915

2.241.331

2.916.274

3.427.133

2.331.692

2.707.003

2.487.667

2.431.671

2.238.103

2.112.909

2.048.722

2.154.677

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

262.105

182.021

57.577

490.329

112.698

33.050

33.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 134.654

– 18.901

36.034

– 350.682

29.386

89.868

– 1.692

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

127.451

163.120

93.611

139.647

142.084

122.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

100

– 29.281

209.281

0

– 80.000

– 100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

127.551

133.839

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

45.597

– 37.982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

173.148

95.857

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 22.261

– 22.261

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 22.261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

150.887

95.857

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.324.516

1.236.385

1.236.800

1.111.748

1.210.582

1.221.869

1.130.098

1.284.238

1.167.164

1.166.485

1.166.549

1.185.095

1.120.779

1.175.779

1.175.779

1.175.779

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 4.611

13.850

– 11.348

24.486

20.717

84.117

3.611

– 7.251

9.125

5.322

– 6.978

29.251

86.246

41.896

43.085

2.344

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.319.905

1.250.235

1.225.452

1.136.234

1.231.299

1.305.986

1.133.709

1.276.987

1.176.289

1.171.807

1.159.571

1.214.346

1.207.025

1.217.675

1.218.864

1.178.123

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 7.724

13.793

13.794

11.564

13.336

13.494

11.971

14.529

12.586

12.575

20.076

20.384

19.316

20.230

20.230

20.230

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.312.181

1.264.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

1.623

– 10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.313.804

1.254.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 

Saldo 2013

Intertemporeel

244

244

                             

1

Overboeking uit Hoofdstuk XII

Intensivering/Extensivering

963

963

                             

3

Overboeking binnen artikel 13

Intensivering/Extensivering

31.800

31.800

                             

4

Mutaties slotwet 2013

   

33.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.346.811

1.254.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

706.311

986.382

1.181.055

1.172.551

1.181.262

1.103.173

820.467

566.848

417.524

172.254

277.088

283.293

138.877

116.739

114.339

127.934

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

152.876

– 3.981

– 46.463

– 82.113

– 116.641

– 145.816

2.935

20.601

– 22.614

125.638

220.841

188.542

323.288

392.716

348.322

279.318

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

859.187

982.401

1.134.592

1.090.438

1.064.621

957.357

823.402

587.449

394.910

297.892

497.929

471.835

462.165

509.455

462.661

407.252

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

19.842

– 2.287

6.306

33.824

70.799

62.800

1.071

1.310

2.792

1.820

0

7.865

1.741

– 253

92

– 235.882

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

879.029

980.114

1.140.898

1.124.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

13.330

– 17.740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

892.359

962.374

1.140.898

1.124.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 8.746

– 8.746

                             

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1.250

1.250

                             

2

Overboeking uit Hoofdstuk XII

Intensivering/Extensivering

1.327

1.327

                             

3

Mutaties slotwet 2013

   

– 6.169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

886.190

962.374

1.140.898

1.124.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

148.776

148.040

148.099

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

150.047

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 8.583

– 2.452

15.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.449

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

140.193

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

140.193

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 3.390

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

136.803

155.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 2.128

– 2.128

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 2.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

134.675

155.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

30.247

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Saldo 2013

Intertemporeel

19

19

                             

1

Overboeking binnen artikel 13

Intensivering/Extensivering

– 31.800

– 31.800

                             

4

Mutaties slotwet 2013

   

– 31.781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

16.616

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

323.515

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

323.515

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 23

– 18.388

– 19.544

– 28.296

– 84.527

– 76.389

– 12.914

– 15.495

– 14.824

– 13.727

– 11.798

– 19.953

– 14.721

– 13.641

– 13.986

221.988

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 8.388

456

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 8.388

456

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 8.388

456

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Spoorwegen

   

2.197.753

2.388.957

2.584.104

2.451.029

2.558.784

2.492.614

2.121.293

2.030.590

1.765.066

1.520.555

1.626.772

1.653.142

1.445.353

1.478.683

1.474.433

1.471.910

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Spoorwegen

   

2.367.705

2.404.821

2.560.237

2.431.849

2.541.307

2.491.362

2.151.286

2.067.628

1.802.679

1.700.462

1.891.082

1.995.934

1.951.862

1.980.777

2.005.414

2.077.982

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Spoorwegen

   

