Base description which applies to whole site
 • Vorige
 • Volgende

Voorstel van Wet

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

 • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);

 • b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van brieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2013/2014, 33 805 XII, nr. 4 en 33 750, nr. 72).

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2013 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Suppletoire mutaties 2013 (Slotwet) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting

 

9.985,5

176,1

Stand 1e suppletoire begrotong 2013

 

10.007,1

177,2

Stand 2e suppletoire begroting 2013

 

9.880,3

213,5

         

Belangrijkste mutaties Slotwet:

     

1.

Vertragingen Partners voor Water (HGIS), subsidies en opdrachten

11

– 3,3

0,0

2.

Diverse vertragingen bij opdrachten en subsidies en incidentele ontvangsten

13

– 2,2

2,6

3.

Minder subsidies en uitvoeringskosten Agentschap NL en meer ontvangsten ETS veiling

19

– 3,4

5,9

4.

Basisnet naar Gemeentefonds en incidentele ontvangsten

22

– 6,2

1,1

5.

Minder inhuur- en materieelkosten, minder ontvangsten

98

– 5,0

– 2,6

 

Diversen

 

– 2,9

– 0,1

Realisaties 2013

 

9.857,3

220,6

De toelichtingen op de slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid. De hierboven genoemde belangrijkste mutaties maken hier onderdeel van uit.

De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

45.755

50.198

45.947

– 8.490

37.457

1)

Uitgaven:

40.946

45.470

44.275

– 3.254

41.021

 

11.01

Algemeen waterbeleid

34.769

38.745

38.449

– 2.858

35.591

 

11.01.01

Opdrachten

3.760

3.507

2.543

– 731

1.812

 

11.01.02

Subsidies

12.305

16.256

14.386

– 2.127

12.259

 
 

– Partners voor Water (HGIS)

9.536

13.499

13.499

– 1.884

11.615

2)

 

– Overige subsidies

2.769

2.757

887

– 243

644

 

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

18.704

18.982

20.993

0

20.993

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.704

18.234

20.265

0

20.265

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

748

728

0

728

 

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

527

0

527

 
 

– Waterschappen

0

0

527

0

527

 

11.02

Waterveiligheid

3.206

3.371

3.657

– 319

3.338

 

11.02.01

Opdrachten

3.206

3.371

3.657

– 319

3.338

 

11.03

Grote oppervlaktewateren

2 971

3.354

2.169

– 77

2.092

 

11.03.01

Opdrachten

2.971

3.354

2.169

– 77

2.092

 

Ontvangsten

470

50

50

28

78

3)

 • 1) De lagere realisatie van verplichtingen wordt veroorzaakt door een technische bijstelling op het verplichtingenbudget van Partners voor Water (HGIS). Dit is het gevolg van de aanbevelingen van de accountantsverklaringen 2010 tot en met 2012, die de openstaande verplichting aan Agentschap NL naar beneden verzochten bij te stellen.

 • 2) De onderuitputting op HGIS Partners voor Water wordt met name veroorzaakt door een vertraging in het betalen van projecten. Dit wordt veroorzaakt doordat beschikbare budgetten in enig jaar niet aansluiten op het tempo waarin de projecten worden gerealiseerd.

 • 3) De mutatie op het ontvangstenbudget wordt name veroorzaakt door de ontvangst voor de Rivierverdragen «Scaldwin». Deze bijdrage was voor 2014 voorzien maar door de EU reeds in 2013 betaald.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

48.085

95.962

82.482

– 12.093

70.389

1)

Uitgaven:

100.756

104.541

77.960

605

78.565

 

12.01

Waterkwaliteit

100.756

104.541

77.960

605

78.565

 

12.01.01

Opdrachten

2.818

4.315

4.594

135

4.729

 

12.01.02

Subsidies

22.166

7.603

171

– 77

94

 
 

– Synergie KRW

22.000

7.432

0

0

0

 
 

– Overige subsidies

166

171

171

– 77

94

 

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

72.883

91.198

65.893

– 32

65.861

 
 

– Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

59.856

78.128

52.823

– 32

52.791

 
 

– Natuurcompensatie Perkpolder

7.067

7.325

7.325

0

7.325

 
 

– Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

5.000

4.485

4.485

0

4.485

 
 

