Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 5

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2013
Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Algemene Zaken
Bedragen x € 1 000
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

58 687

4 197

         
 

Beleidsartikelen

     

01

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

58 687

58 687

4 197

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

03

Nominaal en onvoorzien

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Algemene Zaken
Bedragen x € 1 000
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

37 582

37 582

0

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

Begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Bedragen x € 1 000
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

2 402

2 402

         

01

Kabinet der Koningin

2 402

2 402

2 402

Begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Bedragen x € 1 000
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

1 075

nihil

         

01

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1 075

1 075

nihil

Licence