2.379.800

2.397.939

2.560.793

2.448.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.318

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Spoorwegen

   

2.391.363

2.380.199

2.560.793

2.448.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.318

 

Realisatie 2013 Spoorwegen

   

2.384.292

2.380.199

2.560.793

2.448.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.318

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

60.000

59.999

237.999

181.999

194.208

195.315

199.492

203.541

207.468

209.601

211.665

211.988

175.300

175.300

175.300

175.300

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

112.581

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

172.581

69.999

237.999

181.999

194.208

195.315

199.492

203.541

207.468

209.601

211.665

211.988

175.300

175.300

175.300

175.300

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

51.742

– 4.750

– 1.210

– 1.516

– 1.132

– 806

– 583

– 367

– 157

– 43

7.567

7.585

5.625

5.625

5.625

5.625

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

224.323

65.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 7.882

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

216.441

75.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 15.649

– 15.649

                             

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

1.250

1.250

                             

2

Mutaties slotwet 2013

   

– 14.399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

202.042

75.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

60.771

104.830

99.343

44.156

235.601

218.604

116.825

39.129

143.539

143.500

143.506

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

539

– 17.794

– 26.055

102.501

– 24.429

– 15.385

– 10.461

– 9.280

– 10.035

22.299

41.611

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

61.310

87.036

73.288

146.657

211.172

203.219

106.364

29.849

133.504

165.799

185.117

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

24.999

– 5.470

– 8.368

– 22.829

63.455

– 45

5.616

173.247

– 30.747

– 24.581

– 63.858

– 49.203

– 52.828

– 21.237

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

86.309

81.566

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

866

1.444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

87.175

83.010

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 28.511

– 28.511

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 28.511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

58.664

83.010

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

30.257

12.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 3.654

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

26.603

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

26.603

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

19.771

4.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

46.374

17.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 1.189

– 1.189

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

45.185

17.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

44.955

144.149

54.009

212.450

163.286

136.631

116.631

39.693

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 1.370

2.731

1.023

4.025

3.093

2.588

2.210

752

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

43.585

146.880

55.032

216.475

166.379

139.219

118.841

40.445

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1

531

74

67

45

45

70

21

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

43.586

147.411

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

69.177

– 72.649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

112.763

74.762

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 934

– 934

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

111.829

74.762

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Reg./Lok.infra.

   

135.983

261.729

153.352

256.606

398.887

355.235

233.456

78.822

143.539

143.500

143.506

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.

   

131.498

246.908

128.320

363.132

377.551

342.438

225.205

70.294

133.504

165.799

185.117

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Reg./Lok.infra.

   

156.498

241.969

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.

   

246.312

174.993

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Realisatie 2013 Reg./Lok.infra.

   