– Verruiming vaargeul Westerschelde

960

1.260

1.260

0

1.260

 

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

5.877

680

6.557

 

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.889

1.425

1.425

– 101

1.324

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 
 • 1) De lagere verplichtingen op dit artikel worden veroorzaakt doordat in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen ten behoeve van het Agentschap NL voor de synergieprojecten in het stedelijk gebied in 2013 zijn afgeboekt (ca. € 11 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

157.114

127.169

145.710

– 109.859

35.851

1)

Uitgaven:

147.634

137.548

114.689

– 2.206

112.483

 

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

20.485

20.688

16.338

– 3.418

12.920

 

13.01.01

Opdrachten

17.238

13.985

8.533

– 2.882

5.651

2)

13.01.02

Subsidies

3.247

6.703

5.296

– 428

4.868

 

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

1.948

0

1.948

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

1.948

0

1.948

 

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

561

– 108

453

 

13.02

Geo-informatie

30.556

25.866

37.928

– 1.744

36.184

 

13.02.01

Opdrachten

1.980

1.617

2.696

– 142

2.554

 

13.02.02

Subsidies

0

5.400

4.980

80

5.060

 

13.02.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

28.576

47.425

30.252

– 1.682

28.570

2)

 

– Basisregistraties

0

47.425

30.252

– 1.682

28.570

 

13.03

Gebiedsontwikkeling

39.530

33.901

12.259

4.086

16.345

 

13.03.01

Opdrachten

757

3.850

1.718

3.623

5.341

2)

13.03.02

Subsidies

0

0

101

– 53

48

3)

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

86

0

86

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

86

0

86

 

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

38.773

30.051

10.354

516

10.870

 
 

– Bufferzones

5.303

5.303

0

0

0

 
 

– Projecten BIRK

19.642

14.579

4.308

515

4.823

 
 

– Projecten Nota Ruimte

13.828

10.169

6.046

1

6.047

 
 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

 

13.04

Ruimtegebruik bodem

57.063

57.093

43.265

– 656

42.609

 

13.04.01

Opdrachten

9.321

11.892

3.012

– 256

2.756

4)

13.04.02

Subsidies

18.138

20.597

21.971

76

22.047

 
 

– Bedrijvenregeling

6.400

6.400

6.913

– 1

6.912

 
 

– Overige subsidies

11.738

14.197

15.058

77

15.135

 

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

7.938

0

7.938

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

7.938

0

7.938

 

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

20.904

15.904

1.644

– 144

1.500

 
 

– Meerjarenprogramma Bodem

13.946

968

0

0

0

 
 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

6.958

14.936

1.644

– 144

1.500

 

13.04.07

Bekostiging

8.700

8.700

8.700

– 332

8.368

4)

 

– Uitvoering klimaatadaptie

8.700

8.700

8.700

– 332

8.368

 

13.05

Eenvoudig Beter

0

0

4.899

– 474

4.425

 

13.05.01

Opdrachten

0

0

3.802

– 1.445

2.357

5)

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

1.097

971

2.068

5)

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

1.097

971

2.068

 
 

Ontvangsten

934

1.903

4.359

2.579

6.938

6)

 • 1) De lagere realisatie van verplichtingen bestaat uit meerdere oorzaken. Doordat in 2013 geen beroep op de garantieregeling bodemsaneringskredieten MKB is gedaan, zijn voor € 65 miljoen aan betalingsverplichtingen niet gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van een vrijval van circa € 34 miljoen aan verplichtingenbudget vanwege de decentralisatie van een aantal Nota Ruimte projecten naar het Gemeente – en Provincie fonds. Het gros van het resterend deel is het gevolg van de conversie van de subsidietoekenning aan het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN1 voor de beheerskosten voor grootschalige Topografie.

 • 2) Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over een schadevergoeding in het kader van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier is € 3,4 miljoen uitgekeerd. Deze vergoeding wordt gefinancierd voor € 2,3 miljoen uit onderuitputting op artikelonderdeel 13.01 Ruimtelijk Instrumentarium onder het instrument «Opdrachten» en voor € 1,1 miljoen uit artikelonderdeel 13.02 Geo Informatie onder het instrument «Bijdrage aan ZBO en RWT» voor Basisregistraties. Dit is mogelijk doordat in beide gevallen de betreffende betalingen pas na 2013 zullen plaatsvinden.

