Base description which applies to whole site
  • Vorige
  • Volgende

Voorstel van Wet

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • 2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In paragraaf 1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. In paragraaf 2 worden de slotwetmutaties groter dan € 3 miljoen toegelicht.

1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg instellingen overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk van deze OGG instellingen en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren op te kunnen vangen heeft de St. de Basis in 2013 een subsidie van € 657.096 ontvangen.

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Slotwet)

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2013

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013

15.647.174

Mutaties 1e suppletoire begroting

89.176

Stand 1e suppletoire begroting 2013

15.736.350

Mutaties 2e suppletoire begroting

– 23.834

Stand 2e suppletoire begroting 2013

15.712.516

Slotwetmutaties

663.685

Stand Realisatie 2013

16.376.201

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2013

Belangrijkste Slotwetmutaties

   
     

1. Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2013 in totaal € 5.618,2 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling van € 813,7 miljoen.

8

813.737

2. Afwikkeling Algemene kas ZFW. In 2013 is het CVZ in het kader van de afwikkeling van de voormalige Algemene Kas voortgegaan met het doorbelasten van de door hen betaalde uitgaven en het doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het ministerie van VWS.

8

– 76.378

     

Overige slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 73.674

Totaal Slotwetmutaties

663.685

  • Vorige
  • Volgende
Licence