215.678

174.993

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 600

– 600

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

12.770

13.336

11.803

12.652

12.651

12.651

12.651

12.651

12.651

12.651

12.651

12.672

12.672

12.672

12.672

12.672

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

728

257

260

256

257

257

257

257

268

268

268

247

247

247

247

247

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.498

13.593

12.063

12.908

12.908

12.908

12.908

12.908

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

224

226

200

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.722

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.722

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.722

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

298.884

284.762

260.627

275.898

190.100

217.125

173.580

215.854

218.056

253.356

277.795

271.826

271.826

274.326

277.011

266.085

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

4.028

72.772

108.264

42.457

63.207

– 2.034

39.272

5.164

20.614

– 9.971

– 34.653

– 8.684

– 37.684

– 40.184

– 44.774

– 39.555

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

302.912

357.534

368.891

318.355

253.307

215.091

212.852

221.018

238.670

243.385

243.142

263.142

234.142

234.142

232.237

226.530

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

5.025

44.931

44.121

5.862

3.622

3.568

3.532

3.667

3.948

3.971

4.013

4.002

3.943

3.928

3.727

3.799

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

307.937

402.465

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 9.426

6.163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

298.511

408.628

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 

Saldo 2013

Intertemporeel

6.056

6.056

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

6.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

304.567

408.628

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

284.743

339.668

289.951

218.654

242.753

197.684

224.570

61.754

229.774

159.343

126.548

85.074

198.074

238.074

253.568

10.142

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

46.467

– 53.656

– 120.411

– 36.055

– 65.648

– 6.458

– 41.166

– 5.757

– 24.647

37.042

80.216

5.623

97.313

119.109

39.070

36.276

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

331.210

286.012

169.540

182.599

177.105

191.226

183.404

55.997

205.127

196.385

206.764

90.697

295.387

357.183

292.638

46.418

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

142

– 34.475

– 35.330

2.218

1.586

820

1.152

472

80.846

88

88

88

3.131

3.131

27.697

– 567

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

331.352

251.537

134.210

184.817

178.691

192.046

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 34.465

35.965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

296.887

287.502

134.210

184.817

178.691

192.046

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 6.102

– 6.102

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 6.102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

290.785

287.502

134.210

184.817

178.691

192.046

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.723

234.036

224.847

222.822

220.998

219.440

219.284

219.240

221.402

221.402

221.402

221.777

221.777

221.777

221.777

221.777

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

3.929

1.994

1.937

1.923

1.912

1.901

1.900

1.899

1.995

2.237

2.370

2.493

2.751

2.744

2.768

1.960

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

251.652

236.030

226.784

224.745

222.910

221.341

221.184

221.139

223.397

223.639

223.772

224.270

224.528

224.521

224.545

223.737

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

3.705

2.763

407

401

441

439

439

439

439

439

439

446

446

446

446

446

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255.357

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255.357

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255.357

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.839

39.018

18.755

100.082

137.186

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.839

39.018

18.755

100.082

137.186

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 11.848

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

– 4.734

– 7.718

– 7.703

– 32.017

– 3.929

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 11.848

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

11.848

– 11.848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

– 23.299

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

– 23.299

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVWN

   

844.120

871.802

787.228

730.026

666.502

646.900

630.085

509.499

681.883

646.752

638.396

591.349

704.349

746.849

765.028

510.676

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HVWN

   

899.272

893.169

777.278

738.607

666.230

640.566

630.348

511.062

680.113

676.328

686.597

656.867

805.994

847.520

862.421

646.790

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HVWN

   

896.520

895.163

776.952

738.518

666.205

640.545

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 HVWN

   

864.477

925.443

776.952

738.518

666.205

640.545

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 

Realisatie 2013 HVWN

   

864.431

925.443

776.952

738.518

666.205

640.545

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

30.036

22.155

4.444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

9.174

9.958

2.232

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

39.210

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

39.210

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 18.268

18.268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 HVWN

   

20.942

50.381

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 10.089

– 10.089

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 10.089

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 15.09 HVWN

   

10.853

50.381

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

4.804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

4.804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 4.519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 102

– 102

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

4.699

6.000

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

4.846

114

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

9.545

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

9.545

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

6.545

9.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 501

– 501

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

6.044

9.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

8.294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

8.294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

11.742

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

20.036

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 13.610

7.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

6.426

7.159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 2.081

– 2.081

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 2.081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

4.345

7.159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

49.458

17.407

5.139

3.953

3.019

2.573

1.936

1.846

11.518

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 21.666

352

12.103

12.079

12.060

51

39

37

386

61

78

68

100

99

102

2

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

27.792

17.759

17.242

16.032

15.079

2.624

1.975

1.883

11.904

61

78

68

100

99

102

2

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1.006

336

320

72

47

41

31

31

233

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

28.798

18.095

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 21.602

21.602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

7.196

39.697

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 3.007

– 3.007

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 3.007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

4.189

39.697

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Mega VenV

   

54.157

23.407

11.139

3.953

3.019

2.573

1.936

1.846

11.518

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Mega VenV

   

50.435

23.873

23.356

16.032

15.079

2.624

1.975

1.883

11.904

61

78

68

100

99

102

2

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Mega VenV

   

58.664

24.368

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Mega VenV

   

20.452

55.970

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Realisatie 2013 Mega VenV

   

14.761

55.970

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 1.901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

1.099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

1.099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

   

99

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

2.247

2.247

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

2.247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

   

2.346

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

– 4.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

– 4.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 7.954

 

– 7.954

                           

1

Mutaties slotwet 2013

   

0

– 7.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

– 12.261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

3.196

2.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 882

3.965

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2.314

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2.314

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2.314

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 1.519

– 1.519

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 1.519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

795

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

2.374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 2.026

– 2.026

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 2.026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 1