 • 3) De geplande volledige betaling van een aantal subsidies waaronder de jaarlijkse subsidie aan het Regionaal College Waddengebied zijn niet volledig gerealiseerd door een verlate toekenning ervan.

 • 4) Eind 2013 is de subsidie aan de Stichting Kennis en Klimaat met € 0,390 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klimaatagenda. Het betreft werkzaamheden die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de nationale adaptatie strategie. Deze mutatie is gedekt uit het opdrachtenbudget. Daarnaast hebben vertragingen in de betalingen geleid tot een relatief kleine onderuitputting.

 • 5) Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen voor de uit te voeren verkenning implementatie Omgevingswet. Deze middelen zijn onder het instrument «bijdrage aan agentschappen» verantwoord in plaats van op het oorspronkelijk instrument, «opdrachten».

 • 6) De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door meerdere oorzaken. Het zijn met name incidentele MER ontvangsten van gemeenten die moeten bijdragen aan door IenM geïnitieerde MER onderzoeken in het kader van lokale ruimtelijke projecten. Vanwege de wet over Bodemsanering, waardoor vervuilers kunnen worden vervolgd en tot betaling gedwongen voor de vervuiling die ze veroorzaakt hebben, zijn meer ontvangsten binnengekomen. Daarnaast is sprake van een eenmalige ontvangst van de ILT met betrekking tot hun bijdrage in een specifieke MER opdracht.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

40.180

35.861

33.173

– 1.855

31.318

Uitgaven:

40.405

40.397

33.714

– 985

32.729

14.01

Netwerk

20.215

20.378

12.188

– 304

11.884

14.01.01

Opdrachten

17.079

17.237

8.585

– 253

8.332

14.01.02

Subsidies

856

861

1.280

– 51

1.229

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.280

2.280

2.323

0

2.323

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.280

2.280

2.323

0

2.323

14.02

Veiligheid

20.190

20.019

21.526

– 681

20.845

14.02.01

Opdrachten

6.191

5.891

7.580

– 526

7.054

14.02.02

Subsidies

13.215

13.399

13.276

– 155

13.121

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

784

729

670

0

670

 

– waarvan bijdrage aan RWS

784

729

670

0

670

Ontvangsten

6.782

6.782

4.869

367

5.236

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15

Openbaar vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

6.362

6.890

8.230

– 5.212

3.018

1)

Uitgaven:

8.316

8.844

10.184

– 1.984

8.200

 

15.01

Openbaar vervoer

8.316

8.844

10.184

– 1.984

8.200

 

15.01.01

Opdrachten

6.470

6.273

7.613

– 2.207

5.406

 

15.01.02

Subsidies

851

1.576

1.576

223

1.799

 

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

995

995

0

995

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

995

995

0

995

 
 

Ontvangsten

0

0

0

10

10

2)

 • 1) Verplichtingen die in eerdere jaren waren aangegaan, zijn in mindering gebracht op het verplichtingenbudget van 2013.

 • 2) De ontvangst van deze niet begrote, incidentele vergoeding betreft de proceskosten naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

9.473

9.771

29.791

– 19.740

10.051

1)

Uitgaven:

38.049

38.347

60.824

– 474

60.350

 

16.01

Spoor

38.049

38.347

60.824

– 474

60.350

 

16.01.01

Opdrachten

3.595

3.819

17.534

117

17.651

 

16.01.02

Subsidies

34.377

34.377

43.076

– 583

42.493

 
 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

25.170

25.170

33.529

– 1.038

32.491

 
 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

9.076

9.076

0

9.076

 
 

– Overige subsidies

131

131

471

455

926

2)

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

74

137

0

137

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

74

74

0

74

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

63

0

63

 

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

77

77

77

– 8

69

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 
 • 1) De onderuitputting op het verplichtingenbudget heeft een administratief-technische oorzaak en komt doordat zowel kas- en verplichtingenruimte uit het Infrastructuurvoedingsartikel op HXII (artikel 26) wordt overgeboekt voor uitgaven ERTMS en Actieplan Groei op het Spoor, terwijl de verplichting reeds meerjarig is aangegaan.

