Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2012, Stb. ...
Begroting 2013
Infrastructuurfonds
Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

11

Hoofdwatersystemen

     

12

Hoofdwegennet

2 634 014

2 728 863

262 105

13

Spoorwegen

1 562 567

2 197 753

60 000

14

Regionaal, lokale infrastructuur

231 724

135 983

 

15

Hoofdvaarwegennet

893 076

844 120

30 036

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

     

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

35 060

54 157

3 000

18

Overige uitgaven en ontvangsten

270 419

273 614

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5 879 349

 

TOTAAL

 

6 234 490

6 234 490

Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2013 (excl. Bijdrage aan IF en in mln. €) (€ 355 mln.)

Geraamde ontvangsten van het Infrastructuurfonds 2013 (excl. Bijdrage aan IF en in mln. €) (€ 355 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2013 (in mln. €) (€ 6 234 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds 2013 (in mln. €) (€ 6 234 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2013 naar soort (€ 6 234 mln.)

Geraamde uitgaven van het Infrastructuurfonds voor 2013 naar soort (€ 6 234 mln.)
Licence