Base description which applies to whole site
  • Vorige
  • Volgende

Voorstel van Wet

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

1. BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

In 2013 zijn er voor € 11,7 mln. meer verplichtingen aangegaan dan geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2013.

Toelichting

De hogere verplichtingen zijn het gevolg van de vastlegging van verplichtingen voor de Rechtshandhaving in 2014 (e.v.). Anders dan genoemd in de brief van 27 februari 2014 (Kamerstukken II, 33 750 VII, nr. 48) betreft dit verplichtingen die in 2013 zijn aangegaan voor uitgaven in latere jaren voor de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Marechaussee (KMar) in Caribisch Nederland (€ 9,2 mln.). Daarnaast zijn voor het project Duradero dat in 2014 start, in totaal € 2,3 mln. aan verplichtingen vastgelegd in 2013. Project Duradero betreft een uitbreiding van de handhavingcapaciteit op Curaçao ten behoeve van de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Gedurende 3 jaar worden verdachte geldtransacties geanalyseerd en onderzocht, financiële rechtshulpverzoeken van het land Curaçao in behandeling genomen en wordt waar mogelijk overgegaan tot effectieve ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen dat met strafbare feiten is verkregen.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

In 2013 is € 19,7 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2013 en zijn er voor € 5,3 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 1,5 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

De meeruitgaven en de meer aangegane verplichtingen betreft de inschrijving van Nederland op de uitgegeven lening (30 jaar) van Curaçao NAF 60,0 mln., omgerekend € 25,2 mln.

Er is minder uitgegeven als gevolg van onder andere het niet benutten van het Solidariteitsfonds, lagere uitgaven voor de sociale vormingsplicht op Aruba, achterblijvende declaraties voor de meerkostenregeling voor Sint Maarten en een betaling voor de eindafrekening van de schoonmaakactie Bon Futuro. Tevens is er minder uitgegeven op apparaat vanwege de latere instroom van toegewezen fte’s en is er een positief wisselkoersresultaat.

De meerontvangsten zijn het gevolg van een gunstige wisselkoersontwikkeling in de zomer van 2013.

  • Vorige
  • Volgende
Licence