 • 2) De overschrijding bij de spoorsubsidies betreft hogere uitgaven voor de OV-begeleiderskaarten die in 2012 waren verplicht maar niet in dat jaar waren uitgegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

14.958

15.806

26.756

557

27.313

 

Uitgaven:

23.341

23.889

24.581

– 2.785

21.796

 

17.01

Luchtvaart

23.341

23.889

24.581

– 2.785

21.796

 

17.01.01

Opdrachten

20.836

19.674

19.883

– 2.347

17.536

 
 

– Opdrachten GIS

14.312

14.312

12.815

– 2.211

10.604

1)

 

– Overige opdrachten

6.524

5.362

7.068

– 136

6.932

 

17.01.02

Subsidies

1.277

2.971

3.071

– 209

2.862

 

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

48

64

64

0

64

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

48

48

0

48

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

16

16

0

16

 

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

1.180

1.563

– 229

1.334

 
 

Ontvangsten

42 751

42.751

38.145

718

38.863

 
 • 1) In de herfst van 2013 werd nog uitgegaan dat de verantwoordelijke instantie dat voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims (GIS) meer uitgaven zouden plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en havens

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

6.113

6.440

5.048

29

5.077

 

Uitgaven:

6.464

6.890

7.010

– 1.649

5.361

 

18.01

Scheepvaart en havens

6.464

6.890

7.010

– 1.649

5.361

 

18.01.01

Opdrachten

2.455

2.883

2.593

– 276

2.317

 

18.01.02

Subsidies

1.205

1.205

1.756

– 1.289

467

1)

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.846

1.846

1.705

0

1.705

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.846

1.846

1.705

0

1.705

 

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

958

956

956

– 84

872

 
 

Ontvangsten

0

97

97

0

97

 
 • 1) De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat bij vaststelling door AgentschapNL van de diverse subsidiebeschikkingen voor de Subsidie Innovatie Binnenvaart en subsidie Maritieme Innovatie bleek dat diverse bedrijven het door hen in het verleden verkregen voorschot (deels) dienden terug te betalen.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1 000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

29.252

28.909

29.214

– 1.585

27.629

 

Uitgaven:

92.943

98.771

90.387

– 3.404

86.983

 

19.01

Klimaat

18.319

15.808

12.798

– 1.049

11.749

 

19.01.01

Opdrachten

6.329

5.257

769

107

876

 

19.01.02

Subsidies

4.635

4.577

2.973

– 1.306

1.667

 

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

7.355

5.974

9.056

150

9.206

 
 

– waarvan bijdrage aan Nea

7.355

5.974

5.187

0

5.187

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

3.608

0

3.608

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

261

150

411

1)

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

74.624

82.963

77.589

– 2.355

75.234

 

19.02.01

Opdrachten

69.334

80.047

71.690

– 2.856

68.834

 
 

– Uitvoering CDM

31.686

31.686

29.186

719

29.905

 
 

– RIVM

26.640

28.796

28.674

939

29.613

 
 

– AgNL

5.438

12.447

9.974

– 1.878

8.096

 
 

– Overige opdrachten

5.570

7.118

3.856

– 2.636

1.220

2)

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

3.258

0

3.258

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

3.258

0

3.258

 
 

– waarvan bijdrage aan AgNL

0

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RIVM

0

0

0

0

0

 

19.02.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

 

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

5.290

2.916

2.641

501

3.142

 
 

Ontvangsten

120.000

120.000

128.639

5.928

134.567

3)

 • 1) Opdrachten worden door het KNMI uitgevoerd en derhalve onder het instrument «Bijdrage aan agentschappen» verantwoord, in plaats van onder het oorspronkelijke instrument «Opdrachten».

 • 2) Opdrachten voor internationaal beleid, coördinatie en samenwerking hebben in 2013 vertragingen ondervonden. Dit is onder andere van toepassing voor de reservering van € 0,3 miljoen voor de Galileo supervisory authority en bij het programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening (INTERREG). Rekening was gehouden met een terugvordering door de Europese Commissie op de programma’s, die niet geheel op de projecten kan worden teruggevorderd.