– 1

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

1.013

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

1.013

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

1.013

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

113

3.426

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 9

– 9

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

104

3.426

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

264

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

264

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

264

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 264

– 264

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

– 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

0

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

270.376

252.459

244.487

237.001

238.024

237.355

232.502

232.380

232.766

232.766

232.766

233.794

233.794

233.794

233.794

233.794

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

396

– 719

– 760

– 19.104

– 38.492

– 53.625

– 53.656

– 53.658

– 53.403

– 52.747

– 52.386

– 52.051

– 51.352

– 51.371

– 51.307

– 53.498

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

270.772

251.740

243.727

217.897

199.532

183.730

178.846

178.722

179.363

180.019

180.380

181.743

182.442

182.423

182.487

180.296

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

12.035

– 25.241

– 26.731

– 18.005

– 19.648

– 28.053

– 25.677

– 25.672

– 25.614

– 25.716

– 25.716

– 34.360

– 34.360

– 34.360

– 34.360

– 34.359

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

282.807

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

285.041

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 

Overboeking uit Hoofdstuk XII

Intensivering/Extensivering

865

865

                             

3

Saldo 2013

Intertemporeel

– 82

– 82

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

285.824

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

15.418

33.376

150.161

173.203

144.987

579.234

842.725

1.087.730

1.598.826

1.585.044

1.631.799

1.893.035

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

– 11.693

– 25.311

– 113.878

– 131.353

– 133.994

– 579.234

– 842.725

– 1.087.731

– 1.598.827

– 1.585.044

– 1.631.799

– 1.893.036

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

   

0

0

0

0

3.725

8.065

36.283

41.850

10.993

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

– 3.725

– 8.065

– 36.283

– 41.850

– 10.994

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 148.235

– 71.235

– 65.105

– 65.105

– 65.105

– 38.630

– 38.630

– 38.630

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

649

649

1.093

1.093

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.

   

273.614

254.501

247.529

237.043

253.484

270.773

400.788

423.708

902.808

1.337.055

1.610.467

1.856.500

2.367.596

2.353.814

2.400.569

2.661.805

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

276.738

260.273

298.826

344.948

330.299

192.837

234.254

239.595

724.782

714.445

724.727

726.089

726.788

726.770

726.834

724.642

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.

   

289.268

235.032

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

290.602

231.625

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 

Realisatie 2013 Overige uitg.en ontv.

   

287.566

223.671

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

649

649

1.093

1.093

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties slotwet 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

2

2

                             

1

Mutaties slotwet 2013

   

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

147.317

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.

   

147.317

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

147.317

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Realisatie 2013 Overige uitg.en ontv.

   

147.319

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.879.349

6.608.356

5.640.937

5.877.752

6.039.905

5.806.026

6.037.906

6.105.183

5.467.346

5.715.923

5.716.664

5.617.274

5.599.948

5.602.233

5.602.201

5.596.070

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 67.129

– 86.717

– 105.200

– 110.432

– 142.130

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.812.220

6.521.639

5.535.737

5.767.320

5.897.775

5.641.943

5.873.823

5.941.100

5.303.263

5.551.840

5.552.581

5.453.191

5.435.865

5.438.150

5.438.118

5.431.987

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 77.308

– 158.085

– 199.354

– 467.300

94.893

15.796

– 18.706

– 24.578

5.870

16.542

16.890

16.894

16.959

16.958

17.122

16.735

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.734.912

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 15.196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.719.716

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Overboeking uit Hoofdstuk XII

Intensivering/Extensivering

3.155

3.155

                             

3

Mutaties slotwet 2013

   

3.155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Realisatie 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.722.871

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN

   

5.879.349

6.608.356

5.640.937

5.877.752

6.039.905

5.806.026

6.037.906

6.105.183

5.467.346

5.715.923

5.716.664

5.617.274

5.599.948

5.602.233

5.602.201

5.596.070

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013

   

5.812.220

6.521.639

5.535.737

5.767.320

5.897.775

5.641.943

5.873.823

5.941.100

5.303.263

5.551.840

5.552.581

5.453.191

5.435.865

5.438.150

5.438.118

5.431.987

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014

   

5.734.912

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013

   

5.719.716

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Realisatie 2013

   

5.722.871

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 
 • Vorige
 • Volgende
Licence