Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten:

 • Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf;

 • Domeinen Roerende Zaken;

van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 worden vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

In afwijking van artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 worden voor het jaar 2013 de begrotingsstaat van de begroting van Financiën en de begrotingsstaat van de begroting Nationale Schuld tezamen in één wet vastgesteld.

Artikel 6

In afwijking van de Wet op het BTW-compensatiefonds geldt voor het jaar 2013 dat:

 • a. het BTW-compensatiefonds geen begrotingsfonds is als bedoeld in artikel 9 van de Comptabiliteitswet 2001;

 • b. het BTW-compensatiefonds in de departementale begroting van het Ministerie van Financiën wordt opgenomen op een afzonderlijk beleidsartikel;

 • c. artikel 2, achtste lid van die wet niet wordt toegepast.

Artikel 7

In afwijking van artikel 50 van de Comptabiliteitswet 2001 biedt Onze Minister van Financiën over het jaar 2013 geen Voorlopige Rekening aan de Staten-Generaal aan.

Artikel 8

 • 1. In aanvulling op de bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 inzake de baten-lastendiensten, bedoeld in artikel 11 van die wet, geldt voor het jaar 2013 dat:

  • a. een verplichtingen-kasagentschap een intern verzelfstandigd dienstonderdeel van een ministerie is dat een eigen sturingsmodel en financiële administratie heeft, gebaseerd op het verplichtingen-kasstelsel;

  • b. Onze betrokken Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, kan besluiten dat een dienstonderdeel van een ministerie ingericht wordt als een verplichtingen-kasagentschap;

  • c. artikel 10, tweede tot en met vijfde en zevende lid, van toepassing is op een besluit als bedoeld onder b, met uitzondering van zodanige besluiten die betrekking hebben op dienstonderdelen die baten-lastendienst zijn;

  • d. Onze Minister van Financiën nadere regels kan stellen met betrekking tot verplichtingen-kasagentschappen;

  • e. een verplichtingen-kasagentschap, met instemming van Onze Minister van Financiën en onder door hem te stellen voorwaarden, een kasreserve kan aanhouden;

  • f. de artikelen 11, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 52, tweede lid, op een verplichtingen-kasagentschap van overeenkomstige toepassing zijn;

  • g. in de aparte staat in de begroting voor elk verplichtingen-kasagentschap het totaal van de geraamde financiële verplichtingen, het totaal van de geraamde uitgaven en het totaal van de geraamde ontvangsten wordt opgenomen;

  • h. in de aparte staat in het departementaal jaarverslag voor elk verplichtingen-kasagentschap het totaal van de gerealiseerde financiële verplichtingen, het totaal van de gerealiseerde uitgaven en het totaal van de gerealiseerde ontvangsten wordt opgenomen;

 • 2. Voor het jaar 2013 geldt in afwijking van artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, dat onder uitgaven en ontvangsten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 ook worden verstaan de toevoegingen en onttrekkingen aan een kasreserve als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, van dit artikel.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013
Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

10 926 599

126 872 143

         
 

Beleidsartikelen

 

10 715 402

126 844 618

01

Belastingen

3 244 427

3 244 427

118 200 909

02

Financiële markten

59 938

59 938

176 748

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

336 637

1 994 237

5 201 977

04

Internationale financiële betrekkingen

308 005

2 323 757

64 091

05

Exportkrediet- en investeringsgaranties

10 616 386

113 106

128 550

06

BTW-Compensatiefonds

2 895 357

2 895 357

2 895 357

07

Beheer materiële activa

84 580

84 580

176 986

         
         
 

Niet-beleidsartikelen

 

211 197

27 525

08

Centraal Apparaat

204 189

204 189

27 525

09

Algemeen

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

7 008

7 008

0

Begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Nationale Schuld (IXA)
(x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

50 923 049

50 923 049

49 055 894

         
 

Beleidsartikelen

50 923 049

50 923 049

49 055 894

11

Financiering staatsschuld

42 055 423

42 055 423

47 126 831

12

Kasbeheer

8 867 626

8 867 626

1 929 063

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Financiën
(x € 1000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Domeinen Roerende Zaken

100

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

90 478

90 000

Totaal

90 578

90 000

Naam Baten-lastendienst

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Domeinen Roerende Zaken

21 052

21 047

5

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

23 358

23 282

76

Totaal

44 410

44 329

81

Begrote uitgaven Financiën naar beleidsterrein voor 2013

Begrote uitgaven Financiën naar beleidsterrein voor 2013

Begrote niet-belastingontvangsten Financiën naar beleidsterrein

Begrote niet-belastingontvangsten Financiën naar beleidsterrein

Begrote ontvangsten Financiën

Begrote ontvangsten Financiën
Licence