 • 3) Dit betreft de ontvangsten in het kader van de Emission Trade System (ETS) veilingopbrengsten. Door een wijziging in de Eurostatregels (waarbij feitelijke ontvangsten voorlopen op de geraamde opbrengsten) is uiteindelijk meer ontvangen dan was geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

25.259

24.680

89.842

– 5.758

84.084

1)

Uitgaven:

78.823

77.943

87.879

3.067

90.946

 

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

78.823

77.943

87.879

3.067

90.946

 

20.01.01

Opdrachten

6.928

7.784

6.071

983

7.054

 

20.01.02

Subsidies

4.500

16.273

15.805

1.014

16.819

 

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

2.205

0

2.205

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

2.205

0

2.205

 

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

65.879

52.729

62.641

1.091

63.732

 
 

– NSL

48.261

35.111

42.111

– 111

42.000

 
 

– Wegverkeerlawaai

15.118

15.118

19.718

362

20.080

 
 

– Overige bijdrage medeoverheden

2.500

2.500

812

840

1.652

2)

20.01.07

Bekostiging

1.516

1.157

1.157

– 21

1.136

 
 

Ontvangsten

0

0

0

337

337

3)

 • 1) Het verplichtingenbudget is met € 1 mln. verlaagd in verband met een overboeking naar artikel 25 ten behoeve van de verlenging van het convenant met de Stadsregio Amsterdam inzake het pilotproject hybride brandstofcelbus Daarnaast is op diverse onderdelen om uiteenlopende redenen (waaronder de vertraging van projecten) per saldo minder aan verplichtingen vastgelegd dan is geraamd.

 • 2) Doordat nog openstaande verplichtingen op bijdragen aan medeoverheden voor geluidskaarten versneld zijn afgewikkeld, inclusief de daarbij behorende nabetalingen, is het budget overschreden.

 • 3) Deze incidentele ontvangsten hebben betrekking op de door BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) van andere overheden terugontvangen bedragen in het kader van eindafrekeningen van subsidies inzake de sanering van Wegverkeerslawaai.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

19.754

18.024

14.093

– 5.213

8.880

1)

Uitgaven:

44.601

40.275

12.736

– 1.140

11.596

 

21.01

Afval en duurzaamheidagenda

35.134

30.985

6.658

– 613

6.045

 

21.01.01

Opdrachten

9.022

4.873

2.709

– 947

1.762

 
 

– Uitvoering AgNL

6.427

1.833

0

0

0

 
 

– Overige opdrachten

2.595

3.040

2.709

– 947

1.762

 

21.01.02

Subsidies

26.112

26.112

1.059

334

1.393

 
 

– Afvalfonds

25.592

25.592

1.059

334

1.393

 
 

– Overige subsidies

520

520

0

0

0

 

21.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

2.890

0

2.890

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

2.890

0

2.890

 

21.02

Preventie en milieugebruiksruimte

2.751

2.751

2.529

310

2.839

 

21.02.01

Opdrachten

2.751

2.751

2.159

310

2.469

 

21.02.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

370

0

370

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

370

0

370

 

21.03

Ecosystemen en landbouw

6.716

6.539

3.549

– 837

2.712

 

21.03.01

Opdrachten

4.253

4.076

2.086

– 812

1.274

 

21.03.02

Subsidies

100

100

959

– 25

934

 

21.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

504

0

504

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

504

0

504

 

21.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.363

2.363

0

0

0

 
 

Ontvangsten

0

0

0

125

125

2)

 • 1) De opdrachten aan het RIVM en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) worden verantwoord op artikel 19. De middelen voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2014 (respectievelijk € 3,5 mln. en € 1,5 mln.) zijn naar dit artikel overgeheveld.

 • 2) Dit betreft de vergoeding van de kosten van een project dat in samenwerking met het Chinese Ministerie van Milieu door het AgentschapNL en de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) is uitgevoerd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

12.122

12.507

38.513

– 4.329

34.184

1)

Uitgaven:

17.233

16.375

35.632

– 6.181

29.451

 

22.01

Veiligheid chemische stoffen

4.136

3.328

13.569

– 1.099

12.470

 

22.01.01

Opdrachten

3.736

2.928

7.528

– 1.018

6.510

1)

22.01.02

Subsidies

0

0

4.862

20

4.882

 

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

779

0

779

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

779

0

779

 

