Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR);

  • Doc-Direkt;

  • Logius;

  • P-Direkt;

  • De Werkmaatschappij (DWM);

  • FMHaaglanden (FMH);

  • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND);

  • Rijksgebouwendienst (Rgd);

  • Dienst van de Huurcommissie (DHC),

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013
Departementale begrotingsstaat (VII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 790 270

712 673

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

25 102

25 102

49 465

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

199 621

199 621

8 214

3

Woningmarkt

2 902 887

2 832 443

578 445

4

Woonomgeving en bouw

32 189

32 639

91

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

166 387

172 387

27 566

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125 848

125 848

500

7

Arbeidszaken overheid

43 177

43 177

820

8

Kwaliteit Rijksdienst

29 380

29 380

250

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

59 207

59 207

357

10

Vreemdelingen

733 200

733 200

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

312 137

311 023

27 965

12

Algemeen

2 266

4 420

0

13

Nominaal en onvoorzien

11 823

11 823

0

14

VUT-fonds

210 000

210 000

19 000

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Bedragen x € 1 000)

Naam baten-lastendiensten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

90 931

90 931

0

Doc-Direkt

31 868

31 750

118

Logius

84 978

83 756

1 222

P-Direkt

73 225

72 642

583

De Werkmaatschappij

123 061

122 797

264

FMHaaglanden

95 291

95 291

0

Immigratie en Naturalisatiedienst

340 004

340 004

0

Rijksgebouwendienst

1 409 877

1 418 365

– 8 488

Dienst van de Huurcommissie

14 173

14 173

0

Totaal

2 263 408

2 269 709

– 6 301

Naam baten-lastendiensten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

15 000

12 000

Doc-Direkt

1 455

655

Logius

1 839

370

P-Direkt

26 800

15 000

De Werkmaatschappij

3 547

1 000

FMHaaglanden

12 538

6 510

Immigratie en Naturalisatiedienst

34 585

10 200

Rijksgebouwendienst

921 560

522 157

Dienst van de Huurcommissie

1 372

0

Totaal

1 018 696

567 892

Begrote uitgaven naar beleidsterrein (x € 1 000)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein (x € 1 000)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1 000)

 Begrote ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1 000)
Licence