Base description which applies to whole site
  • Vorige
  • Volgende

Voorstel van Wet

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld.

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

De mutatie is veroorzaakt door een sobere uitvoering van de begroting en het naar voren halen van de invulling van de taakstellingen, o.a. doordat projecten zijn getemporiseerd vooruitlopend op in de toekomst in te besteden bedrijfsvoeringstaken binnen AZ.

Bij de 1e suppletoire begroting heeft het Agentschap DPC € 2 miljoen teruggestort naar het moederdepartement.

B.2 KABINET VAN DE KONING

Artikel 1 Kabinet van de Koning

Uitgaven

De mutatie is vooral veroorzaakt door strikt financieel management en herijking van de contracten.

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie is hoofdzakelijk het gevolg van een niet volledige bezetting van de personele formatie gedurende het jaar.

B.4.1 Exploitatieoverzicht 2013

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag

Baten

           

Opbrengst moederdepartement

19.522

19.522

22.561

3.039

Opbrengst overige departementen

17.960

17.960

15.741

– 2.219

Opbrengst derden

491

491

Rentebaten

100

100

104

4

Vrijval uit voorzieningen

145

145

Buitengewone baten

13

13

Totaal baten

37.582

37.582

39.055

1.473

             

Lasten

           

Apparaatskosten

           

– Personele kosten

13.400

13.400

11.753

– 1.647

– waarvan eigen personeel

12.273

12.273

9.992

– 2.281

– waarvan externe inhuur

1.127

1.127

1.761

634

– Materiële kosten

24.182

24.182

27.728

3.546

– waarvan ICT

1.003

1.003

1.565

562

– waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

0

0

             

Overige lasten

           

– Rentelasten

0

0

– Afschrijvingskosten

0

0

– Dotaties voorzieningen

551

551

– Bijzondere lasten

47

47

Totaal lasten

37.582

37.582

40.080

2.498

             

Saldo van baten en lasten

0

0

– 1.024

– 1.024

Toelichting exploitatieoverzicht

Per saldo heeft DPC een negatief saldo behaald van € 1,0 miljoen. Een groot deel daarvan (€ 0,6 miljoen) betreft een per saldo netto dotatie aan de voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel. DPC heeft in 2013 uit de normale bedrijfsvoering een negatief resultaat behaald van € 0,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de uitbesteding van taken als onderdeel van de materiële kosten met het oog op de creatie van het Platform Rijksoverheid Online.

Kasstroomoverzicht 2013

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(1)+(2)+(3)+(5)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie (+ of –) Slotwet

Stand slotwet (= realisatie)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012

19.190

0

3.881

23.071

               

2.

Totaal operationele kasstroom

0

0

– 2.354

– 2.354

               
 

Totaal investeringen (–/–)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

               
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

– 2.000

– 2.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

– 2.000

– 2.000

               

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011(=1+2+3+4)

19.190

0

– 473

18.717

Toelichting kasstroomoverzicht

Het saldo op de rekening-courant aan het begin van het kalenderjaar was hoog. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen:

  • Het Restbedrag Kortingsgelden is een bijzondere geldstroom die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Deze bezitting wordt in liquide middelen aangehouden. Volgens afspraak met de VoRa wordt het bedrag via een bonuskorting terug gegeven aan de adverteerders. Door de tegenvallende media-inkoop loopt het saldo minder hard terug dan gepland. In 2014 wordt de bonuskorting verhoogd naar 6,5%.

  • Doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen, terwijl deze middelen in het verleden neersloegen bij het door DPC ingeschakelde media bureau, is het liquiditeitssaldo hoog. Daarnaast is de media omzet in het vierde kwartaal van een jaar altijd hoog wat leidt tot een hoog liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.

  • Het saldo van de NTO’s (nog te ontvangen facturen) van het door DPC ingeschakelde mediabureau (GroupM), leiden ook tot een hoog saldo.

  • Bij 1e suppletoire wet heeft het agentschap € 2 miljoen teruggestort naar het moederdepartement.

  • Vorige
  • Volgende
Licence