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

400

400

400

– 101

299

1)

22.02

Veiligheid GGO's

2.708

2.458

2.458

– 581

1.877

 

22.02.01

Opdrachten

2.608

2.358

2.358

– 579

1.779

 

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

100

– 2

98

 

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

10.389

10.589

19.605

– 4.501

15.104

 

22.03.01

Opdrachten

6.057

6.323

11.193

– 6.592

4.601

1)

22.03.02

Subsidies

2.000

3.225

3.236

924

4.160

 

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

486

578

2.438

0

2.438

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

486

578

2.438

0

2.438

 

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

1.746

363

2.638

1.232

3.870

 
 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

575

– 5

570

 
 

– Bijdragen programma EV

3

363

363

– 363

0

1)

 

– Overige bijdragen

1.743

0

1.700

1.600

3.300

2)

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

100

– 65

35

3)

 

Ontvangsten

0

450

15.787

1.132

16.919

4)

 • 1) De Staatssecretaris van IenM heeft in de Eerste Kamer een bedrag van € 5 miljoen toegezegd ten behoeve van toegenomen risico’s door het toenemen van het aantal bewegingen van transporten van gevaarlijke stoffen op het basisnet tracé Roosendaal/Moerdijk. Deze gelden zijn overgeboekt naar het Gemeentefonds. Dekking voor deze toezegging is mogelijk geworden vanuit onderuitputtingen binnen dit artikel als gevolg van vertragingen van projecten.

 • 2) Door het ministerie van IenM is bijgedragen in de kosten voor een schadevergoeding aan «Componenta BV» (in verband met maatregelen ter bestrijding van geuroverlast in de gemeente Heerlen/Hoensbroek).

 • 3) In 2013 is aan de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) een bijdrage ten behoeve van het «Programme on chemical accidents» van € 0,35 miljoen verstrekt. Op het resterende budget is geen beroep gedaan.

 • 4) De middelen betreffen diverse kleinere ontvangsten vanwege afrekeningen van diverse projecten.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

47.046

42.709

43.514

– 1.472

42.042

Uitgaven:

46.310

41.973

42.778

223

43.001

23.01

Meteorologie en seismologie

30.396

25.883

26.688

223

26.911

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

29.660

25.147

25.952

0

25.952

 

– Meteorologie

28.118

23.598

24.363

0

24.363

 

– Seismologie

1.542

1.549

1.589

0

1.589

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

736

736

223

959

 

– Contributie WMO (HGIS)

736

736

736

223

959

23.02

Aardobservatie

15.914

16.090

16.090

0

16.090

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

15.914

16.090

16.090

0

16.090

 

– Aardobservatie

15.914

16.090

16.090

0

16.090

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(6)=(4)+(5)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

136.654

135.317

– 5.112

130.205

25

130.230

Uitgaven:

136.654

135.317

– 5.112

130.205

25

130.230

24.01

Handhaving en toezicht

136.654

135.317

– 5.112

130.205

25

130.230

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

118.069

116.581

– 4.749

111.832

25

111.857

 

– Risicovolle bedrijven

20.088

13.971

– 4.486

9.485

– 234

9.251

 

– Rail en wegvervoer

28.971

29.206

124

29.330

0

29.330

 

– Scheepvaart

17.765

17.909

76

17.985

0

17.985

 

– Luchtvaart

16.262

16.291

– 517

15.774

25

15.799

 

– Risicovolle stoffen en producten

34.983

39.204

54

39.258

234

39.492

24.01.06

Bijdrage aan het agentschap ILT

18.585

18.736

– 363

18.373

0

18.373

 

– Water, bodem, bouwen

18.585

18.736

– 363

18.373

0

18.373

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

1.746.573

67.952

1.814.525

1.852.425

148.395

2.000.820

1)

Uitgaven:

1.795.605

168.146

2.038.751

2.046.013

5

2.046.018

 

25.01

Brede doeluitkering

1.795.605

168.146

2.038.751

2.046.013

5

2.046.018

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

 
 • 1) De BDU-beschikking voor het jaar 2014 is eind 2013 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2014 moeten worden vastgelegd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Ten opzichte van de tweede suppletoire wet gaat het om het vastleggen van de volgende kas- en verplichtingenbedragen (tussen haakjes is aangegeven waaruit de kas dekking in 2014 is voorzien):

  • € 125,3 miljoen voor het programma Beter Benutten (Infrastructuurfonds artikel 12);

  • € 17,4 miljoen voor de financiering van Zuidasdok 2014 (Infrastructuurfonds artikel 12 en 13);

  • € 2,7 miljoen voor Beter Benutten, Decentraal Spoor (Infrastructuurfonds artikel 13);

  • € 2,0 miljoen voor P+R Maatregelen (Infrastructuurfonds artikel 13);

  • € 1,0 miljoen voor de verlenging van het convenant met de Stadsregio Amsterdam inzake het pilot project hybride brandstofcelbus (Hoofdstuk XII artikel 20, subsidiebudgetten voor Euro-VI.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

6.761.720

6.754.509

6.693.241

3.375

6.696.616

 

Uitgaven:

6.761.720

6.754.509

6.693.241

3.375

6.696.616

 

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.879.349

5.812.220

5.719.716

3.155

5.722.871

1)

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

882.371

942.289

973.525

220

973.745

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 
 • 1) Vanuit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 1 mln. overgeboekt ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor en de dekking van reeds aangegane verplichtingen in 2013 met doorwerking naar 2014. Daarnaast voedt Hoofdstuk XII het Infrastructuurfonds voor de ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en railmap (zoals reeds aangekondigd bij de tweede suppletoire begroting over 2013, samenhangende met de Najaarsnota).

De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

21.203

21.349

23.945

18.174

42.119

1)

Uitgaven:

23.429

23.804

26.941

– 1.201

25.740

 

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.429

23.804

26.941

– 1.201

25.740

 

97.01.01

Opdrachten

15.726

16.101

19.238

– 1.181

18.057

 
 

– Regeringsvliegtuig

6.791

6.930

6.271

– 81

6.190

 
 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

0

0

3.801

– 1.169

2.632

 
 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

0

0

3.277

427

3.704

 
 

– Overige opdrachten

8.935

9.171

5.889

– 358

5.531

 

97.01.02

Subsidies

7.077

7.077

1.700

0

1.700

 
 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruimtelijke Ordening

5.377

5.377

0

0

0

 
 

– NWO

1.700

1.700

1.700

0

1.700

 

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

606

606

606

0

606

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

606

606

606

0

606

 

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

20

20

20

– 20

0

2)

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

0

0

5.377

0

5.377

 
 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

0

0

5.377

0

5.377

 
 

Ontvangsten

2.685

2.685

5.907

– 1.636

4.271

 
 • 1) Op basis van de opzegtermijn van het contract met KLM Cityhopper voor het onderhoud en de exploitatie van het regeringsvliegtuig moeten de juridische verplichtingen van het Regeringsvliegtuig twee jaar vooruit zijn vastgelegd. Derhalve zijn eind 2013 juridische verplichtingen voor de jaren 2014 en 2015 aangegaan.

 • 2) Per 1 januari 2013 zijn de bijdragen aan medeoverheden vanuit dit artikel beëindigd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Verplichtingen

349.429

358.495

337.984

– 1.137

336.847

 

Uitgaven:

350.087

359.304

341.210

– 4.972

336.238

 
 

Personele uitgaven

206.897

212.080

223.568

– 2.059

221.509

 
 

– waarvan eigen personeel

196.540

199.809

209.713

– 3.221

206.492

 
 

– waarvan externe inhuur

10.357

12.271

13.855

1.162

15.017

 
 

Materiele uitgaven

143.190

147.224

117.642

– 2.913

114.729

 
 

– waarvan ICT

37.718

38.541

44.145

4.403

48.548

 
 

– waarvan bijdrage aan SSO's

52.070

57.643

49.114

– 2.255

46.859

 
 

Ontvangsten

2.434

2.434

15.694

– 2.556

13.138

1)

 • 1) De lagere ontvangsten hangen samen met de lagere uitgaven op het apparaatartikel. Doordat er minder diensten aan derden zijn geleverd, zijn er minder vergoedingskosten binnengekomen.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verplichtingen

157.181

14.195

0

0

0

Uitgaven:

157.181

14.195

0

0

0

 • Vorige
 • Volgende
Licence